Sny ve světle Islámu

Dr. Muhammad Sálih Al Munadžžid

Autentické sny jsou jednou ze 46 částí proroctví

Sny, které se vyplní, jsou částí proroctví, jak bylo vyprávěno od Proroka (nmAž): "Autentické sny jsou jednou ze 46 částí proroctví." (Sahíh al-Buchárí a Sahíh Muslim) 1

Abú Qatada zaznamenal, že Prorok (nmAž) řekl: "Dobré sny jsou od Alláha a zlé (hulm) pocházejí od satana; proto když někdo z vás uvidí něco (co se mu nelíbí), nechť plivne (plivne tak, aby se nedostaly ven sliny, ale pouze vzduch)2 třikrát na levou stranu a hledá útočiště u Alláha před zlem (toho snu) a tak mu to nikdy neuškodí." Abú Salama řekl: "Míval jsem sny, které mě tížily více než hora, ale od té doby, kdy jsem uslyšel tento hadíth, jim nevěnuji pozornost." (Sahíh Muslim) 3

Abú Salama vyprávěl: "Míval jsem tak hrozné sny, až jsem z toho onemocněl." Viděl jsem Abú Qatada, který řekl: "Já jsem měl také sny, ze kterých jsem onemocněl až do doby, kdy jsem uslyšel, jak Posel Alláha (nmAž) řekl: "Dobré sny jsou od Alláha, proto když někdo z vás uvidí něco, co se mu líbí, měl by o tom vyprávět pouze tomu, koho má rád a když uvidí něco, se mu nelíbí, měl by plivnout2 třikrát na levou stranu a hledat útočiště u Alláha před zlem satana a zlem toho snu a neměl by o něm nikomu vyprávět a tehdy mu ten sen neuškodí." (Sahíh Muslim) 4

Abú Hurajra vyprávěl, že Posel Alláha (nmAž) řekl: "Když se bude blížit Den zmrtvýchvstání, sny věřícího se málokdy nevyplní a sen věřícího je jednou ze 46 částí proroctví a všechno, co je částí proroctví nemůže být lží." Muhammad ibn Sirím řekl: "Ale já jsem to řekl." On řekl: "Musí být řečeno: Říká se, že existují tři druhy snů: zrcadlení vlastní mysli a zkušeností, které nás potkaly během dne, to, co našeptává satan, aby vystrašil spícího nebo dobré zprávy od Alláha. Proto když se někomu bude zdát sen, který se mu nelíbí, nemá o něm nikomu vyprávět, ale vstát a pomodlit se." (Sahíh al-Buchárí) 5

Sny dělíme do tří kategorií:

  1. Rahmáni (ty, které pocházejí od Alláha Vznešeného)
  2. Nafsáni (psychické, způsobené podvědomím)
  3. Šajtáni (ty, které pocházejí od satana)

Imám Ibn al-Qajjím řekl: "Sny proroků jsou wahj (zjevením), protože jsou chráněny před satanem. Na tom se shoduje celá umma. Proto také prorok Ibráhím (Abrahám) měl záměr splnit Alláhův rozkaz a obětovat svého syna Ismáíla, když to uviděl ve svém snu (mír s nimi oběma).

Sny ostatních lidí (mimo proroků) je nutno analyzovat ve světle jasných zjevení Koránu a sunny. Pokud jsou ve shodě s Koránem a sunnou, je to v pořádku, v jiném případě bychom se podle nich neměli řídit. Je to velmi důležité, protože mnoho inovátorů, zvláště mezi súfisty i jinými, díky tomu zbloudilo.

Každý, kdo prahne po pravdivých snech, se musí snažit být pravdomluvným. Jíst pouze to, co je povolené, dodržovat islámské právo, vyhýbat se tomu, co zakázal Alláh a jeho Posel (nmAž), usínat ve stavu celkové čistoty směrem ke qible a pamatovat na Alláha, když pocítí, že se mu víčka zavírají. Pokud bude toto vše dodržovat, jeho sny budou spíše pravdivé.

