FATWY
Název: PROROK MUHAMMAD(nmAž) A JEHO NEJBLIŽŠÍ
Odpovídá: Dr. Ahmad aš-Šarabasi
Zdroj: Islamophile.org
Otázka: Jak se choval Prorok Muhammad (nmAž) ke svým nejbližším?
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Umírněnost v životě je střední cestou mezi přeháněním a zanedbáváním. Jedná se o cestu, kterou vytyčil Islám a Korán:

„A neměj ruku svou přivázanou ke krku svému ani ji nerozevírej příliš široce, abys nebyl pomlouván a neupadl v nouzi.“ [Korán, 17:29]

Zdá se však, že někteří muslimové se této zásady vůbec nedrží, zejména ve svých vztazích ke svým manželkám a ve svém chování uvnitř rodiny. Správný člověk je člověk, který čelí obtížím života mimo domov s pevností, odvahou, skutečnou mužností a klidem, ale když se vrátí domů, do svého hnízda, do svého soukromého ráje, do svého věrného obydlí, je vzorem radosti a veselosti, zdvořilosti a dobrých mravů. Proto 'Umar ibn al-Chattáb řekl: „Je třeba, aby muž byl se svou manželkou jako dítě, ale když se vyžaduje mužnost, ať je mužný“. Kromě toho se muž mimo domov dostává do obtížných situací, které ho rozčilují, protože musí vydělávat na živobytí, vykonávat nějakou funkci nebo řídit skupinu. Když překročí práh svého domu, tak musí tohle všechno nechat za sebou a uvítat se se svými blízkými v dobré náladě, s úsměvem a s novou energií. Musí se do toho třeba i nutit, protože jeho manželka byla celý den sama doma a čekala na něj. Nebylo by tedy vhodné ani rozumné, aby jednotlivec zkazil jeden den života sobě i svému okolí.

Prorok Muhammad (nmAž), byl vůdce Poslů, pečetí proroků, nejlepší stvoření Alláha. Bojoval na Jeho cestě, snášel různé zkoušky od svých polyteistických a nevěřících nepřátel, nesl na svých ramennou starosti ostatních lidí, starost o šíření víry i o život. Nesmírně ze sebe dával a šířil světlo své velikosti a dokonalosti. Když se potom vrátil do svého skromného domova, vše odložil a oblékal oděv něžného a štědrého manžela, druha, kterého rádi vidíme, přítele s elegantním stylem. Ze všech bytostí, které Alláh stvořil, se choval nejšlechetněji ke své rodině a byl nejpříjemnější na své manželky. Mluvil nádherně, uchvacoval svými slovy srdce i ducha. Doma předstíral, že zapomíná na své významné postavení, na majestátnost Posla Alláha, na charisma mezi svými přáteli. Pomáhal své rodině s běžnými pracemi, opravoval boty, zašíval oblečení, spravoval vědra, dojil kozu a nakláněl nádobu, aby se kočka mohla napít!

Ze všech sil se snažil své bližní rozveselit. Například své dva milované vnuky, Hasana a Husajna, nosil na zádech. Volal ansárské dívky, aby si přišly hrát s 'Áišou. Když viděl, že si hraje s různými panenkami, nevytýkal jí to. Naopak s ní žertoval a dobíral si jí, aby jí tímto způsobem ukázal, jak ji miluje a jak se o ni zajímá. Když se napila, vzal sklenici a napil se ze stejného místa, aby přiložil své rty na stejné místo jako ona. Když jedla z talíře, nabíral si z místa, které bylo blízko místa, ze kterého si nabírala ona. Odpočíval s hlavou na jejích kolenou a dokonce v té pozici recitoval Korán- což zvyšuje čest 'Áiši. Ale proč by to mělo být divné, když se jedná o šlechetného Posla, o kterém jeho Pán řekl, že je slitovný a milosrdný!

Svou šlechetnou povahou i svým dobrým chováním dbal na to, aby se jeho žena bavila a aby byla veselá. Nezbavoval ji svobody ani zábavy, pokud to neodporovalo náboženství nebo dobrým mravům. Jednoho dne před ním hráli Etiopané své hry a dělali nevinné akrobatické tance. Dovolil, aby si ´Áiša stoupla za něj a dívala se. Za chvíli jí řekl: „Nestačí to?“ Odpověděla: „Ještě chvíli.“ Chvíli počkal a potom řekl: „Teď už to stačí?“ ´Aiša řekla: „Počkej ještě chvíli.“ Po třetí už byla spokojená a vrátila se domů.

