Trpělivost a vděčnost vůči Bohu

Imám Abu Hamid Al Ghazali

Bůh chválil ty, kteří projevují trpělivost, vytrvalost a vděčnost

Bůh, nechť je Jeho jméno oslavováno, chválil ty, kteří projevují v obtížích trpělivost, ty, kteří projevují vytrvalost ve zkouškách, a ty, kteří jsou vděční Bohu, který nás zahrnul nesčetnými milostmi.

Slovo trpělivost a slova, která jsou s ním příbuzná, se v Koránu objevují velmi často.

"a z nich pak učinili jsme vedoucí, aby podle rozkazu Našeho vedli za to, že byli neochvějní a o znameních Našich přesvědčeni." [Korán 32:24]

"Cokoliv nyní u vás je, pomine, však cokoliv u Boha je, věčně zůstane. A My věru odměníme ty, kdož trpěliví byli, podle toho nejlepšího, co vykonali "[Korán 16:96]

"Těmto dostane se odměny dvojnásobné za to, že trpěliví byli a zlé dobrým opláceli a rozdávali z toho, co jsme jim uštědřili." [Korán 28:54]

Zatímco hodnota zbožných skutků je přesně určená podle Božích zákonů, odměna těch, kteří byli trpěliví, nemá hranice, protože čerpá přímo z nekonečné štědrosti Boží.

"Rci: "Služebníci Moji, kteří jste uvěřili, bojte se Pána svého! Těm, kdož na tomto světě konali dobré, dostane se dobrého. A země Boží je rozlehlá a trpělivým bude dána jejich odměna v míře plné, bez počítání."[Korán 39:10]

Trpěliví lidé jsou v nejlepší společnosti, ve společnosti Boha.

"Vy, kteří věříte, hledejte pomoc v trpělivosti a v modlitbě, vždyť Bůh je věru s trpělivými." [Korán 2:153]

Bůh o nich řekl

"To jsou ti, kdož koupili zbloudění místo stezky přímé a potrestání místo odpuštění. Jak budou pak trpěliví vůči ohni?" [Korán 2:175]

Je vyprávěno, že Prorok (nmBž) řekl: "Trpělivost (nebo vytrvalost) je polovina víry".

Trpělivost a vděčnost
Člověk je zkoušen dobrem a zlem. To, co se nám zdá dobré, pro nás může být těžká zkouška, a to, co se nám zdá jako těžká zkouška, pro nás může být požehnání. Pro někoho může být chudoba nebo nemoc cestou spásy, protože kolik bohatých lidí užívá své peníze nezákonným způsobem? Kolik bohatých obírá chudé? A kolik zdravých lidí využívá svého zdraví k utiskování slabších?

"Kdyby Bůh dal služebníkům Svým obživu v hojnosti, věru by se stali nestoudnými na zemi, avšak On sesílá s mírou to, co chce. On věru je o služebnících Svých dobře zpraven a dobře je vidí " [Korán 42:27]

Tvrdá zkouška se stává milostí, pokud služebník vytrvá a poslouchá Boha, protože tato tvrdá zkouška se stane příčinou jeho spásy, tedy milostí. Proto v absolutnu není žádná věc dobro ani zlo. V každé zkoušce, ať už je to zkouška zlem nebo dobrem, je nutné vytrvat a být vděčný Bohu. Někteří lidé si myslí, že děkováním reagujeme na dobro a trpělivostí reagujeme na zlo, potom dodávají, že nemůžeme najednou děkovat a projevovat trpělivost. Ale jak jsme vysvětlili, žádná věc není v absolutnu výhradně dobro nebo výhradně zlo, některé stránky věci vyžadují poděkování a některé stránky té stejné situace vyžadují vytrvalost. Bohatství vyžaduje poděkování, protože dostatek je milost Boží. Bohatství vyžaduje také vytrvalost, protože služebník Boží musí utrácet na Boží cestě a pomáhat chudým. Musí bojovat se svou láskou k penězům a majetku. Bojuje s ďáblem, který mu nařizuje, aby byl lakomý.

Někteří zbožní lidé byli zarmouceni z toho, že je Bůh nezkoušel těžkostmi, protože věděli, že obtížnost zkoušky je přiměřená síle víry.