Nejpravdivější sny jsou ty, které se objevují v čase suhúr (těsně před rozbřeskem), protože to je doba, kdy se Alláh přibližuje a milosrdenství a odpuštění jsou blízko. Je to také čas, ve kterém satani utichají, narozdíl od času temnoty, který nastává těsně po západu Slunce, kdy se satani rozšiřují. 6

Al-Háfidh ibn Hadžar řekl: Všechny sny se dělí do dvou kategorií:

1. Pravdivé sny

Jsou to sny proroků a bohabojných lidí, kteří jdou v jejich stopách. Mohou se zdát i jiným lidem, jako například sen nevěřícího krále, který byl interpretován prorokem Júsufem (mír s ním) 7, ale to se stává velice zřídka. Pravdivé sny jsou takové, které se uskuteční v životě tak, jak byly viděny ve snu.


2. Smíšené falešné sny, které nás před něčím varují

Jsou tři druhy:


Ibn Hadžar také řekl:

Jako shrnutí toho, co bylo řečeno o dobrých snech, můžeme říci jen tři věci:

Jako shrnutí toho, co bylo řečeno o špatných snech, může říct toto:

V Sahíh al-Buchárí v oddílu Báb al-Qajd fí ´l Manám byla vzpomenuta také pátá věc, o které vyprávěl Abú Hurajra, a to modlitba. Imám Muslim hovoří také o tom, že by se měl člověk po probuzení otočit na druhou stranu než na které spal. 9

Ibn Hadžar také řekl, že podle hadíthu, který vyprávěl Abú Razín přes at-Tirmidhího, by člověk neměl vyprávět o svém snu před nikým jiným kromě blízkého přítele, kterého má velmi rád nebo před někým, kdo má znalosti. Podle jiného vyprávění by o něm neměl hovořit s nikým, kromě učence, který mu upřímně poradí. Al-Qádi Abú Bakr ibn al-Arabi řekl, že co se týká učence, ten bude interpretovat sen dobrým způsobem a naučí toho člověka něco, z čeho bude mít zisk nebo co mu pomůže. Moudrý člověk je ten, který ví, jak má sen interpretovat a řekne jen to, co může člověku pomoci, v jiném případě zachová mlčenlivost. Zatímco člověk, který je blízký, když bude vědět o něčem dobrém, tak to řekne (člověku, který měl sen), a pokud neví nebo má pochybnosti, zachová mlčenlivost. 10

Imám al-Baqhawí řekl: Věz, že interpretace snů se dělí různé kategorie. Sny je možno interpretovat ve světle Koránu a sunny, pomocí přísloví, které jsou mezi lidmi běžné, pomocí názvů nebo metafor nebo pomocí protikladů. Příkladem interpretace ve světle Koránu je provaz/lano, znamenající smlouvu, protože Alláh řekl v Koránu:

Přidržujte se pevně provazu Božího všichni a nerozdělujte se! [Korán 3:103]

Příkladem interpretace ve světle sunny může být vrána, která označuje nemorálního člověka (fásiq) , protože Prorok (nmAž) ho tak nazval.

Příkladem interpretace podle přísloví může být kopání jámy, což znamená spiknutí, protože se říká: "Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá."

Příkladem interpretace podle jména, může být spatření člověka jménem Rášid, jehož jméno znamená moudrost.

Příkladem interpretace na základě protikladů může být strach, který znamená bezpečí, protože Alláh říká:

... a že nahradí posléze obavy jejich jistotou. 11[Korán 24:55]1 Sahíh al-Buchárí (ang. překl.) svazek 9, kniha 87, číslo 116 ; Sahíh Muslim (ang. překl.) kniha 029, číslo 5625
2 Plivne2 tak, aby se nedostaly ven sliny, ale pouze vzduch.(tafl)
3 Ang. překl., kniha 029, číslo 5616
4 Ang. překl., kniha 029, číslo 5619
5 Ang. překl., svazek 9, kniha 87, číslo 144; viz také Sahíh Muslim, Kitáb ar-Rúja
6 Madáridž as-Sálihín, svazek 1, str. 50-52
7 Viz Korán, súra Júsuf 12:43-48
8 Fath al-Bári, 12/352-354
9 Fath al-Bári, 12/370
10 Fath al-Bári, 12/369
11 Šarh as-Sunna, 12/220