FATWY
Název: APOSTASIE - ODSTOUPENÍ OD ISLÁMU
Odpovídá: Dr. Sayyid Sabiq
Zdroj: Islamophile.org
Otázka: Co to je apostasie „ar-Riddah“ odstoupení od islámu?
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

„Ar-Riddah“ znamená doslova obrat zpět, odchod. Má stejný význam jako slovo „al-Irtidad“ , jenom se obvykle používá na odklon od náboženství.
V případě muslimů se jedná o případ, kdy duševně zdravý a dospělý muslim, muž nebo žena, bez jakéhokoli nátlaku popře islám.

Připomínáme, že Prorok (nmAž) řekl: "Tři kategorie lidí nejsou odpovědné za své činy - člověk, který spí, dokud se neprobudí, dítě, dokud nedosáhne dospělosti, a duševně nemocný, dokud se neuzdraví." Znamená to, že dítě nebo duševně nemocný nemůže být odpadlíkem od víry.

Odpadlíkem také není ten, kdo zapřel víru, i když v srdci věřil. Stalo se to například Ammárovi Ibn Jásirovi. Alláh potom zjevil:

"Kdokoli zapřel Alláha poté co uvěřil, ... - kromě toho, kdo k tomu byl donucen, i když jeho srdce bylo plné klidu víry - ale ti, kdo úmyslně otevřeli své srdce nevíře, ti na sebe přivolali hněv Alláha a mají hrozný trest." [Korán 16:106]

Ammáar, jeho otec, jeho matka Sumajjah, Suhajb, Bilál a Chabbáb byli uneseni nevěřícími a byli mučeni. Ammárova matka byla připoutána mezi dva velbloudy. Řekli jí: "Přijala jsi islám kvůli mužům" a zabili ji. Potom zabili i jejího manžela. Byli to dva první mučedníci islámu. Ammár ze strachu řekl to, co chtěli nevěřící slyšet. Pak šel za Prorokem (nmAž) a řekl mu to. Prorok (nmAž) se ho zeptal: "Co cítíš ve svém srdci?" Odpověděl: "Víru." Posel Boží mu pak řekl: "Kdyby se k tobě vrátili, udělej, co jsi udělal." (Dovolil mu tedy znovu zapřít islám)

Kdy se z muslima stane odpadlík?
Muslim se považuje za odpadlíka, jestliže otevře své srdce nevíře, je o ní přesvědčen a skutečně v ní žije. ...
Vzhledem k tomu, že to, co je v srdci nemůžeme poznat, je to nepoznatelné (ghajb) a zná to jenom Alláh, je nutné velice dobře zvážit, zda někoho obviníme z nevíry. Musí být jasné důkazy o tom, že od víry skutečně odpadl.
Imam Málik řekl: "Kdokoli dělá něco, co poukazuje na nevíru, devadesáti devíti způsoby, ale jedním způsobem jedná, jako kdyby byl věřící, bude považován za věřícího."

Jaké jsou důkazy odpadlictví:

  1. Popírat zásady náboženství - například to, že je jenom jeden Bůh, to, že je Alláh Stvořitel vesmíru, že existují andělé, že Muhammad je prorok, že je Korán Alláhovo zjevení, že dojde ke vzkříšení, že lidé budou odměněni nebo potrestáni, že je povinné se modlit, dávat zakát, postit se nebo vykonat pouť.
  2. Považovat za dovolené něco, co muslimové obecně považují za nedovolené - alkohol, vepřové, lichvu, vraždu nebo krádež.
  3. Zakazovat něco, co muslimové obecně považují za dovolené - například některá jídla.
  4. Urážet Proroka Muhammada (nmAž) nebo se mu posmívat nebo urážet kteréhokoli proroka vyslaného Alláhem.
  5. Urážet náboženství, Korán a sunnu, dávat přednost lidským zákonům před Koránem.
  6. Vyhodit Korán nebo knihy hadíthů mezi odpadky jako symbol pohrdání tím, co obsahují.
  7. Pohrdat jmény Alláha, jeho příkazy a zákazy nebo jeho sliby.

Výše uvedené skutečnosti se nepoužijí u nově obrácených muslimů, kteří ještě neznají příkazy a zákazy islámu a hranice, které by neměli překročit. Pokud někdo z nich popře něco z náboženství, protože není dobře informován nebo mu to ještě nebylo vysvětleno, není odpadlík.
Kromě toho existují otázky, na kterých se učenci shodují, ale lidé o této shodě obecně nevědí. Pokud někdo takovou věc popře, není považován za odpadlíka, ale je omluven, protože nevěděl, že se na odpovědi na tuto specializovanou otázku učenci shodli. Jedná se například o to, že babička dostane šestinu dědictví, že člověk, který spáchal vraždu nemůže dědit, že si muž nemůže vzít tetu své manželky atd.

Za odpadlíka se nepovažuje někdo, kdo pochybuje. Muslim vyprávěl, že Abu Hurajra řekl, že Posel Alláha (nmAž) řekl: "Alláh odpustil mému společenství myšlenky, které jsou v jeho duši, dokud je nezačnou uskutečňovat nebo o nich mluvit."
Abu Hurajra také řekl, že Prorok (nmAž) řekl: "Lidé se mohou ptát, jestli je Alláh u původu stvoření, a pokud ano, kdo v tom případě stvořil Alláha. Kohokoli napadnou takové myšlenky, musí říct: "Věřím v Boha."
V dalším hadíthu se vypráví, že za Prorokem (nmAž) přišli jeho společníci a říkali mu, že je někdy napadají myšlenky, které by nikdy nevyslovili, protože by to považovali za svatokrádež, a Prorok (nmAž) jim odpověděl, že je to normální.

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.