FATWY
Název: MODLITBA NA CESTACH
Odpovídá: Skupina učenců
Zdroj: Islam-qa.com
Otázka: Pokud jsem na cestách a modlím se za imámem v mešitě, takže se modlím plný počet raka, měl bych také vykonat obvyklé sunna (dobrovolné) motlitby nebo ne?
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Člověk na cestách může vykonávat jakékoli dobrovolné (náfil) motlitby, které chce. Není pro něj sunnou vynechat jakékoli z dobrovolných motliteb, kromě sunn motliteb před a po polední motlitbě, sunnu motliteb po západu slunce a poslední povinné motlitbě dne.

Ale mimo výše uvedeného těchto cestující člověk může vykonávat kterékoli sunna motlitby. Muslim (680) od Abu Qatáda převyprávěl, že Prorok, saws, se modlil sunna motlitbu (dvě raka před povinnou motlitbou) fadžru (ranní motlitby), když byl na cestách.

A bylo také prokázáno, že Prorok, saws, se modlil duha motlitbu (modlí se mezi po východu slunce když už není zakázaný čas až do před polední motlitbou dzuhr) s osmi raka v Mekce v den, kdy mu Alláh umožnil dobít Mekku. Převyprávěno Buchárim (357) a Muslimem (336).

A Prorok, saws, se modlil witr, když cestoval. Převyprávěno Buchárim, 1000.

Dr. Ibn ‘Uthaymín řekl:
Co se týká běžných, nepovinných sunna motliteb, studoval jsem, co bylo v Sunna převyprávěno v záležitosti nafíl motliteb, a myslím si, že obvyklé sunna motlitby zuhru, magribu a íši není třeba vykonávat, jsme-li na cestách, ale můžeme vykonávat jiné nafíl motlitby, mimo těchto. Tyto jiné jsou sunna fadžru, sunna witr, qiyám al-layl, duha, tahiyyat al-masdžid (dvě raka na „pozdrav mešitě), a náfil motlitby obecně.
Madžmú‘ fatáwa Ibn ‘Uthaymín, 15/258.

Ibn ‘Umar, ra, kritizoval ty, kteří se modlili obvyklé sunna motlitby když byli na cestách. Buchárí (1102) a Muslim(689) převyprávěl, že Hafs ibn Aásim ibn ‘Umar ibn al-Chattáb řekl: Ibn ‘Umar se ráno vydal na cestu do Mekky , vedl nás při motlitbě dzuhr, dvě raka. Potom odešel a my s ním až přišel ke své hoře. Posadil se a my s ním. Potom se otočil a viděl nějaké stojící lidi a řekl: „Co ti lidé dělají?“ Řekl jsem: „Modlí se nafíl.“ On řekl: „Kdybych se býval chtěl modlit nafíl, býval bych vykonal úplnou(nezkrácenou) motlitbu. Ó, synu mého bratra, doprovázel jsem Posla Alláhova (nmAž) na cestě a on nedělal více než dvě raka(když cestoval) až do doby, kdy si jej Alláh povolal(když zemřel). A doprovázel jsem Abú Bakra a on nedělal více než dvě raka(když cestoval) až do doby, kdy si jej Alláh povolal(když zemřel). A doprovázel jsem ‘Umara a on nedělal více než dvě raka(když cestoval) až do doby, kdy si jej Alláh povolal (když zemřel). Potom jsem doprovázel Uthmána a on nedělal více než dvě raka(když cestoval) až do doby, kdy si jej Alláh povolal(když zemřel). A Alláh říká(výklad významu):

„Vskutku v Poslu Alláha (Muhammedovi) máte dobrý příklad k následování.“ [Korán 33:21]

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.