Objevte Islám 24.

 

Jak Islám zaručuje lidská práva?

 

 

Svoboda myšlení je zaručená v samotném Koránu:
Nebudiž žádného donucování v náboženství! A již bylo jasně rozlišeno správné vedení od bloudění! Ten, kdo nevěří v Tághúta* a věří v Boha, ten uchopil se rukojeti spolehlivé , jež nikdy se neutrhne. A Bůh je slyšící, vševědoucí.
(Korán 2:256)

*Tághút je vše co je uctíváno kromě Boha

Život, důstojnost a majetek všech obyvatel v muslimské společnosti se považuje za posvátný, bez ohledu na to, zda je člověk muslim nebo nikoliv. Muslimové neznají rasismus, ani rozdíly mezi pohlavím. Korán hovoří o rovnosti takto:

Lidé, věru jsme vás stvořili z muže a ženy a učinili jsme z vás národy a kmeny, abyste s e vzájemně poznali. Avšak nejvznešenější z vás před Bohem je ten, kdo je nejbohabojnější - A Bůh je vševědoucí a dobře zpravený.
(Korán 49:13)