FATWY
Název: EMIGRACE DO NEMUSLIMSKÉ ZEMĚ
Odpovídá: Dr. Muzammil Siddiqi, exprezident Islámské společnosti Severní Ameriky
Zdroj: Islamonline.net
Otázka: Jaký je názor na emigraci do nemuslimské země, ve které je možnost připojit se k islámskému centru a vyznávat své náboženství?
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného
Muslim může žít na jakémkoliv místě a v jakékoliv zemi. Ovšem existují určitá pravidla týkající tohoto fenoménu:
  1. Je zakázané (harám) pro muslima žít nebo přestěhovat se do místa, ve kterém nemůže praktikovat své náboženství, je to povoleno pouze pokud nemá jinou možnost. Všemohoucí Alláh říká:
    Těch, kdož sami sobě ukřivdili a kteří povoláni budou anděly, se zeptají: „V jakém stavu jste byli?“ Odvětí: „Byli jsme poníženými na zemi.“ I řeknou jim andělé: „Což nebyla země Alláhova dosti rozlehlá, že jste se nemohli vystěhovat?“ A obydlím těchto bude peklo, a jak hnusný je to cíl konečný! [ Korán 4:97]
    Je povinností pro muslima žít a přestěhovat se do země, kde může volně praktikovat své náboženství.

  2. Není pro muslimy doporučeno stěhovat se do zemí, kde by se jejich další generace mohly dostat do nebezpečí, pokud nevyvinou veškeré úsilí, aby dokázali ochránit své náboženství a náboženství dalších generací. Bez takového úsilí to bude zasluhující pokárání (makrúh) [a případně dokonce harám] stěhovat se do takových zemí.
  3. Je přípustné pro muslimy stěhovat se do zemí, kde cítí jistotu, že mohou praktikovat své náboženství volně a mohou vychovávat své děti podle islámských principů. Avšak je pro muslimy lepší žít v muslimských zemích, kde mohou žít pod islámskými pravidly, která budou řídit jak jejich osobní tak společenský život.
  4. Je velmi doporučeno stěhovat se do zemí, kde muslimové mohou praktikovat svou víru a šířit poselství Islámu. Prorok, mír a požehnání s ním, poslal mnoho jeho společníků (sahába) do různých oblastí rozšířit a učit Islám. Po smrti Proroka, mír a požehnání s ním, mnoho společníků (sahába) odešlo z Medíny do různých zemí, aby tam žili a učili lid té země. Jejich zásluhou se Islám tak rychle rozšířil do mnoha zemí. Toto je také naší povinností a musíme maximálně usilovat o rozšíření poselství Alláha pro celý svět.
Významný učenec, šejch Muhammad al-Hanúti, člen Severoamerické rady pro fiqh, říká: „Muslim má ve svém životě určitý úkol. Jeho úkolem je žít v tomto životě tak, aby mohl vstoupit do ráje.“ Vyplývá to z následujících veršů:
A Alláh věru koupil od věřících jejich osoby i jejich majetky s tím, že jim budou dány zahrady. [ Korán 9:111]
V dalším místě Alláh Vznešený říká:
A džiny a lidi jsem jedině proto stvořil, aby Mne uctívali, a nechci od nich žádný příděl obživy a netoužím po tom, aby Mne živili.. [ Korán 51:56-57]

Pokud tohoto cíle může člověk dosáhnout kdekoliv na světě, je mu dovoleno žít kdekoliv na světě. Pokud ne, měl by se snažit přestěhovat do jiné země, kde bude mít lepší podmínky k tomu, aby získal své místo v ráji. Proto je přistěhovalectví do nemuslimské země povoleno pouze pokud zde člověk může žít podle islámských pravidel, v rámci práv šarí'a. Pokud je člověk neschopen praktikovat Islám, měl by nemuslimskou zemi opustit a vrátit se do svého domova nebo země, kde může udržovat svou víru a praktikovat náboženství.

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.