FATWY
Název: SŇATEK DLE ISLÁMSKÝCH PRAVIDEL
Odpovídá: Dr. Muzammil Siddiqi, exprezident Islámské společnosti Severní Ameriky
Zdroj: Islamophile.org
Otázka: Jaký je význam dvou svědků při svatbě? Můžete vysvětlit, jaká je výše věna? Může kterýkoli muslim provést svatební obřad? Musí se dokumenty povinně podepsat před svědky?
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Pro sňatek se vyžadují minimálně dva svědci. Tito svědci nejsou ani svědci snoubenky, ani svědci snoubence, jsou tam, aby dosvědčili platnost sňatku daného páru. Svatební obřad (akd annikáh) je právní a veřejný akt. Podle islámského práva šarí'a musí být pro každý důležitý právní úkon dva svědci. Akd annikáh proto musí proběhnout nejméně před dvěma svědky, ale doporučuje se, aby se obřadu zúčastnilo více lidí, aby co nejvíce lidí vědělo, že daný muž a žena jsou spojeni zákonným sňatkem.

Pokud jde o obvěnění (mahr) , Alláh v Koránu říká:

„A dávejte ženám obvěnění jako dar; jestliže vám z laskavosti dají něco z toho, tedy toho užijte ve zdraví a spokojenosti. “[Korán, 4:4]
„A (jsou vám zakázány také) muhsany mezi ženami kromě těch, jichž zmocnily se vaše pravice a to je vám předepsáno Bohem! A vedle toho je vám dovoleno, abyste si hledali manželky pomocí jmění svého jako muži spořádaní, nikoliv prostopášní. A za to, co jste užívali s těmito ženami, dejte jim jejich odměnu podle ustanovení. A nebude pro vás hříchem, na čem se vzájemně dohodnete po stanovené době - a Bůh je vševědoucí, moudrý.." [ [Korán, 4:24]

Je zde uvedeno, „dejte svým ženám“ , ne dejte otcům nebo rodinám svých manželek. Mahr musí být rozumný a určený podle finanční situace manžela. Musíme si také uvědomit, že mahr není nějaká cena za snoubenku. Je to právo manželky a symbolizuje lásku a vděčnost jejího manžela. V Koránu se tomu říká „sadáq“ - záruka přátelství.

Je pravda, že svatební obřad může provést kterýkoli muslim, ale v muslimských zemích, aby svatební smlouva byla skutečně seriózní, jsou k tomu úředně oprávněny některé osoby, které mají právo provést obřad a zaznamenat ho do matriky. Těmto osobám se říká „mádhún šar'i“ nebo „qádí“. Ve Spojených státech a Kanadě se většinou vyžaduje, aby svatební obřad provedl duchovní (imám) islámského centra nebo nějaká jiná osoba z islámského centra, která je k tomu oprávněna. V některých státech USA se může postupovat i jinak, v jiných je výše uvedená možnost jediná legální. Ve Spojených státech a Kanadě se také vyžaduje, aby páry, které se chtějí vzít, nejdříve požádaly o povolení. Při svatebním obřadu se toto povolení podepíše dvěma svědky a odešle se na matriku. Matrika pak vystaví oddací list. Žádný sňatek v USA a Kanadě není legální bez oddacího listu. Ve Francii je nejprve nutné absolvovat občanský obřad na radnici. Muslim, který je oprávněný k provedení islámského svatebního obřadu, se musí ujistit, že pár už má oddací list vydaný matrikou, jinak mu hrozí pokuta nebo vězení, pokud by takový pár oddal.

Někteří muslimové se těmito postupy neřídí, říkají, že k islámskému sňatku nejsou potřeba papíry. Takoví muslimové se asi nestarají o to, co je z hlediska islámského zákonodárství legální. Je jim jedno, jestli je sňatek právoplatný nebo ne a nejsou spravedliví. Většinou tím trpí muslimské ženy. Muž si ženu vezme bez papírů a pak ji opustí. Žena neví, jak se má rozvést a požádat o výživné pro děti. Jde k soudu a tam jí řeknou, že podle místních zákonů není vdaná. Žena totiž o svém sňatku nemá žádné doklady. Žena pak jde do islámského centra a tam jí řeknou, že pro ni nemohou nic udělat, protože právo rozvést nebo nařídit výživné mají jen soudy dané země. Mnozí islámští právníci proto doporučují, aby muslimové v nemuslimských zemích přísně dodržovali místní zákony. Je důležité sňatek zaregistrovat.

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.