Děti pláčí na mnoha místech

Dr. Aisha Hamdan

Děti stále více trpí důsledkem nelítostných podmínek, volají nás k zodpovědnosti a
k pomoci z jejich neutěšené situace.

Slyšíš pláč?
Slyšíš pláč? Cítíš bolest? Vidíš teror? Nebo je to všechno zbytečné?
Otcové ztrácejí na ulicích matky, promáčené v kalužích krve s očima plných slz.
Domy se mění v hromady trosek, nezůstává nic jen děs a chaos.
Během malé chvíle dětství zmizelo nenávratně pryč.
Smrt přichází, . . . . . přichází jen pro ty šťastnější z nás,
ti co zůstanou musí vydržet a všechno hrdě nést.
Co jsi dnes udělal, aby bolest ustala?
Co uděláš zítra, jak očistíš skvrny jenž pošpinily ummy čest?
Proč to nedokážeme pochopit, vždyť jedná se o skutečný test.
Test pro celou Ummu, rozpoznat kdo je skutečný muslim a kdo pokrytec.
Alláh neodpustí selžeme-li všichni v jeden čas a nesplníme-li to co nám přikázal.
V Soudný den budeme čelit otázkám na to, co jsme věděli, ale nezměnili zhola nic.
Pokračujeme v našich každodenních radovánkách, obklopeni hojností a bohatstvím,
zabývající se bezduchým životem plným malicherností.
Měli bychom si alespoň vzpomenout, že existují děti,
Slyšíš ten pláč, bolestivý nářek. . . , smrt přichází. . . . vybírá jen ty šťastnější z nás. . . .
Bolest, nářek, slzy. . . . Cožpak to neslyšíš. . . ?
Nebuďme lhostejní. . . . v Soudný den bude tázán každý z nás!


ŠOKUJÍCÍ FAKTA

Děti pláčí, pláčí všude. . . Díváme-li se na situaci v dnešním světě, shledáme mnoho útlaku, bojů, zkázy a naprostou lhostejnost k porušování základních lidských práv. Děti stále více trpí důsledkem těchto nelítostných podmínek, volají nás k zodpovědnosti a k pomoci z jejich neutěšené situace, potřebují nás! Jedná se o naše děti, o děti naší muslimské ummy a měli bychom s nimi přinejmenším soucítit.

STRUČNÁ STATISTIKA BY VÁM MĚLA OTEVŘÍT OČI:

V ozbrojených konfliktech v posledních 10 letech:


NAŠE POVINNOST

Vypadá to, jako by muslimové zapomněli, že jejich povinností je pomoci nesčetnému množství lidí, kteří v dnešním světě strádají a trpí. Obzvláště bychom se měli postarat o děti, jejichž budoucnost vypadá beznadějná, ponurá a které jsou ve svých potřebách závislé na dospělých. Smrt, zkáza, zármutek a žal nesmí více pokračovat. Naši muslimští bratři a sestry volají zoufale o pomoc a my bychom měli na tuto žádost urychleně reagovat. Minimálně bychom měli cítit slitování a soucítit s nimi.

Prorok Muhammad(nmBž) řekl: "Věřící jsou ve své vzájemné laskavosti, slitování a soucitu jako jedno tělo. Je-li zasažen jeden orgán, projeví se to na celém těle nespavostí a horečkou." (Všichni se na něm shodují)

Měli bychom s nimi sdílet nespavost a bolest jako by to byla naše vlastní.
Měli bychom si představit jak by to vypadalo, kdyby naše vlastní děti zápasily o život.
Musíme vykonávat du´a k Alláhovi každý den, abychom ulehčili jejich utrpení a bolest.

Musíme jednat a učinit to, čeho jsme schopni.

Prorok Muhammad(nmBž) řekl: "Kdokoliv si všimne něčeho špatného měl by to změnit svýma rukama. Není-li toho schopen, pak by měl proti tomu mluvit svým jazykem. Není-li ani toho schopen, pak by měl přinejmenším k tomu ucítit odpor ve svém srdci - a toto je nejnižší stupeň víry." (Ibn Madža a at-Tirmidhi)

V dnešních dnech musíme jednat a mluvit otevřeně o situaci a nesedět klidně ve svých komfortních domovech s pohodlným životem. Od bojkotu po prohlášení, od psaní článků po věnování svého času a peněz, musíme udělat všechno čeho jsme schopni, abychom efektivně dosáhli změny. Muslimská umma není umma pasivní, ale umma "Činu", "Změn" a "Postupu". Neměli bychom se spokojit pouze s nezbytnou povinností neboť ve světě mnoho muslimů trpí a je sužováno bolestí.