Na samém začátku svého manželství s 'Áišou běžel o závod. 'Áiša byla štíhlá a mrštná a porazila ho. O několik let později běželi znovu, 'Áiša už přibrala a nebyla tak rychlá. Nakreslili si startovací čáru a vyrazili. Prorok vyhrál, smál se a řekl: „Teď jsem vyrovnaní.“

Prorok Muhammad (nmAž) nevyhrazoval zábavu jen pro některé ze svých manželek. Naopak, smál se s každou. Toleroval, když jeho manželky diskutovaly o jeho slovech, a toleroval, že se mohou splést. Snažil se mezi nimi vytvořit atmosféru dobré a klidné nálady, pokud byly všechny spolu.
Například: Jednou ´Áiša připravila cukroví z mouky a másla, které se jmenuje al-chariza. Prorok (nmAž) přišel a pak přišla jeho manželka Sauda bint Zumah. ´Áiša nabídla Saudě cukroví, ale Sauda řekla: „Tohle cukroví mi nechutná.“´Áiša jí řekla: „Jestli si nevezmeš, tak tě s ním namaluji.“ Sauda řekla: „Opravdu si ho nevezmu.“ ´Áiša vzala cukroví do ruky a kousek rozetřela pro zasmání Saudě na obličej. Prorok (nmAž) stál mezi nimi. Nechal projít Saudu, ta došla k cukroví, vzala kousek a rozetřela ho 'Áiše po obličeji. Prorok se smál a byl spokojen, že si členové jeho rodiny dokážou udržet dobrou náladu.

Jeho mírnost a šlechetnost se projevovala v okamžicích, kdybychom obvykle očekávali zlost a rozčilení. Jednoho dne se například pohádal s jednou manželkou. Jeho manželka byla tak rozzlobená, že mu řekla: „A to říkáš, že jsi prorok!“. Přestože jsou to závažná slova, Posel Alláha reagoval jen smíchem a tak udusil oheň hněvu.

Při jiné příležitosti se Posel nemohl dohodnout s 'Áišou. Požádali Abú Bakra, jejího otce, aby mezi nimi rozhodl. Prorok řekl Aiše: „'Áišo, chceš mluvit první nebo mám první mluvit já?“ 'Áiša řekla: „Začni, ale řekni jen pravdu.“ Na to jí její otec Abú Bakr dal takový políček, že začala krvácet. Řekl jí: „Jsi nepřítelkyně své vlastní osoby, jak by Posel Alláha říkal něco jiného než pravdu?“ Prorokovi bylo 'Áiši líto, postavil se mezi ni a jejího otce a řekl: „Proto jsme tě nevolali.“ Zanedlouho potom se jejich manželský život zase uklidnil. Na jeho dobrém chování k manželkám není nic divného. Prorok (nmAž) totiž řekl: “Nejlepší z vás je ten, kdo je nejlepší ke své manželce a já jsem nejlepší ke své manželce.“ Také řekl: “Na tomto světě se mi líbí dvě věci - ženy a parfémy. Ale vrchol mého štěstí je v modlitbě.“ Když vzýval Alláha, často říkal: „Pane, dal jsi mi pěkný vzhled, dej, ať mám pěkné chování.“

Alláh Nejvyšší říká:

„A patří k Jeho znamením, že vám z vás samých manželky stvořil, abyste u nich klid nalezli. A vložil mezi vás lásku a dobro - a věru jsou v tom znamení pro lidi přemýšlivé. “ [Korán, 30:21]
Také řekl:
„Vy, kteří věříte! Není vám dovoleno získávat ženy jako dědictví proti vůli jejich; neutiskujte je jen proto, abyste si mohli odnést část toho, co jste jim dříve darovali, leda že by se dopustily zjevné hanebnosti. A zacházejte s nimi podle zvyklostí uznaných! Jestliže k nim cítíte odpor, je možné, že cítíte odpor k něčemu, do čeho Bůh vložil velké dobro.“ [Korán, 4:19]

Mnohokrát ženám opakujeme, že musí poslouchat muže. Vy, muži, musíte poslouchat Alláhovy příkazy, které mluví o vašich právech, nesmíte být ani tyrani ani nespravedliví. Žena může být dobré semínko, ze kterého může vyrůst hodně dobrého a správného, pokud není špatně učena a vedena.

Když máte chuť ženu utiskovat, vzpomeňte si, že není váš majetek, ale je to člověk, který má podle Islámu a Koránu svá práva a důstojnost. Poslouchejte Alláha a buďte ke svým ženám spravedliví.

Přeloženo z Jasalunaka fi ad Din wa al Hayah, svazek 3, str. 277 – 281, soubor sedmi svazků fatew šejcha Ahmada ash Sharabasi.

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.