Uvedeme několik bodů, nad nimiž bychom se měli zamyslet, pokud nás Bůh zkouší těžkostmi:

  1. Obtížnost zkoušky nemá hranic, protože všechno je podrobeno Boží vůli. Rozumný člověk proto poděkuje Bohu, protože zkouška mohla být v každém případě ještě těžší.
  2. Člověk by měl také děkovat, pokud se zkouška týká materiálních věcí a ne naší víry a náboženství, protože život je pomíjivý. Svůj materiální majetek opustíme a do hrobu si vezmeme jen své skutky a jenom naše víra nás zachrání.
  3. Těžkost by také mohla být trestem za hřích. V takovém případě je lepší být potrestán na zemi než v soudný den.
  4. Bůh zapsal určitou zkoušku do svého záměru a hodnotí nás podle našich reakcí. Pokud reagujeme vděčností vůči Bohu, Bůh nám dá odměnu za to, že jsme ve zkoušce vytrvali a že jsme byli stále vděční.
  5. Těžká zkouška je někdy jako hořký lék, který musíme spolknout, abychom se uzdravili. Vytrvalost a vděčnost v pozemském životě se pak přemění na pohodlí a věčnou lehkost na onom světě. Bůh slíbil, že "vytrvalí budou plně odměněni bez počítání ..." Když přijde těžká zkouška, musíme vytrvat a mít srdce stále plné vděčnosti vůči Bohu.

Neznamená to, že by se muslim měl modlit, aby ho Bůh zahrnoval zkouškami. Naopak, musíme si připomenout, že Prorok (nmBž) žádal Boha, aby ho ušetřil všeho zla na zemi i trestu na onom světě. Tak se musí muslim modlit.

Prorok (nmBž) také řekl: "Žádejte Boha, abyste byli ve zdraví a bezpečí, protože není nic lepšího než být ve zdraví a bezpečí, kromě jistoty."

Jistotou rozuměl zdraví a bezpečí srdce, tedy jistotu, která plní srdce světlem a vírou a vylučuje pochybnosti.

Modlíme se k Bohu, aby od nás vzdálil všechno zlo, které by mohlo zasáhnout naše tělo, ale hlavně aby uzdravil naše srdce, aby v nich nebyly nemoci neznalosti, hříchu a nevděku.

Prosíme Boha, Nejštědřejšího, kterému patří všechny dary a milosti, aby nás zahrnul svým požehnáním, aby naplnil naše srdce vděčností a poslušností. Kéž Bůh do svých modliteb zahrne všechny muslimy a kéž je vyslyší.

Jak být trpělivý a vděční
Na každou nemoc existuje lék. Trpělivost a vytrvalost jsou zajisté obtížné, ale je možné jich dosáhnout pomocí učení a úsilí. Trpělivost symbolizuje boj mezi tím, k čemu nás vede naše náboženství, a mezi tím, k čemu nás svádí ďábel a zakázané věci. Jako v každém boji zvítězí ten silnější. Proto bychom se měli snažit posilovat tu stranu, jejíž vítězství si přejeme, a oslabovat tu stranu, kterou chceme porazit.

Existují dva způsoby jak posilovat svou víru:

  1. neustále si připomínat, jaké budou plody naší vytrvalosti a poslušnosti v tomto i v onom životě, a doufat, že dostaneme odměny, které Bůh slíbil těm, kteří se vzdají osobních potěšení a kteří dělají jen to, co se líbí Bohu;
  2. neustále zlepšovat své chování, dokud se nezbavíme špatných zvyků a návyků.

Také existují způsoby, jak oslabovat svůj sklon hřešit:
nejdřív se vyvarovat všeho, co vede ke hříchu. Nedívat se na to, co je pro nás zakázané, a uspokojovat své potřeby pouze dovolenými způsoby, které nás Bůh naučil. Ke každému zakázanému potěšení existuje dovolené potěšení. Například nevěra je zakázaná, ale manželské vztahy jsou dovolené a doporučované. Snažme se proto hledat potěšení jen v tom, co je dovolené.

Proč nejsou lidé Bohu vděční
Bohu jsou nevděční jen ti lidé, kteří Ho neznají a zanedbávají Ho. Když nevěnujeme čas na to, abychom Boha poznali, tak nepoznáme ani jeho milosti a dobro. A nikdo samozřejmě není vděčný za dobro, které si vůbec neuvědomuje. Někteří lidé si také myslí, že vděčnost Bohu vyjadřujeme jen slovy. Nechápou, že je nutné neustále děkovat Bohu jazykem, ale také neustále užívat jeho dary k tomu, abychom dělali to, čím Ho potěšíme a poslechneme. Lidé, kteří si na Boha neudělají čas, zapomenou na Jeho pravdy a nechají se svést pozemskými potěšeními, která jim ďábel okrášlí.

