FATWY
Název: KORÁN A ANTISEMITISMUS
Odpovídá: Dr. Muzammil Siddiqi, exprezident Islámské společnosti Severní Ameriky
Zdroj: Islamophile.org
Otázka: Je Korán antisemitský?
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Antisemitismus je nenávist vůči národu kvůli jeho semitskému původu. Je to sektářství a rasismus. Je to zavrženíhodné a nemá žádné místo ani v Islámu ani v Koránu. Korán neospravedlňuje nenávist vůči jakékoli rase, národnosti nebo barvě pleti. V dějinách islámu muslimové nikdy nevyužívali koránské pasáže, aby obhajovali antisemitismus. Holocaust, etnické čistky atd., nikdy neproběhly jménem koránských pasáží. Židé byli mezi prvními lidmi, kteří přijali islám (v Medíně), v průběhu celého středověku měli Židé v islámských státech své synagogy. Je smutné a naivní ignorovat 1430 let historie, spisy učenců o Koránu a tvrdit, že současná politická situace na Středním východě má své kořeny v Koránu.

Jako každé písmo, musí být i Korán umístěn do svého kontextu. Korán nebyl seslán jen pro muslimy, ale pro celé lidstvo, hlavně pro Židy a křesťany. Prorok Muhammad (nmAž) pokračuje v linii proroků Abraháma, Mojžíše a Ježíše (mír s nimi), Korán je pokračováním dříve seslaných písem. Korán Židy neodsuzuje, ale naopak jim dává zvláštní místo díky prorockým tradicím, které sdílejí s Islámem.

Korán se dětmi Izraele (bani Isráíl) zabývá hodně a uznává, že Židé jsou potomci proroka Abraháma přes jeho syna Izáka a jeho vnuka Jákoba (mír s nimi). Alláh Židy vybral, aby splnili úkol:

„A vyvolili jsme je nad ostatní lidstvo vědomě.“[Korán, 44:32]
Alláh si mezi nimi vybral množství proroků a dal jim to, co nedal mnoha jiným národům: „(Vzpomeňte si) když Mojžíš řekl svému lidu:
„A hle, pravil Mojžíš lidu svému: "Lide můj, pomněte dobrodiní Božího vůči vám, když mezi vámi učinil proroky a vás učinil vládci a dal vám to, co nedal nikomu z lidstva veškerého!“ [Korán, 5:20]
Pozdvihl je nad jiné národy země a dal jim velké milosti:
„Dítka Izraele! Pomněte milosti Mé, již jsem vám prokázal, i toho, že jsem vás vyznamenal před lidstvem veškerým.“[Korán 2:46]
Nebo další pasáž:
„Či závidí těmto lidem to, co jim Bůh dal z přízně Své? Vždyť dali jsme již rodu Abrahamovu Písmo i moudrost a propůjčili jsme jim království mocné.“ [Korán 4:54]

Korán kritizuje ty Židy, kteří se odvrátili od skutečného Alláhova poselství, a napomíná ty Židy, kteří pohrdali Prorokem (nmAž) a zesměšňovali ho. Kritiky Židů v Koránu se podobají kritikám Židů v Bibli. Všichni je musí chápat jako výstrahu před zblouděním od pravého Alláhova poselství. Velcí islámští vědci nikdy tyto výstrahy nevykládali jako výzvu k nenávisti proti židovskému národu, nesmíme je proto zaměňovat s antisemitismem.

