Islám v Mekce je stejný jako v Medíně

Dr. Muhammad Al Ghazali

Někteří orientalisté tvrdí, že v Mekce Muhammad(nmAž) nepřinesl nic nového,
že až v Medíně začal vytvářet něco nového.

Orientalisté tvrdí, že se Muhammad (nmAž) inspiroval křesťany a židy a zbytek si vymyslel. Ale ti samí orientalisté se většinou neodvažují zpochybnit to, že Tóra a Evangelia jsou od Boha, protože jsou buď sami křesťané nebo židé nebo si nechtějí rozzlobit církev ve vlastní zemi. Takže první poznámka je - když je Korán napsán tak nádherným jazykem a má takový obsah, jaký má, proč pro orientalisty není rovnocenný s Biblí? Co mu chybí?

Někteří orientalisté také tvrdí, že v Mekce ještě Muhammad (nmAž) nepřinesl nic nového, že teprve v Medíně začal vytvářet něco nového. Proč tedy lidé v Mekce, kteří znali křesťanství, řekli Muhammadovi (nmAž), že to, co říká, nikdy předtím v jiném náboženství neslyšeli?
Je to zachyceno v koránu

"O ničem takovém jsme neslyšeli v náboženství předešlém a není to nic než výmysl jeho.“[Korán 38:7]

Jestliže Muhammad (nmAž) podle orientalistů nepřinesl nic nového, tak proč se lidé v Mekce divili a říkali:

„Což neučinil z více božstev Boha jediného? To věru je věc podivná!" A vzdálili se velmoži z nich a řekli: "Jděte a při božstvech svých vytrvejte! Vždyť to věru je věc vyžadovaná.“[Korán 38: 5,6]

Zjevení v Mekce spojilo všechny dobré věci, doporučení a morální zásady, které se nacházejí ve Starém i Novém zákoně. Přidalo k tomu nové zákony a morální předpisy, které lidé potřebují. Súry Dobytek a Noční cesta obsahují tolik náboženských pravd jako Evangelia. A obě byly zjeveny v Mekce.

Jestli islám v Mekce ještě není náboženství, tak ani křesťanství není samostatné náboženství. Islám v Mekce je stejný islám jako islám v Medíně.

„Věru Bůh váš jediný jest,“ [Korán 37:4]

„Váš Bůh je Bůh jediný,“[Korán 2:163]

První súra je z Mekky, druhá z Medíny. Je tam rozdíl?

„A zajisté jsou ve střídání noci a dne i ve všem, co Bůh na nebesích a na zemi stvořil, znamení pro lid bohabojný.“[Korán 10:6]

„Věru ve stvoření nebes a země a ve střídání noci a dne je znamení pro lidi rozmyslem nadané, . . . .“ [Korán 3:191]

První súra je z Mekky, druhá z Medíny.

„Toto jsou znamení Písma moudrého, vedení i milosrdenství pro ty, kdož dobro konají, kdož modlitby dodržují, almužny dávají a v život posmrtný pevně doufají.“ [Korán 31:2,3,4]

„Toto Písmo, o němž pochyby není, je vedením pro bohabojné, kteří v nepoznatelné věří, modlitbu dodržují a z toho, co jsme jim uštědřili, rozdávají kteří věří v to, co bylo sesláno tobě, i v to, co bylo sesláno před tebou, a pevně jsou o životě budoucím přesvědčeni.“ [Korán 2:2,3,4]

První súra je z Mekky, druhá z Medíny.

Význam a cíle jsou stejné v Mekce i Medíně, protože celý Korán pochází od Boha. Bůh ho seslal ve dvou městech stejnému člověku. Základy položené během prvního období sloužily pro stavbu během druhého období. Jednotlivé verše si mezi sebou připravovaly cestu a vzájemně se potvrzovaly. V Mekce nebyla stanovena žádná morální hodnota, která by pak byla v Medíně zrušena.

Dokonce i džihád začal v Mekce slovy, bojem zásad a neustálým opakováním hrozeb:

„Však pozor, nepřestane-li, tedy jej věru chytíme za jeho kštici, tu kštici prolhanou a hříšnou!“ [Korán 96:15,16]

„Ponech Mně na starost ty, kdož za lháře tě mají a ve slastech si žijí, a popřej jim lhůtu krátkou!“ [Korán 73:11]

nebo
„Tito lidé věru strojí úklad, však já rovněž chystám lest!“ [Korán 86:15,16]

Situace se postupně vyvinula. Modloslužebníci zabírali majetek muslimů, zbavovali je jejich svobody, zabíjeli je, atd. Po emigraci byli muslimové dost silní na to, aby vytvořili armádu a bránili se.

Orientalisté tvrdí, že Muhammad (nmAž) nejdřív vystupoval jako starozákonní proroci. V Medíně se ale pod vlivem vnějších okolností prý rozmyslel a začal mít jiné plány. Začal prý kázat o jiných věcech než v Mekce.

Verše, které jsme uváděli, snad jasně ukazují, že kázal stále o stejném islámu. Jedná se jen o postupné budování islámu, ne o změnu orientace.

Někteří orientalisté také tvrdí, že nejdřív nemluvil o Tóře a Evangeliu vůbec, pak je vychvaloval, aby získal křesťany a židy na svou stranu, a když je nepřemluvil, začal tvrdit, že jsou Tóra a Evangelium pozměněné.

Toto bylo zjeveno v Mekce:

„On vám uzákonil jako náboženství to, co kdysi uložil Noemu - a to, co jsme vnukli tobě a co jsme uložili i Abrahamovi, Mojžíšovi a Ježíšovi: "Dodržujte náboženské úkony a nerozštěpujte se ohledně jich!" Jak nesnesitelné je pro modloslužebníky to, k čemu je vyzýváš! Bůh si k tomu vybírá, koho chce, a vede k tomu toho, kdo kajícně se k Němu obrací.“ [Korán 42:13]

„To, co je ti namítáno, není nic jiného než to, co říkáno bylo poslům před tebou. Pán tvůj však vládcem je jak odpuštění, tak i trestu bolestného.“ [Korán 41:43]

O Koránu
„a je věru v Písmech starých obsaženo.“ [Korán 26:196]

A toto bylo zjeveno v Medíně:

„Jestliže uvěří v něco podobného tomu, čemu vy věříte, pak půjdou po cestě správné; jestliže se však odvrátí, pak věru jsou v rozkolu. Však Bůh ti proti nim postačí, vždyť Bůh je věru slyšící vševědoucí!“[Korán 2:136]