FATWY
Název: MODLITBA V DOMĚ OBÝVANÝ PSEM
Odpovídá: Dr. Abdulláh Ibn Džibrín
Zdroj: Časopis Al Manára
Otázka: Trávím mnoho času v domě mého bratrance, který vlastní psa, jenž se volně potuluje po domě. Mám pocit, že se v tomto domě nemohu modlit, protože je nečistý.
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Na prvním místě si musíme uvědomit, že modlitba je hlavním pilířem náboženství, jak Prorok (NMAŽ) řekl: "Modlitba je základním kamenem náboženství". Modlitba je uváděná na druhém místě mezi pěti pilíři Islámu, ihned po prohlášení, že není boha kromě Alláha a Muhammad je jeho poslem. Prorok (NMAŽ) řekl: "Islám je postaven na pěti pilířích: šahádě, modlitbě, zakátu, pouti a půstu v měsíci ramadánu." (Al Buchárí)
Modlitba se musí vykonávat v určených časech. Alláh říká v Koránu:

“...dodržujte modlitbu, neboť modlitba je pro věřící předepsaná v čas stanovený!” [Korán 4:103]
Také Prorok (NMAŽ) varoval před zanedbáváním modlitby v jejich daném čase.

Co se týká nečistoty psů, mezi muslimskými učenci existují rozdíly v přístupu k tomuto tématu.
Ibn Tajmíja zmiňuje tři právní pohledy na nečistotu psa:

  • První je pohled Málikovské školy, jejíž učenci říkají, že pes je čisté zvíře a to dokonce i jeho sliny.
  • Druhý je pohled Šáfi‘ovské školy a jednoho ze dvou vyprávění imáma Ibn Hanbala (Hanbalovské školy), říkají, že pes je kompletně nečisté zvíře a to dokonce i jeho kožešina.
  • Třetí pohled je názor Hanafíovské školy a druhé vyprávění imáma Ibn Hanbala, že psí kožešina je čistá, ale jeho sliny jsou nečisté.

Podle Ibn Tajmíji je třetí pohled na tento problém nejsprávnější.

Šejch Ahmad Kutty, docent a islámský učenec v islámském institutu Toronto, Ontario, Kanada, k tomu říká: "Místo, ve kterém se potuluje pes, nemusí být nutně považované za nečisté a tedy nehodící se pro modlitbu. Věřícím je dovoleno modlit se na takových místech jako jsou parky apod. Je dobře známo, že na takových místech se často potulují i psi, a přesto jsou tato místa považována za čistá a vhodná pro modlitbu.

Ze zdrojů šarí‘y víme, že psi měli ve zvyku potulovat se kolem Prorokovy mešity v době jeho života, dokud nebyla ze všech stran uzavřena, a přesto se Prorok i jeho společníci v těchto místech bez problému modlili a nemáme žádné zmínky o tom, že by místo nějak zvlášť čistili.

Takže můžete pokračovat v modlitbách v domě vašeho bratrance, pokud nemáte jinou možnost. Pokud vidíte, že pes olíznul určité místo nebo se tam vymočil, měl byste toto místo nejprve vyčistit.

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.