FATWY
Název: PRŮBĚH ZÁSNUB
Odpovídá: Dr. Yúsuf Abdulláh Al Qaradáwí
Zdroj: Islamophile.org
Otázka: Můžete uvést hadíthy, které popisují průběh zásnub v Islámu?
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Když chce muslim požádat ženu, aby si ho vzala, může ji vidět, aby se mohl zavázat k manželství s tím, že ví, co ho čeká. Muslim vypráví podle Abú Hurajry, že: Muž šel za Prorokem (nmAž) a řekl mu, že si chce vzít ženu z ansárů (muslimka z Medíny). Prorok (nmAž) mu řekl: „Viděl jsi ji?“ „Ne,“ odpověděl muž. „Tak se na ni jdi podívat, protože někteří ansárové mají něco s očima.“ Znamenalo to, že někteří z nich měli oční vadu.

Al-Mughirah Ibn Šubah vyprávěl: „Požádal jsem, aby si mě vzala jedna žena, a Prorok (nmAž) mi řekl, jestli jsem ji viděl. Když jsem odpověděl záporně, řekl mi: „Jdi se na ní podívat, protože tak mezi vámi může vzniknout náklonnost.“ Šel jsem k jejím rodičům a opakoval jsem ji, co mi Prorok (nmAž) řekl. Jejím rodičům se ta myšlenka nelíbila. Ale ona poslouchala rozhovor ze svého pokoje a řekla: „Jestli ti Prorok řekl, aby ses na mě podíval, pojď se podívat.“ Podíval jsem se na ni a pak jsem si ji vzal.“ (zaznamenali: Ahmad, at-Tirmidhi, Ibn Mádžah, Ibn Hibbán, ad-Dárimí).

Prorok (nmAž) neupřesnil, jak se může muž na ženu dívat. Někteří učenci říkají, že může vidět obličej a ruce. Jiní říkají, že to může žena ukázat komukoli, aniž by vzbuzovala zvláštní touhu, takže muž, který ji žádá o sňatek, by měl vidět víc. Prorok (nmAž) řekl: „Když někdo z vás požádá, aby si ho vzala nějaká žena, a má možnost vidět něco, do ho může povzbudit k tomu, aby si ji vzal, ať to udělá.“ (podle Abu Dawúda). Když si muž skutečně chce ženu vzít, může se na ní podívat, ať o tom její rodina ví nebo ne. Džarír Ibn Abdalláh řekl o své ženě: „Před svatbou jsem se skrýval za stromem a díval jsem se na ní.“

Co je zakázané

Pro muslima je zakázané požádat o sňatek ženu, která je rozvedená nebo vdova, v době čekání ('iddah) , kdy jí ještě není dovoleno se znovu provdat, neboť toto čekání je ještě součástí předchozího manželství a nesmí být narušeno. Takový muž smí naznačit své přání, ale v žádném případně ne výslovně. Alláh řekl:

„A není pro vás hříchem, jestliže se budete ucházet o tyto ženy či budete-li mít podobný skrytý úmysl v duších svých. Bůh ví dobře, že si na ně budete myslit, avšak nesmlouvejte se s nimi v tajnosti, leda promluvíte-li slova zvyklostí uznaná. A nečiňte rozhodnutí o svazku manželském (s vdovou), pokud neuplyne lhůta předepsaná, a vězte, že Bůh dobře zná, co skryto je ve vašich duších! Střezte se Ho a vězte, že Bůh je odpouštějící, slitovný!“ [Korán, 2:235]

Stejně tak je pro muslima zakázané požádat o ruku ženu, kterou už požádal jiný muslim, pokud to tento druhý muslim nedovolí. Žena již přijala první návrh a tento první muž tak nabyl právo, které musí být dodržováno s ohledem na laskavost a vlídnost mezi muslimskými bratry. Pokud ovšem první muž ukončí svou nabídku a dovolí druhému muži, aby se obrátil na stejnou ženu, není na tom nic špatného.

Prorok (nmAž) řekl: „Věřící je bratrem pro ostatní věřící. Je proto neupřímné, když si koupí něco, co koupil jeho bratr, nebo požádá o sňatek ženu, kterou požádal o sňatek jeho bratr, ledaže by k tomu jeho bratr svolil.“

Al-Buchárí vypráví, že Prorok (nmAž) řekl: „Muž nesmí požádat o sňatek ženu, kterou už požádal jiný muž, pokud tento první muž od nabídky neustoupí nebo mu to nedovolí.“

Zásnuby, ať už v jakékoli podobě, jsou jen slibem sňatku. Nedávají tedy snoubenci žádné jiné právo kromě toho být v klidu, že nikdo jiný nemůže o jeho snoubenku požádat. V jednom hadíthu se říká: „Je nepoctivé navrhnout zásnuby ženě, která už je zasnoubená.“

Musíme zdůraznit, že snoubenka je až do svatby pro snoubence jako cizí žena. Za jeho ženu je považována až po řádném uzavření manželské smlouvy, přičemž hlavním pilířem svatební smlouvy je „nabídka a přijetí“ ve formulaci, kterou dobře známe z tradice i legislativy.

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.