Pasáže Koránu, které kritizují Židy, se rozdělují do dvou hlavních kategorií:
 1. Korán mluví o tom, jak se děti Izraele odchýlily od pravého zjevení, které dostaly.
  Neposlechli Alláha a byli mu nevděční. Ztratili původní Tóru a vložili do Alláhových knih vlastní slova a vlastní výklady. Začali být arogantní a začali se vychloubat tím, že jsou vyvolený národ - Korán súra 4:155, 5:13. Kromě toho se dopouštěli hříchů a jejich rabíni se jim v tom už ani nepokoušeli zabránit - Korán súra 5:63. Proč jim rabíni a právníci nezabrání, aby lhali a živili se nezákonnými zisky? - Korán súra 5:79. Alláh proto mezi ně poslal proroka Ježíše, aby jim ukázal zázraky a vedl je správnou cestou. Ale oni odmítli a snažili se ho zabít, když se jim to nepovedlo, tak alespoň říkali, že ho zabili - Korán súra 4:157. V mnoha z těchto pasáží se Alláh v Koránu obrací přímo na Židy - a to je velice důležité - protože Korán je určen celému světu a zvláště Židům. Kritiky jsou tedy namířené proti určité skupině lidí kvůli jejich konkrétním činům. Tyto kritiky nejsou proklínáním celého národa.
 2. Některé verše kritizují Židy a křesťany, kteří zesměšňovali Proroka Muhammada (nmAž) a jeho poselství. Tito lidé se vysmívali volání k modlitbě a všemu, co říkal. Pokaždé, když jim říkal, aby uvěřili tomu, co mu Alláh seslal, a tomu, co před ním seslal jiným prorokům, vysmívali se. Pak začali vystupovat proti němu, protože nebyl židovského původu.
  Korán uvádí, že takové kritiky nejsou zaměřené proti všem Židům. I v místech, kdy je Korán kritizuje, dodává „mezi lidmi knihy je společenství“ zbožných a ctnostných lidí, Korán takové lidi ujišťuje, že jim nebude upřeno nic dobrého, co udělali, a že dostanou od Alláha celou svou odměnu:
  „Nejsou všichni stejní mezi vlastníky Písma; je mezi nimi obec přímá, jejíž členové přednášejí za noci verše Boží a na tváře své padají a věří v Boha a v den soudný, přikazují vhodné a zakazují zavrženíhodné a soutěží v konání dobrých skutků; a to jsou praví zbožní. Cokoliv dobrého učiní, nebude jim upřeno a Bůh dobře zná bohabojné.“ [Korán 3:113-115]
  nebo
  „Protože však porušili svou úmluvu, prokleli jsme je a zatvrdili jsme srdce jejich, takže přemísťují slova z jejich míst a zapomněli na část toho, co jim bylo připomenuto. A stále se budeš dovídat, jak zrazují - až na několik málo z nich. Odpusť jim a promiň, neboť Bůh věru miluje ty, kdož dobro konají. [Korán 5:13]
  „A říkají židé: "Boží ruka je spoutána okovy!" Nechť jsou jejich ruce spoutány okovy a nechť jsou prokleti za to, co říkají! Nikoliv, obě Jeho ruce jsou rozevřeny a On uštědřuje, jak chce. To, co ti bylo sesláno od Pána tvého, v mnohých z nich jen rozmnožuje vzpurnost a nevěrectví. A uvrhli jsme mezi ně nepřátelství a nenávist až do dne zmrtvýchvstání. A kdykoliv zažehnou oheň války, Bůh jej uhasí; a usilují šířit po zemi pohoršení, avšak Bůh nemiluje ty, kdož pohoršení šíří. [Korán 5:64]
  „Mnozí z vlastníků Písma by si přáli učinit z vás znovu nevěřící poté, co dostalo se vám víry, ze závisti, jež je v nich, i když se pravda stala již zjevnou. Vymažte a odpusťte jim, pokud nepřijde Bůh s rozkazem Svým - a Bůh věru je mocný nade věcmi všemi.“ [Korán 2:108]

Není možné vzít několik pasáží z Koránu a vyjmout je z jejich kontextu. To platí nejen pro Korán, ale i pro Bibli. V Bibli mnoho židovských proroků říká, že Židé „překroutí všechno, co je rovné“ nebo „staví Sion krví a Jeruzalém zločinem“ – Korán súry 3:1-12, 8:1-14 atd.
Dokonce i Mojžíš varuje Izrael: „(Bůh) proti tobě sešle prokletí, ... až budeš zničen a zahyneš, pro špatnosti tvých skutků, proto, že jsi mě opustil.“ [Deuteronomium 28:20]. V Matoušově evangeliu Ježíš neustále kárá Židy za jejich pokrytectví a nespravedlnost: „Jeruzaléme, Jeruzaléme, ty, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kteří k tobě byli posláni, kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, jako kvočna shromažďuje svá kuřata, ... ale vy jste nechtěli!“ Asi by bylo zvláštní, kdyby někdo na základě těchto slov řekl, že Bible je antisemitská a volá po zničení současného izraelského národa. Proto je stejně tak naprosto nepodložené z něčeho takového obviňovat Korán.

Evangelium podle Matouše:
23:13 „Běda vám zákoníci a farizeové, pokrytci! Zavíráte lidem království nebeské, sami nevcházíte a zabraňujete těm, kteří chtějí vejít! Běda vám zákoníci a farizeové, pokrytci! Obcházíte moře i zemi, abyste získali jednoho novověrce, a když ho získáte, učiníte z něho syna pekla, dvakrát horšího než jste sami. Běda vám, slepí vůdcové! Říkáte: „Kdo by přísahal při chrámu, nic to neznamená, ale kdo by přísahal při chrámovém zlatu, je vázán.“ Blázni a slepci, ... Běda vám zákoníci a farizeové, pokrytci! Odevzdáváte desátky z máty, kopru a kmínu, a nedbáte na to, co je v Zákoně důležitější: právo, milosrdenství a věrnost. . . . „
23:33 „Hadi, plemeno zmijí, jak uniknete pekelnému trestu? Hle, proto vám posílám proroky a učitele moudrosti i zákoníky a vy je budete zabíjet a křižovat ... aby na vás padla všechna spravedlivá krev prolitá na zemi ...“ )

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.