FATWY
Název: RANNÍ MOTLITBA ZA IMÁMEM
Odpovídá: Dr. Muhammad Sálih al-Munadžžid, Imám mešity Umara ibn Abdul Azzíze, al- Chubar, Saudská Arábie
Zdroj: Islam-qa.com
Otázka:

Moje otázka se vztahuje k správnému provádění ranní motlitby (fadžr) za imámem, zvláště recitace súry al-Fátihy.
1. Je naší povinností tiše recitovat súru al-Fátihu, zatímco imám ji během prvního a druhého rakátu při ranní modlitbě recituje nahlas?
2. Je naší povinností recitovat súru al-Fátihu ve stejné situaci ve třetím a/nebo čtvrtém rakátu, tj., kdy imám je během těchto rakátu potichu?

Tato otázka vyvstala na přání naší komunity správně provádět motlitbu. Mezi námi jsou tu dva názory. Jeden je ten, že když imám vede motlitbu, ať již súry (první a druhý rakát) recituje nahlas nebo potichu (třetí a čtvrtý rakát), my musíme pouze poslouchat; zatímco druzí poznamenávají, že bez recitace súry al-Fátihy, ať již je recitována imámem či nikoliv, motlitba je neplatná.
Prosím, poskytněte nám možný počet důkazů.

Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Recitace al-Fátihy je nezbytnou součástí motlitby, má být recitována v každém rakátu jak imámem tak těmi, kteří jsou jím vedeni, protože Prorok, mír a požehnání Alláha s ním, řekl: „Není motlitby pro toho, kdo nerecituje Otevíratelku Knihy(tj. al-Fátihu).“ (Převyprávěno Buchárím, 714).

V záležitosti toho, kdo následuje imáma v recitaci al-Fátihy za imámem v motlitbě, ve které má být Korán recitován nahlas, jsou dva názory učenců:

 1. Je to povinností, důkazem je všeobecný význam hadíthu Proroka, mír a požehnání Alláha s ním: „Není motlitby pro toho, kdo nerecituje Otevíratelku Knihy(tj. al-Fátihu).“ A protože, když Prorok, mír a požehnání Alláha s ním, učil člověka, který se nemodlil správně, řekl mu, aby recitoval al-Fátihu.
  Bylo to převyprávěno v záznamu sáhihu, že Prorok, mír a požehnání Alláha s ním, ji recitoval v každém rakátu.
  Al Hafíz ibn Hadžar řekl ve Fath al-Bári: „ Bylo dokázáno, že bylo povoleno tomu, kdo se modlí za imámem recitovat al-Fátihu v motlitbách, ve kterých se recituje Korán nahlas, bez výjimky.
  Bylo převyprávěno Buchárím v džuz´ al-Qiraa´ah, a Tirmidhim, Ibn Habánem a dalšími, že Prorok, mír a požehnání Alláha s ním, udělal chybu v recitaci v ranní modlitbě a když skončil, řekl: „Nejspíš recitujete za vaším imámem?“ Oni řekli: „Ano,“ On, mír a požehnání Alláha s ním, řekl: „Nedělejte tak, kromě Otevíratelky Knihy (al-Fátihy), protože zde není motlitby pro toho, kdo ji nerecituje.“
 2. Recitace imáma je také recitací toho, kdo je za ním. Důkazem pro toto je verš Koránu:
  „A když je přednášen Korán, naslouchejte mu a zmlkněte, snad se vám dostane smilování.“ [Korán 7:204]
  Ibn Hagar řekl: „Ti, kdo říkají, že (ten kdo se modlí za imámem) ji nemusí recitovat v motlitbách, kde se Korán recituje nahlas, jako jsou Máliki, citují jako důkaz hadíth: „Když on recituje, potom vy pozorně naslouchejte.“ (sáhih hadíth, převyprávěn Muslimem od Abu Musy al-Aš‘ary.“
  Ti, kdo říkají, že je povinností al-Fátihu říci, měla by být recitována poté co imám ukončil její recitaci a předtím než začne recitovat další, jinou súru a nebo by měla být recitována, když se imám zastaví.
  Ibn Hagar řekl: „Měl by naslouchat, když imám recituje, a recitovat, když on (imám) je potichu.“

Šejk Ibn Báz řekl: „Co je míněno tím, kdy se imám zastaví je když se zastaví během al-Fátihy nebo po její recitaci, nebo v súře, kterou recituje po ní. Jestliže se imám nezastaví, potom ten, kdo se modlí za imámem musí recitovat al-Fátihu i když ji recituje i imám, podle správnějšího ze dvou názorů učenců.“ (Fatwa al-Šejch Ibn Báz, díl 11, strana 221)

Komise byla dotázána na podobnou otázku a odpověděla následovně:
Správný názor učenců je ten, že je povinností recitovat al-Fátihu když se modlíme sami, a je to povinností obou - imáma a těch, kdo jím jsou vedeni v motlitbách kde se má Korán recitovat nahlas a potichu, kvůli znělosti a specifické vlastnosti textů, které toto ukazují.

„A když je přednášen Korán, naslouchejte mu a zmlkněte, snad se vám dostane smilování.“ [Korán 7:204]

V obecném významu je hadíth,který se vztahuje jak na al-Fátihu, tak na ostatní súry: „Když je Korán recitován, ty pozorně poslouchej“

Následující hadíth se týká výjimky v tomto pravidle: „Není zde motlitby pro toho, kdo nerecituje Otevíratelku Knihy.“

A proto můžeme uvést do souladu prokázané důkazy. Hadíth „Recitace imáma je recitací toho, kdo se modlí za ním“ je slabý (da‘íf) . Není správné říci, že Ámín, jež řekne shromáždění po imánově recitaci al-Fátihy, nahrazuje jejich vlastní recitaci.

Rozdílnost názorů mezi učenci v této záležitosti by neměla být brána jako způsob nenávisti jeden druhého, a obracení se jeden k druhému zády. Raději máte studovat záležitost ve větších detailech a zjistit tak více. Jestliže někdo z vás následuje učence, který říká, že ten kdo se modlí za imámem musí recitovat al-Fátihu během motliteb, ve kterých se má Korán recitovat nahlas, a druzí následují učence, který říká, že oni musejí být potichu a poslouchat imáma v motlitbách kde se má Korán recitovat nahlas, a že kmánova recitace al-Fátihy je dostatečná, není na tom nic špatného. Není třeba, aby jedna skupina odsuzovala druhou, nebo jeden druhého za to nenáviděl.

Musí být nepředpojatí, přístupní v rozdílných názorech mezi učenci a žádat Alláha, aby je vedl v záležitostech, ve kterých jsou rozdílné názory, k tomu co je správné, protože On je Vše-slyšící, Vždy-vstřícný .

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.