Objevte Islám 11.

 

Existují kromě Koránu i jiné posvátné zdroje?

 

 

Ano, druhým zdrojem inspirace a instrukcí pro muslimy je sunna, někdy označována jako hadíth, kterou tvoří skutky a výroky Proroka. Víra v sunnu je částí islámské víry.
Několik příkladů prorokových výroků (Hadíth):
"Bůh nemá slitování pro toho, kdo nemá slitování pro jiné"
"Nikdo z vás skutečně nevěří, jestli nepřeje svému bratru to, co si přeje sám"
"Bůh vás nesoudí podle vašeho vzezření a vzhledu, ale dívá se do vašich srdcí a sleduje vaše činy"
"Muslim by měl vůči muslimovi dodržovat šest laskavostí: měl by ho pozdravit; když ho potká, přijmout jeho pozvání; říci "Nechť je Bůh k tobě milosrdný", když si kýchne; měl by ho navštívit, když je nemocný; jít na pohřeb, když zemře a přát mu to, co si sám přeje".
"Člověk jdoucí po cestě měl obrovskou žízeň. Když přišel ke studni, vlezl do ní, napil se a vylezl ven. Uviděl psa s vyplazeným jazykem, který se snažil lízat bláto a tak alespoň částečně uhasit svou žízeň. Člověk viděl, že pes má také tak velkou žízeň jako měl on a proto znova vlezl do studně, naplnil svou botu vodou a dal psovi napít. Za tento skutek mu Bůh odpustil jeho hříchy. Ptali se proroka: "Posle boží, budeme odměněni za laskavost ke zvířatům?" On odpověděl: "Odměna je za laskavost ke všem živým bytostem"
"Ó lidé, poslouchejte mě s vážností, uctívejte Boha, modlete se 5 krát denně, dodržujte půst v době měsíce Ramadánu a dávejte ze svého majetku almužnu. Vykonejte pouť, jestliže můžete. Vězte, že každý muslim je bratrem muslima. Všichni jste si rovni. Nikdo nemá převahu nad jiným, kromě bahobojností a dobrými skutky.
(Z prorokova posledního projevu)