FATWY
Název: JAK SE STÁT MUSLIMEM
Odpovídá: Dr. Muhammad Sálih al-Munadžžid, Imám mešity Umara ibn Abdul Azzíze, al- Chubar, Saudská Arábie
Zdroj: Islam-qa.com
Otázka: Jak se stát muslimem?
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Pokud má někdo pravou touhu stát se muslimem, je plně přesvědčen a silně věří, že Islám je pravou vírou nařízenou Alláhem pro všechny lidské bytosti, pak by měl pronést vyznání víry (šahadu), bez jakéhokoliv oddalování. Svatý Korán je v tomto ohledu jasný, Alláh říká:

„Víra v očích Alláha je Islám“ [Korán 3:19]
„Kdo touží po jiném náboženství než po Islámu, nebude to od něj přijato a v životě budoucím bude mezi těmi, kdož ztrátu utrpí.“ [Korán 3:85]
Dodatkem, Islám je jedinou vírou, která převládá nad všemi vírami. Alláh říká:
„I Tobě jsme seslali Písmo s pravdou, aby potvrdilo pravdivost toho, co už před ním bylo zde z Písma, a bylo jeho ochranou...“ [Korán 5:48]
Muhammad, Prorok Alláha (mír a požehnání Alláha s ním) řekl: „Islám je postaven na 5ti pilířích: prohlášení víry (není boha kromě Alláha a Muhammad je posel Alláha), vykonání modliteb, placení Zakátu (chudým), půst během Ramadánu a vykonání Hadždže.“

Vyznání víry (šahada) může být prohlášena následovně:
„AŠH-HADU ANLA ILÁHA ILLA-LLÁH WA AŠ-HADU ANNA MUHAMMADAN RASULU-LLÁH.“
Překlad zní: „Prohlašuji, že není boha kromě Alláha a prohlašuji, že Muhammad je poslem Alláha.“

Nicméně není dostatečné pouhé pronesení vyznání víry ať soukromě či veřejně, ale spíše by měl mít v srdci pevné přesvědčení a neochvějnou vírou. Pokud je někdo upřímný a souhlasí s učením Islámu ve svém životě, stane se čistým jako narozené dítě.

Měl by se snažit zlepšit svůj charakter a přiblížit se k dokonalosti. Světlo žijící víry naplní srdce dokud se nestane ztělesněním této víry.

Co přijde po prohlášení se za muslima? Poté by měl poznat pravý koncept prohlášení, což znamená Jedinost Alláha a vykonávat povinnosti vyplývající z prohlášení víry. Měl by aplikovat pravdivou víru v každodenním životě do všeho co dělá.

Co slova vyznání víry (šahády) představují? Jedná se o důležitý bod, který musí každý muslim znáti a to, že zde není jiného boha hodného uctívání než-li Alláha. On, chvála buď Jemu – je Jeden pravdivý Bůh, který Jediný zasluhuje uctívání, On je Dárcem života, Provádějící, Vyživující lidstvo a všechna stvoření s Jeho nekonečnou laskavostí. Člověk musí uctívat Alláha, jenž je Jediný hoden uctívání.

Druhá část vyznání víry (šahády) je „wa aš-hadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh“ což znamená Prorok Muhammad (mír a požehnání Alláha s ním) je služebník a vybraný posel Alláha. Nikdo nesmí mít ohledně těchto slov dva názory. Jelikož muslimové musí poslechnout nařízení Proroka (mír a požehnání Alláha s ním), věřit v to co řekl, praktikovat jeho učení, vyvarovat se toho, co zakázal a uctívat Alláha samotného podle zprávy jemu zjevené, neboť všechna učení Proroka jsou vskutku zjevení a inspirací které mu byly předány Alláhem.

Co je významem uctívání?
Předvedení upřímných služeb, ukazující úctu k Alláhovi. V hlubším významu se jedná o naprostou oddanost a kompletní poslušnost nařízením Alláha, jak v proslovech tak i činech člověka ať již explicitních tak i implicitních.

Uctívání spadá do dvou kategorií

  1. Viditelné (manifest nebo venkovní)
    Viditelné uctívání zahrnuje činy jako jsou pronesení dvou částí vyznání víry (šahády), vykonání modliteb, dávání zakátu, recitace Koránu, prosby, oslavování Alláha, Jeho vychvalování, očištění našich těl před konáním modlitby (wudú´u, ghusl), atd.
  2. Neviditelné (skryté nebo vnitřní)
    Neviditelné uctívání je víra v Alláha, Den Soudný (v životě posmrtném), v anděly, knihy Alláha, proroky Alláha, Jeho rozhodnutí osudu (že dobro a zlo jsou rozhodnuty pouze Alláhem). Tento druh uctívání nezahrnuje pohyb částí těla, ale ovlivňuje život a srdce věřících.

Měli bychom mít na paměti, že jakékoliv uctívání nevěnované Alláhu bude odmítnuto jako druh mnohobožství což má za následek odpadlictví z Islámu.

Dalším krokem pro nového reverta je vykonání očistné koupele. Poté by se měl ztotožnit s principy a pravidly Islámu v celkovém pojetí. Měl by se odcizit od všech druhů modlářství a nepravých vír. Měl by odmítnout zlo a stát se spravedlivým.

Odmítnutí zla a stát se spravedlivým je jeden z požadavků Islámu, což je Lá iláha illa-lláh.
Alláh v Koránu říká:

„...Ten, kdo nevěří ve Taghut[1] a věří v Boha, ten uchopil se rukojeti spolehlivé, jež nikdy se neutrhne. A Bůh je Slyšící, Vševědoucí.“ [Korán 2:256]

Musíme brát v potaz, pokud prohlásíme upřímně vyznání víry „Není boha hodného uctívání než-li Alláha“, že to v sobě zahrnuje část naší lásky, oddanosti, víry a poslušnosti k pravidlům Islámské legislativy, která je legálním závazkem všech muslimů. Je nutností „Není zde boha kromě Alláha“ milovat pro potěšení Alláha a odmítnout pro radost Alláha.

Ukončíme to s pokornou modlitbou k Alláhu, aby očistil srdce a duše těch, kteří jsou upřímní v hledání pravdy. Nechť Alláh žehná komunitě věřících. Ámen.

[1] Taghut je vše co je uctíváno kromě Alláha

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.