Duchovní život

Islám organizuje duchovní nebo morální život jedince tak, aby mu poskytl veškeré duchovní zázemí potřebné pro zbožnost a bohabojnost, pro klid a bezpečí. Islámský předpis pro duchovní život člověka zaručuje, je-li věrně uplatňován, maximální kladné výsledky v oblasti duchovního růstu člověka a jeho zralosti. Hlavní prvky tohoto islámského předpisu jsou:
1. Modlitba (salát);
2. Zakát neboli udělování almužen;
3. Půst (saum);
4. Pouť (hadždž);
5. Láska k Bohu a Jeho poslu, láska k pravdě a lidstvu ve jménu Božím;
6. Naděje a láska k Bohu po všechny časy;
7. Oběť ve jménu Božím konaná na popud skutečné nesobeckosti.
Různé charakteristiky těchto prvků jsme již do určitých podrobností probrali a jen dodáváme, že bez těchto základních prvků nemůže existovat pravá islámská víra. Čtenáři doporučujeme, aby si opět pročetl předešlé kapitoly této knihy.