Objevte Islám 20.

 

Proč je pro muslimy velmi důležitá rodina?

 

 

Rodina je základem islámské společnosti. Klid a bezpečí, které nabízí stabilní rodina je velmi důležité a podstatné pro duševní růst jejích členů. Harmonii vytváří existence rozšířených rodin: Děti jsou pokladem a zřídkakdy opouštějí dům před tím, než uzavřou manželství.
Ve smyslu islámských tradicí jsou rodiče vážení a respektovaní. Vyzdvihovány bývají p ředevším matky: Korán učí, že matka si velmi vytrpí během těhotenství, porodu a výchovy dítěte, a proto si zaslouží zvláštní úctu a laskavost.
V Koránu se píše:
"A uložili jsme člověku laskavost k rodičům jeho - neb nosila jej matka jeho se samými nesnázemi a odstavila jej po dvou letech - řkouce: "Buď vděčný Mně i rodičům svým - neb u Mne je cíl konečný!"
(Korán 31:14)
Muslimské manželství je posvátný akt, ale i právní dohoda, ve které si partneři můžou svobodně dohodnout svoje podmínky. Rozvod mezi manželi je dovolen, ale je považován jako zcela poslední možnost vyřešení sporu mezi manželi. Svatební zvyky nejsou nijak vázány určitými pravidly a mění se podle zvyku země.