FATWY
Název: BUDOU MÍT ŽENY V RÁJI NĚJAKÉ SPOLEČNÍKY?
Odpovídá: Dr. Atiyyah Saqr, bývalý předseda komise fatew na univerzitě al-Azhar
Zdroj: Islamonline.net
Otázka: Z Koránu víme, že muži budou mít v ráji společnice al-'ín. Budou mít v ráji nějaké společníky i ženy – vlastní al-'ín?
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Úvodem bych rád citoval komentář Ibn Kathíra týkající se otázky mužských společnic al-ín: „Všemohoucí Alláh říká, že obyvatelům rajské zahrady budou k službám nádherné ženy s velkýma očima, kterých se předtím nedotkl žádný muž ani džin, a které jsou jako rubíny a perly.“

Ráj je budoucím příbytkem pro věřící. Alláh připravil pro své věrné služebníky, jak muže tak ženy, nepopsatelné dokonalé štěstí, jaké oči neviděly, o jakém uši neslyšely a jaké si ani nikdo nedokáže představit, takže člověk, který dosáhne toho nejmenšího požehnání v ráji si bude myslet, že je nejšťastnějším člověkem.

Věřící jsou v Koránu vyzývání, aby se snažili ve svém životě dosáhnout věčného požehnání v ráji. Například:

Pospíchejte k milosti od Pána svého a k zahradě, jejíž šířka se rovná nebesům a zemi a jež připravena je pro bohabojné… [ Korán 3:133]

Toto vše znamená, že věřící lidé, muži i ženy, budou v ráji zahrnuti požehnáním, není zde místo pro jakoukoliv diskriminaci založenou na pohlaví.

Dr. Atiyyjah Saqr dodává:
Alláh hovoří o společnicích al-'ín pro muže, protože většinou jsou to muži, kteří touží po ženách a ne naopak. Co se týká žen, Alláh je může provdat za kteréhokoliv věřícího v ráji, pokud nebyly provdány v pozemském životě nebo je učiní spokojené se svým stavem. Alláh může dát ženám nějaký druh krásy, kterým budou vynikat nad společnicemi al-'ín a budou jim nadřazeny. Nebudou toužit po nikom jiném než manželovi a k al-'ín nebudou cítit žárlivost.

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.