FATWY
Název: ČERNÁ MAGIE
Odpovídá: Dr. Ahmad Kutty, docent a islámský učenec z Islámského institutu Toronto, Ontario, Kanada
Zdroj: Islamonline.net
Otázka: Dozvěděli jsme se, že někteří z našich příbuzných praktikují černou magii a že naše rodina je jejich cílem. Členové naši rodiny jsou nemocní a nemoc se zhoršila po návštěvě těchto příbuzných desetinásobně. Jak se můžeme bránit proti černé magii?
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Každý muslim musí pevně věřit v to, že žádná síla mu nemůže přinést užitek nebo ho poškodit, pokud to nebude Alláh Ta´ala chtít. Proto nejlepší muslimovou ochranou proti černé magii je praktikování Islámu, čtení Koránu a chválení Alláha a prosby k Němu (dhikr a du'a) .

Dr. Ahmad Kutty k tomu říká:

Nejlepší ochranou proti černé magii je posílit sám sebe praktikováním Islámu, čtením Koránu a častým dhikrem a du'a. Alláh slíbil, že ďáblové nemohou mít stálou kontrolu nad těmi Jeho služebníky, kteří jsou mu věrně oddáni, satan může mít kontrolu pouze nad těmi, kdo se vzdají a podlehnou.

Alláh Vznešený říká v Koránu:

...a věru nebudeš mít žádnou pravomoc nad služebníky mými, leda nad těmi, kdož tě následují svedeni...[Korán 15:42]
...hledej u Alláha útočiště před satanem prokletým, jenž věru nemá pravomoc žádnou nad těmi, kdož uvěřili a spoléhají na Pána svého, nýbrž má moc jen nad těmi, kdo za ochránce si jej vzali a kdo modloslužebníky jsou zásluhou jeho. [Korán 16:98-100]

Na prvním místě musíme pevně věřit, že nikdo, jakkoliv silný může být, nám nemůže přinést škodu nebo užitek, pokud to nebude Alláhova vůle. Korán nám opětovně připomíná, že skutečný věřící musí pevně věřit, že Alláh jediný je Ten, kdo nám může způsobit škodu nebo užitek a cokoliv nás postihne od lidí nebo jiných stvoření je pouze sekulární a děje se pouze skrze sílu odvozenou od Alláha, takže nejlepším způsobem léčby je nepřetržitě vyhledávat ochranu a útočiště u Něj. Snaha o odražení a porážku satana a všech jeho triků a zbraní může být naprosto neefektivní, pokud to nebude Alláhova vůle.

Nabízím vám koránské verše a du'a, které můžete pravidelně recitovat pro ochranu před černou magií:

 1. Súra al-Fatihah
 2. Poslední tři súry Koránu (tj. súry 112, 113, 114)
 3. Ájat al-Kursí (tj. verš Trůnu – Korán 2:255)
Kromě toho opakovat následující du'a pravidelně ráno a večer třikrát nebo vícekrát:
 • Bismilláhi alladhi la jadurru ma'a ismihi šaj'un fi al-ardi wa la fi as-samái wa huwa as-samí'u al-'alím
  Ve jménu Alláha; s Jeho jménem, nic na zemi nebo nebesích nemůže způsobit žádné ublížení; On je Všeslyšící a Vševědoucí
 • Hasbija-lláhu la iláha illa huwa 'alajhi tawakkaltu wa huwa rabbu-l-'arši-l-'azim
  Alláh mi postačuje, není boha kromě Něj; na Něj se spoléhám a On je Pán trůnu mocného.
 • Alláhumma ini a'udhu bika min hamázati aš-šajatín wa a'udhu bika rabbi an jahdurun
  Ó Alláhu, hledám u tebe útočiště od ďábla našeptávání; můj Pane, hledám u tebe útočiště od jejich přítomnosti kolem sebe.
 • A'udhu bi-' izzati-lláhi wa qudratihi mimma adžidu wa uhadhiru
  Hledám útočiště v Alláhově slávě a síle od utrpení a bolesti, kterou prožívám a jíž trpím.

Je důležité pamatovat si, že dhikr a du'a budou úspěšná pouze tehdy, když vycházejí ze srdce, které pevně věří v Alláha a je pevně přesvědčeno o Jeho síle a svrchovanosti.

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.