FATWY
Název: STATUS MEŠITY AL AQSA
Odpovídá: Dr. Muzammil Siddiqi, exprezident Islámské společnosti Severní Ameriky
Zdroj: Islamtoday.net
Otázka: Jaký je význam Jeruzaléma a mešity Al Aqsa? Proč Alláh vybral mešitu Al Aqsa jako qiblu (modlitební směr) před Kábou?
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Tato otázka se dotýká požehnané země, místa blízkého našemu srdci, o kterém Alláh vznešený říká v Koránu:

Sláva tomu, jenž za noci přenesl služebníka Svého z Posvátné mešity do mešity nejvzdálenější, jejíž okolí jsme požehnali, abychom mu ukázali některá svá znamení. A On věru slyšící je a jasnozřivý. [Korán 17:1]

Al Aqsa je první qiblou (modlitebním směrem muslimů), země al isra (noční cesta Proroka do Jeruzaléma) a al mirádž (cesta do nebe). Naše srdce krvácí kvůli všem svatokrádežím, které byly spáchány proti mešitě Al Aqsa. Její význam je zřejmý z následujícího hadithu, ve kterém Prorok Mohamed (nechť mu bůh žehná) říká: "Lidé nemají cestovat k jiným mešitám než k Posvátné mešitě (v Mekce), mešitě Al Aqsa (v Jeruzalémě) a mé mešitě (v Medíně)."

Dr. Muzammil Siddiqi, exprezident Islámské společnosti Severní Ameriky k této otázce dále říká:
"Město Jeruzalém bylo v desátém století před našim letopočtem vybráno z příkazu Alláha prorokem Davidem (mír a požehnání s ním). Jeho syn, prorok Šalamoun (mír a požehnání s ním), postavil v Jeruzalémě mešitu. Učinil tak podle zjevení, kterého se mu dostalo od Alláha. Po několik dalších století sloužila tato mešita k uctívání Alláha. V roce 586 před našim letopočtem byla zničena Babylóňany, ale brzy na to byla obnovena (v roce 516 před našim letopočtem) a dále sloužila k uctívání Alláha. Trvalo to dalších několik století, až do doby proroka Ježíše (mír a požehnání s ním). Potom co opustil tento svět, byla mešita v roce 70 našeho letopočtu zničena Římany. Prorok Mohamed (mír a požehnání s ním), byl to této mešity přenesen při své zázračné cestě do Jeruzaléma - al isra a odtud pak do nebe - al mirádž. V době, kdy Prorok Mohamed (mír a požehnání s ním) žil v Mekce a ještě 17 let po odchodu muslimů do Medíny - hidžra, se on i jeho následovníci se modlili ve směru k mešitě Al Aqsa. Bylo to stanoveno jako důkaz spojení mezi učením Proroka Mohameda a učením ostatních proroků Alláha. Potom Alláh přikázal muslimům modlit se ve směru ke Kábě v Mekce. Když muslimové v roce 636, v době Omarova chálifátu, obsadili Jeruzalém, byla tato mešita znovu obnovena a stojí dodnes. Slouží k uctívání Alláha, jak bylo původním záměrem proroka Šalamouna (mír a požehnání s ním).

Jeruzalém požívá úctu muslimů jako město mnoha proroků, stejně jako Mekka je městem proroků Abraháma, Ismaila a Mohameda (mír a požehnání s nimi). Mešita Al Aqsa je jednou ze starodávných mešit a v Koránu se o této mešitě a zemi hovoří:

...jejíž okolí jsme požehnali... [Korán 17:1]

Přestože v současnosti se muslimové nemodlí ve směru Jeruzaléma a mešity Al Aqsa, prokazují této mešitě úctu a respekt. Je povinností všech muslimů střežit a chránit tuto mešitu před jakýmkoliv ohrožením nebo zničením, vždyť tato mešita patří všem, kdo uctívají jediného Boha a uznávají všechny Jeho proroky a posly."

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.