FATWY
Název: DĚDICTVÍ ŽENY
Odpovídá: Dr. Muhammad Saíd Ramadan Al Butih, profesor
Zdroj: Islamophile.org
Otázka: Mnoho lidí odsuzuje islámské zákonodárství (šarí‘a), protože dává muži při dědictví dvakrát větší podíl než ženě. Jak jim máme odpovědět? Existují případy, kdy žena dědí stejně?
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Tato tradiční polemika o dědictví žen vyplývá z následujícího prohlášení:

„A Bůh vám stanoví o dětech vašich toto: synovi podíl rovný podílu dvou dcer; a je-li dcer více než dvě, patří jim dvě třetiny toho, co zůstavil. A jestliže je dcera pouze sama, tedy jí patří polovina. A rodičům jeho: každému z nich jedna šestina toho, co zůstavil, jestliže měl mužského potomka. Jestliže neměl mužského potomka, pak po něm dědí jeho rodiče, přičemž matce jeho patří jedna třetina. A jestliže měl bratry, pak matce náleží jedna šestina toho, co zůstane po vyplacení odkazů a uhrazení dluhu“. A vy nevíte, kdo z rodičů či dětí vašich je vám užitečnější. A toto je ustanovení od Boha a věru Bůh je vševědoucí, moudrý. “ [Korán, 4:11]
Toto pravidlo je částí koránského verše, který zní:
„A Bůh vám stanoví o dětech vašich toto: synovi podíl rovný podílu dvou dcer;.. . . [ Korán, 4:11]

Tento verš se tedy vztahuje pouze na dědictví dětí. Jiní dědici, ať už jsou to muži nebo ženy, mají zvláštní zákony. Všeobecně podíl na dědictví není závislý na pohlaví. V některých případech je podíl ženy vyšší než podíl muže. Dám vám příklad několika situací, v nichž je podíl ženy větší nebo rovný podílu muže:
  1. Pokud zesnulý zanechá děti, otce a matku, tak otec a matka dostanou šestinu dědictví, není tady žádný rozdíl podle pohlaví a neplatí, že „synovi podíl rovný podílu dvou dcer“. Podíl otce a matky je v Koránu výslovně uveden: „rodičům jeho: každému z nich jedna šestina toho, co zůstavil.“
  2. Pokud zesnulý zanechá vlastního bratra a sestru a pokud nejsou z dědictví vyloučeni dědici prvního stupně (v islámských zákonech o dědictví jsou příbuzní rozděleni podle stupně příbuzenství se zesnulým, existence dědiců prvního stupně vylučuje dědictví pro příbuzné druhého stupně), dostanou tento bratr i sestra jednu šestinu dědictví, bez ohledu na rozdíl v pohlaví, neplatí pro ně pravidlo: „muži patří díl, který se rovná dílu dvou žen“. Jejich dědictví je výslovně uvedeno v Koránu:
    „pokud zanechá bratra nebo sestru, pak každému z obou patří jedna šestina.“ [ [Korán, 4:12]
  3. Pokud zesnulý zanechá více vlastních bratrů a sester než dva, tak si bratři rozdělí třetinu dědictví a sestry si rozdělí třetinu dědictví, mezi oběma skupinami opět neexistuje rozdíl podle pohlaví a neplatí pravidlo „synovi podíl rovný podílu dvou dcer“.
  4. Pokud zesnulá zanechá manžela a jednu dceru, dostane dcera polovinu dědictví a manžel jen čtvrtinu. Znamená to, že v tomto případě žena podědí dvakrát více než muž.
  5. Pokud zesnulý zanechá manželku, dvě dcery a jednoho bratra, dostane manželka osminu dědictví, dvě dcery si rozdělí dvě třetiny a jejich strýci, tedy bratrovi zemřelého, patří zbytek. Znamená to, že každá dcera podědí víc než její strýc. Každá totiž dostane 8/24 dědictví, ale jejich strýc jen 5/24.

Je tedy naprosto zřejmé, že pravidlo „synovi podíl rovný podílu dvou dcer“. není obecné pravidlo, které platí při každém rozdělování dědictví, jak tvrdí mnoho lidí. Dané pravidlo se vztahuje pouze k jedné situaci, kterou Alláh zmínil.

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.