FATWY
Název: MLUVENÍ S PŘÍSLUŠNÍKY OPAČNÉHO POHLAVÍ
Odpovídá: Evropská rada pro fatwy a výzkum
Zdroj: Islamonline.net
Otázka: Jaké jsou pravidla pro diskusi vedenou mezi příslušníky opačného pohlaví?
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Nejprve musíme vzpomenout, že všichni muslimové, ženy i muži, musí zachovávat plachost a stydlivost (haja) při styku a rozhovoru. Islám nezakazuje ženám mluvit s muži ani mužům se ženami, pokud to vyžaduje situace a konverzace bude v hranicích islámského práva (šarí'e) .

V autentickém hadíthu Prorok Muhammad (nmAž) řekl: „Stydlivost je součástí víry.“ (al-Buchárí a Muslim)
V jiném hadíthu Prorok Muhammad (nmAž) řekl: „Stydlivost přináší jen dobré.“ (al-Buchárí a Muslim)
Tato stydlivost je krásnou vlastností pro oba, muže i ženy, ale více pro ženy, protože to odpovídá jejich ženské povaze, ve které je neiniciovat konverzaci s cizími muži.
Nicméně této záležitosti vládnou tradice a zvyky, které se mění od země k zemi, s časem i podle situace.

Přesto je důležité vědět, že Islám nezakazuje ženám mluvit s muži ani mužům se ženami, pokud to vyžaduje situace a vše je v hranicích šarí'e.
Alláh adresoval manželky Proroka:

Ženy prorokovy! Nebuďte jako lecjaká jiná žena! Chcete-li být bohabojné, pak nebuďte příliš poddajné v řeči své, aby po vás nebažil ten, v jehož srdci je choroba, nýbrž mluvte slova vhodná! [ Korán 33:32]

Takže přes zvláštní pozici a pravidla, které se týkaly pouze jich samotných, a které je omezovaly více než jiné ženy, Islám nezakázal Prorokovým manželkám (nechť je Alláh s nimi spokojen) hovořit, ale zakázal jim hovořit způsobem, který by mohl ovlivnit ty, v jejichž srdcích je choroba, touha a chtíč. Vznešená a rozumná promluva je součástí Islámu, jak je uvedeno v předchozím verši.

Existuje mnoho hadíthů, které potvrzují povolení mužům pozdravit ženy a ženám pozdravit muže, stejně jako zákonnost návštěv mužů u nemocných žen a naopak.
To ovšem neznamená, že neexistují žádné hranice a že žena může oslovit všechny muže, které potká nebo že muž může začít mluvit se všemi ženami, neboť to se příčí logice a dobrému vkusu ještě předtím, než zjistíme, že to odmítá také učení Islámu. Ženě je dovoleno mluvit s mužskými příbuznými, učiteli, sousedy, vedoucími v práci a dalšími podle požadavků a potřeb denního života a složitých vztahů mezi lidmi dnešních dnů a to do té doby, dokud existuje důvěra, problémy (pokušení) jsou omezené a podmínky normální.

Skutečně v mnoha Islámských zemích je zvykem pro muže pozdravit ženy a ženy pozdravit muže, když se potkají. Také si vymění běžnou konverzaci s ohledem na důležité záležitosti, to vše s dovolením otců, manželů a bratrů stejně jako učenců.
Nepopíráme, že v některých zemích existují velmi přísné tradice ohledně žen, takže jsou spíše jako vězeňkyně ve vlastních domech, dokud k nim nepřijde smrt. I když s tím někteří učenci souhlasí, je zřejmé, že jasné, správné a zákonné důkazy tuto tradici popírají spolu s cíli šarí'e, zájmem lidstva, a vývojem.

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.