FATWY
Název: POKÁNÍ Z HŘÍCHŮ
Odpovídá: Evropská rada pro fatwy a výzkum
Zdroj: Sbírka Fatew Evropské rady pro fatwy a výzkum
Otázka: Přijel jsem do Německa a snažil se dodržovat islám, tak jak jsem to dělal v rodné islámské zemi. Vydržel jsem tak činit několik let. Po nějaké době jsem však sklouzl do kaluže nemravnosti a hanebnosti. Našel jsem si přítelkyni, s kterou jsem nespočetněkrát zcizoložil. Věc došla až tak daleko, ze jsem dokonce začal pít alkohol, jehož požívání Bůh Nejvyšší zakázal.
V současné době se začátkem ramadanu jsem si vzal předsevzetí, že se vším špatným skoncuji a kajícně se obrátím k Bohu. Snažil jsem se být ve svém pokání upřímný. Bůh mi v mém úsilí pomohl. Začal jsem se opětovně modlit a postit. Prosil jsem našeho Pána, aby mé pokání učinil upřímným.
Nyní po náležitém pokání se musím ptát sám sebe jestli je učiněné pokání dostačující. Zda se nemusím od spáchaných ohavnosti očistit. Zda neexistuje nějaký zástupce všech muslimů, jenž vykonává tresty podle islámského práva? Aby očistil mou duši a mé srdce. A kdo odčiní mé cizoložství? Co má dělat muslim jako já v mé situaci? Jak má svou duši zbavit nečistoty a tíhy viny?
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Nejdříve bychom chtěli pozdravit někoho , kdo má tak dokonale dobrého ducha a učinil pravdivé a upřímné pokání.
Takovéto pokání, s dovolením Božím, postačí k očistění a zbavení se zbytku hříchu. Radíme bratrovi, aby se snažil vynaložit co největší úsilí, pro to aby se nevrátil zpět do temna. A Bůh mu pomůže.
Co se týče odsouzení a provedení práva (šarí‘a) – hadd- není v tvém případe povinný. Bůh ve své milosti tvůj hřích skryl a zastřel. A to je postačující. Na tobě je, abys o své vině nikde nevyprávěl, ani ses o ní nikde nešířil. Dále musíš stále prosit Boha o odpuštěni a musíš zmnohonásobit konání dobrých skutku.

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.