FATWY
Název: VYZNÁNÍ VÍRY A MODLITBA PRO NEARABSKY MLUVÍCÍ MUSLIMY
Odpovídá: Dr. Muhammad Sálih al-Munadžžid, Imám mešity Umara ibn Abdul Azzíze, al- Chubar, Saudská Arábie
Zdroj: Islam-qa.com
Otázka: Jak vykonám vyznání islámské víry (prohlášení šahády) pokud nemluvím arabsky? Jak vykonám pět denních modliteb, když neumím a nerozumím arabskému jazyku? A na závěr, musím si změnit jméno?
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Za prvé:
Vše co potřebujete k přijetí Islámu (vyznání víry) je pronést šahádu, nebo dvě potvrzení a prohlášení víry podle vašich nejlepších schopností. Dokonalé pronesení arabských písmen není vyžadováno a následovně je přepis fráze do češtiny:
aš-hadu an lá iláha illalláh (prohlašuji, že není boha, kromě Alláha)
aš-hadu anna Muhammad-ar-rasúl ulláh (prohlašuji že Muhammad je poslem Alláha)
Po vyslovení těchto slov byste měla vykonat očistnou koupel (ghusl) a připravit se k vykonání pravidelných modliteb, které se pro vás staly povinné po prohlášení šahády.

Za druhé:
Pokud jste se zatím nenaučila způsob jakým se provádí modlitby (pozice a pohyby), je od vás prozatím vyžadováno začít na začátku modlitby a mezi každou pozicí pronést slova „Alláhu Akbar“ (Alláh je Největší). Zatímco stojíte, skláníte se, položíte čelo na zem a sedíte byste měla říci „Subhán Alláh wal-hamdu lilláh wa lá iláha illalláhu walláhu Akbar.“ (Sláva buď Alláhu, a chvála a díky buď Alláhu a není zde boha kromě Alláha a Alláha je největší.) Poté dokončíte modlitbu otočením hlavy napravo a poté nalevo pokaždé se slovy „As-salámu alajkum“.
Tento způsob vykonání modlitby je povolen dokud se nenaučíte a nezapamatujete si způsob a slova která mají být vyslovena při každém pohybu a pozici v modlitbě.

Za třetí:
Není vyžadována změna jména.

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.