FATWY
Název: KDO DAL KORÁNU JMÉNO
Odpovídá: Dr. Muhammad Sálih al-Munadžžid, Imám mešity Umara ibn Abdul Azzíze, al- Chubar, Saudská Arábie
Zdroj: Islam-qa.com
Otázka: Kdo byl první osobou, která pojmenovala naši svatou Knihu (Korán) jménem Korán? V časopise jsem četl, že to byl Abú Bakr, ale nemohl jsem tomu uvěřit! V súře 76 Člověk verš 23 „Zajisté jsme ti seslali Korán sesláním“ (výklad významu). Prosím, vyjasněte mi tuto záležitost. Kéž vám Alláh pomůže.
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Odpověděl jsi si na svoji vlastní otázku, protože to byl Alláh, Kdo dal Své Knize toto jméno „Korán“.

Alláh říká:

„...měsíc ramadán, v němž Korán byl seslán...“ [Korán 2:185]
„Cožpak nepřemýšlejí o Koránu?...“ [Korán 4:82]
„A když je přednášen Korán, naslouchejte mu a zmlkněte, snad se vám dostane smilování.“ [Korán 7:204]
„A Bůh věru koupil od věřících jejich osoby i jejich majetky s tím, že jim budou dány zahrady. A oni bojují na cestě Boží - zabíjejí a jsou zabíjeni. A to je slib Jeho pravdivý, daný v Tóře, v Evangeliu, i v Koránu...“ [Korán 9:111]
„Tento Korán nemohl být vymyšlen nikým kromě Boha; a byl seslán, aby potvrdil pravdivost dřívějších zjevení a aby objasnil Písmo, o němž pochyby není a jež od Pána lidstva veškerého přichází.“ [Korán 10:37]
„Seslali jsme je jako Korán arabský - snad budete rozumní!“ [Korán 12:2]
„Tím, že ti (Muhammade) zjevujeme tento Korán, vyprávíme ti příběh nejkrásnější, zatímco dříve byls věru jedním z těch, kdož o tom neměli tušení.“ [Korán 12:3]
„A již dali jsme ti sedm al-Matháni opakovaných (sedm opakovaně recitovaných veršů, tj. súru al-Fátiha) i Korán vznešený,“ [Korán 15:87]
„Když Korán přednášíš, hledej u Boha útočiště před satanem prokletým,“ [Korán 16:98]
„A věru tento Korán vede k cestě, jež nejpřímější je...“ [Korán 17:9]
„A sesíláme v Koránu to, co lékem je i milosrdenstvím pro věřící, však nespravedlivým to jen ztrátu zvětšuje.“ [Korán 17:82]
„Rci: "I kdyby se lidé a džinové spojili, aby něco podobného Koránu tomuto vytvořili, nebyli by schopni přijít s něčím podobným, byť by si vzájemně byli pomocníky.“ [Korán 17:88]
„A Korán jsme rozdělili, abys jej přednášel lidem pozvolna, a seslali jsme jej postupně.“ [Korán 17:106]
„Neseslali jsme ti (Muhammade) Korán, abys byl zoufalý,“ [Korán 20:2]
„Nechť povýšen je Bůh, vládce a pravda! Nepospíchej s Koránem, dříve než bude ti ukončeno celé jeho vnuknutí, a rci: ´Pane můj, rozmnož mi vědění!´“ [Korán 20:114]
„Tá sín (tato písmena jsou divem v Koránu a nikdo, pouze Bůh sám zná jejich význam). Toto jsou verše Koránu a Písma zjevného (které objasňuje věci),“ [Korán 27:1]
„A ty (Muhammade) zajisté Korán dostáváš od Pána, Moudrého, Vševědoucího.“ [Korán 27:6]
„Ten, kdo ti (Muhammade) uložil Korán, navrátí tě do místa schůzky poslední“ [Korán 28:85]
„Při Koránu moudrém,“ [Korán 36:2]
„A učinili jsme Korán snadným pro připomínání; což není nikoho, kdo připomněl by si to nyní?“ [Korán 54:40]
„že toto je věru Korán vznešený,“ [Korán 56:77]
„Kdybychom byli seslali tento Korán na horu, byl bys ji viděl pokornou a pukající ze strachu před Bohem....“ [Korán 59:21]
„či přidej k tomu něco a prozpěvuj Korán slavnostně!“ [Korán 73:4]
„Vždyť toto je Korán chvályhodný,“ [Korán 85:21]

Jsou snad po přečtení všech těchto veršů nějaké pochybnosti o tom, že to byl Alláh – a nikoliv Abú Bakr, či kdokoli jiný – Kdo dal jméno ´Korán´ Knize, kterou seslal či zjevil Muhammadovi (nmAž)?

V arabštině slovo Korán (Qur´an) pochází od slova al-qar, které znamená shromáždění a dávání věcí dohromady. Nazývá se tak proto, že je sbírkou všech kapitol (suwar- sg.súra) . Také se tvrdí, že se tak nazývá, protože zahrnuje předchozí zjevené knihy, či protože obsahuje všechny druhy moudrosti.

(al-Itqán napsáno al-Sujútim, 1/162 – 163)

Na závěr ti doporučujeme, abys kontroloval to co čteš, abys nebyl zmatený z nespolehlivých zdrojů v knihách a časopisech, které u tebe mohou způsobit pochybnosti o pravdě. Kéž Alláh žehná tobě i nám s prospěšnou znalostí a pomáhá nám konat dobré skutky.

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.