Vděčnost vůči Bohu
Vděčnost vůči Bohu vyžaduje tři věci:

  1. Znalost- tím myslíme to, že známe Boží milosrdenství a dary, neboť víme co všechno nám dává a jsme Mu za to vděční.
  2. Stav - rozumíme stav štěstí, když myslíme na nespočetná milosrdenství Boží
  3. Skutky - rozumíme takové skutky, které děláme proto, abychom se zalíbili Bohu. Takové skutky zahrnují naše srdce, náš jazyk i všechny části těla. Srdce naplníme láskou k Bohu a dobrými úmysly vůči jeho stvořením. Jazykem velebíme Boha a říkáme Hamdulilláh. Ostatní části těla používáme k tomu, abychom využívali Boží dary, šířili dobro a vzdalovali se od hříchu. Ti, kteří jsou Bohu nevděční buď Boží dary popírají nebo je využívají k tomu, aby hřešili

Abychom mohli být Bohu dobře vděční, musíme vědět, co má Bůh rád. Dozvíme se to, když budeme číst Korán a tradici Proroka (nmAž). Také to poznáme pomocí svého srdce, když jej probudíme, budeme ve všem, co nás obklopuje, vidět, jak je Alláh Mocný, Moudrý a Vznešený.
Každá bytost má svůj důvod existence, a tím konečným důvodem existence je poznat Všemohoucího. Máme k dispozici velké množství znamení - třeba Slunce. Slunce bylo stvořeno, aby zahřívalo a osvětlovalo zemi, aby se střídala noc a den, aby den byl vhodný k práci a noc k odpočinku. Ve stvoření Slunce je spousta dalších moudrostí. V Koránu se o takových viditelných znameních Boží moudrosti často mluví. Tato znamení nás totiž povzbuzují k tomu, abychom přemýšleli, snažili se pochopit a analyzovali, co se kolem nás děje.

Vskutku je ve stvoření nebes a země, ve střídání noci a dne, v lodi, jež pluje po moři s tím, co užitečné je lidem, ve vodě, již Bůh z nebe sesílá a kterou znovu oživuje zem po smrti její - a na ní všechna zvířata se rozptylují - a v pohybu větrů a oblacích podrobených mezi nebem a zemí - v tom všem jsou věru znamení pro lid rozumný. [Korán 2:164]
A On rozhodil po zemi hory pevně zakotvené, aby se s vámi nekymácela; a také řeky a cesty - snad budete tím správně vedeni - [Korán 16:15]
Bůh je ten, jenž vysílá vítr, aby zdvihal mraky;a My je ženeme nad mrtvou oblast a oživujeme jimi zemi po smrti její. A podobně tomu bude se vzkříšením. [Korán 35:9]

Člověk, který přemýšlí, najde jasná znamení Boží moudrosti ve hvězdách, větru, mořích, kovech, rostlinách, zvířatech a ve svém vlastním těle. Kromě toho jsou další důvody stvoření a tajná znamení, která lidé neznají, a zná je pouze Bůh.
Pokud člověk používá své tělo nebo jiné Boží stvoření za opačným cílem, než ke kterému bylo stvořeno, přestupuje Boží zákon. Ten, kdo použije svou ruku, aby kradl, útočil na ostatní, tloukl slabší, je nevděční vůči Bohu, protože Bůh mu dal ruce, aby mu usnadnil život a aby člověk mohl šířit dobro. Kdo se dívá, na něco, co je zakázané, je nevděčný vůči Bohu. Bůh mu dal oči proto, aby takový člověk viděl na cestu, mohl se bezpečně pohybovat, aby se díval kolem sebe na nesčetná Boží znamení. Kdo ulomí větev stromu a nepoužije ji nebo ji použije ke špatnému účelu, je nevděčný vůči Bohu. Strom je stvořen proto, aby pomáhal lidem, dával jim stín, své dřevo atd. Porazit bezúčelně mladý strom nebo mu ulámat větve je projev nevděčnosti.

On podmanil vám vše, co na nebesích je i na zemi, a všechno od Něho pochází. A věru jsou v tom znamení pro lid uvažující. [Korán 45:13]

Ten, kdo chápe Boží moudrost při stvoření, bude vědět, jak být Bohu vděčný a použije dary, které mu Alláh dal, chvályhodným způsobem.

Imám Abu Hamid Al Ghazali žil v letech 1058 až 1111 n.l.

Poznámka k významu slov:
V arabském jazyce má slovo SABR dvojí význam, jednak "trpělivost" a jednak "vytrvalost".