HLAD

VÝCHOVA DĚTÍ

Jako rodiče nemáme pouze plnit své povinnosti vůči ummě, ale musíme to také naučit naše děti, neboť ony jsou budoucí generací. A měli bychom s tím začít v ranném věku dítěte. Rodiče brzo zjistí, že soucit s ostatními je u dětí přirozený. Děti budou od narození cítit potřebu pomoci a podělit se s ostatními, když uvidí, že to potřebují. Nejprve bychom měli děti seznámit s postavením muslimů a ostatních lidí ve světě. Musí se dozvědět o bezpráví, útlaku, hladu, chudobě, mukách a neštěstí. Musí si uvědomit skutečnosti způsobené těmito událostmi. Neměli bychom je ochraňovat před pravdou z obav, že bychom jim naháněli hrůzu nebo je znepokojili. Musí pochopit, že pouze skrze Alláhovo milosrdenství nejsou ve stejné situaci jako jejich muslimští bratři a sestry.

Dále bychom měli naučit děti poskytovat nezbytnou podporu těm, kteří jí potřebují v jakékoliv podobě. Musí se naučit skutečnému významu a postavení "sadaqa" - dobročinnosti - v Islámu.

Prorok Muhammad(nmBž) řekl: "Lidé musejí mít dobročinnost v každičkém kloubu každý den, kdy vyjde slunce. Když jsi stejně spravedlivý ke dvěma, je to dobročinnost, když nějakému muži pomůžeš na jeho jízdní zvíře a vysadíš ho na ně nebo mu na ně vyzdvihneš jeho zavazadla, je to dobročinnost. I dobré slovo je dobročinnost i v každém kroku, jímž jdeš na modlitbu, je dobročinnost, a když odstraníš překážku z cesty, je to dobročinnost." (Buchárí a Muslim)

Prorok Muhammad(nmBž) také řekl: "Každý muslim musí dávat almužnu." Lidé se zeptali: "Ó Proroku, co máme dělat, když nemáme co darovat?" Pravil: "Pracujte svýma rukama. Prospějete tak sobě a můžete dávat almužnu." Řekli: "A když ani to nemůžeme?" Pravil: "Pomozte potřebnému." Řekli: "A když i toto nemůžeme?" Pravil: "Konejte dobro a držte se pevně od zlého a bude na to pohlíženo jako na milodar." (Buchárí)

Z těchto hadíthů pochopíme, že "sadaqa" (dobročinnost) znamená více než-li pouhé darování finanční částky nebo uskutečnění dobročinnosti, která prospěje ostatním lidem. Děti se musí naučit tento základní aspekt víry (deen) a zahrnout do svého života od útlého věku. Muslimové by měli dobročinnost vykonávat v každodenním životě a snažit se prospívat ostatním lidem skrze ni. Obzvláště bychom se měli snažit spojit s těmi, kteří to nejvíce potřebují.

"SADAQA" - DOBROČINNOST -
Jedná se obecně o dobročinnost nebo dobročinný akt. Podle Islámu je jakýkoliv dobrý skutek, který někomu pomůže aktem dobročinnosti, za který muslim obdrží odměnu od Alláha. V užším slova smyslu "sadaqa" znamená dát peníze nebo něco podobného potřebným lidem.

Děti mohou šetřit peníze a shromáždit oblečení, hračky a zaslat je těm, kteří je nejvíce potřebují. Mohou se podílet ve sdruženích a v aktivitách seznamující ostatní s utrpením a strádáním ve světě. Mohou psát dopisy a uskutečnit kampaně proti nespravedlnosti a útlaku. Seznam možností je nekonečný. Skrze tento proces děti pochopí smysl a podstatu toho být muslimem a členem muslimské komunity (ummy) .

Časem se dobročinnost "sadaqa" stane součástí dětského charakteru. Budou se chovat k ostatním s laskavostí, vlídností a starostlivostí. Začnou realizovat mnoho krásných požehnání, která obdrželi od Alláha subhanahu wa ta´ala a budou si přát ukázat Mu svou vděčnost. Z vděčnosti k Alláhovi použijí požehnání, která obdrželi jako jsou například schopnosti, bohatství a zdraví ku prospěchu, pomoci a k zlepšení situace těch, kteří to potřebují. Nikdy nezmeškají příležitost uskutečnit jakoukoliv laskavost neboť si uvědomí, že bez ohledu na to, kolik uskuteční dobročinnosti, nikdy se to nemůže vyrovnat překrásné laskavosti, kterou obdrželi od Alláha.

Co si mohou více rodiče přát pro své děti?

Představ si svět bez pláče, bez smutku a bez slz.
Představ si šťastný svět, svět radosti a nekonečného zdraví.
Co jsi dnes udělal, aby bolest ustala?
Co uděláš zítra, abys očistil skvrny jenž pošpinily ummy čest?
Vzpomeň si, že jedná se o Alláhův test.
Není čas nečinně přihlížet a setrvávat v klidu.
Děti čekají na radost a jas. . . .
Už nemohou čekat déle, podívej jak rychle život utíká. . . !!!