Abú Bakr As-Siddiq, Epizoda I, díl 2

Amr Khaled

Poznejme Abú Bakra tak, abychom jej mohli napodobit a osvojit si jeho dobré vlastnosti.

V dnešní přednášce se zaměříme na Abú Bakra jiným způsobem než je obvyklé. Nebudu vyprávět příběh jeho života, protože ten je muslimům po celém světě velmi dobře znám. Udělám něco jiného, pokusím se vám objevit jiného, skutečného Abú Bakra. Tak, abychom jej mohli napodobit a osvojit si jeho dobré vlastnosti.

Nejprve zjistíme jeho totožnost, protože ne všichni lidé o něm mají z tohoto pohledu dostatečné informace. Začneme tedy s jeho jménem, rodinou a rodem. Abú Bakrovo jméno zní Abdulláh, to znamená sluha Alláha. Když se stal chalífou, začínal svá prohlášení frází: Od Abdulláha, Abú Bakra, syna Abú Quhafy (začínal tedy se svým skutečným jménem a pak se svou přezdívkou), Prorokova chalífy, pro každého, kdo čte toto poselství.... Takže jeho jméno bylo Abdulláh ibn Abú Quhafa. Abú Quhafa však nebylo skutečné jméno jeho otce, byla to pouze přezdívka, skutečné jméno jeho otce bylo Uthmán.
Jmenoval se tedy Abdulláh a dostal přívlastek Atiq. Jeden z významů arabského slova Atiq je „osvobozený člověk“. Tento přívlastek mu dal sám Prorok.
Jednou přišel Abú Bakr za Prorokem (nechť mu Alláh žehná a dá mír) a když jej Prorok (nechť mu Alláh žehná a dá mír) uviděl, řekl: „Kdo chcete vidět člověka, jehož Alláh osvobodil od Ohně pekelného, nechť se podívá na Abú Bakra.
Podle jiné verze Prorok (nechť mu Alláh žehná a dá mír) řekl: „Ty jsi člověk vysvobozený Alláhem od Pekla.“

My také žádáme Alláha v našich prosbách, aby nás ochránil před Peklem a doufáme, že naše prosby budou vyslyšeny. Je tady mezi námi někdo, o kom je známo, že ho Alláh osvobodil od Pekla?

Ale Abú Bakrovi řekl samotný Prorok(nechť mu Alláh žehná a dá mír), že jej Alláh vysvobodil z Pekla. Toto je pouze část příběhu zmíněna v okamžiku, kdy mluvíme o Abú Bakrově přívlastku Atiq, ale v jeho životě jsou i další zásluhy. Takže zde slovo Atiq znamená člověka vysvobozeného z Pekla. Na druhou stranu také víme, že lidé již v předislámské době volali na Abú Bakra přezdívkou Atiq, protože byl znám pro svou krásnou tvář a pro dobré chování. Je pozoruhodné, že většina Prorokových společníků (nechť je Alláh s nimi spokojen) nesplňuje představy o svém vzhledu, jak je máme v našich myslích. Herci, kteří hrají role raných muslimů v TV, je často představují jako chudé a zbědované lidi, jejichž vzhled je neupravený. Divím se, jak k tomu obrazu přišli?? Takže Atiq znamená také ten, kdo má hezký obličej a je znám pro své dobré mravy. Abú Bakr byl znám pro své dobré chování ještě předtím než přestoupil k Islámu. A co ještě znamená Atiq?? Starý vzácný předmět se nazývá muattaq, což je arabsky odvozenina od slova Atiq. Takže Atiq odkazuje také na starý drahocenný předmět. Ten čím je starší, tím jeho hodnota roste – a to je právě Atiq. Takže Abú Bakr dostal tento přídomek pro své dobré a vznešené chování a mějte na mysli, že se tak stalo ještě předtím, než přijal Islám. Takže Abú Bakrovy přídomky byly Atiq a as-Siddiq, jeho přezdívka byla Abú Bakr, jeho otec se jmenoval Uthmán a přezdívka jeho otce byla Abú Quhafa. Jeho matka se jmenovala Umm al-Chajr, což byla také přezdívka, skutečné jméno znělo Salma bint Sachr. Byla jednou z raných muslimů, kteří přijali Islám v domě al-Arqama. Takže přijala Islám a spolu s ostatními emigrovala z Mekky, zatímco Abú Bakrův otec přijal Islám až daleko později. Nepřijal ho hned, přestože byl starý a slepý.

Alláh říká v Koránu:
Nemůžeš vést ty, které bys rád vedl, avšak Alláh, ten vede, koho chce. [Korán 28:56]

Abú Bakrův otec přijal Islám až po dobytí Mekky. Zemřel 6 měsíců po smrti Abú Bakra, ve věku 97 let. Takže to je vše, co se týká jeho rodiny.

Co se týká jeho rodu, pocházel z rodu Banu Tajim, což byl jeden z rodů kmene Kurajšovců, takže on byl také Kurajšovcem. Jeho pradědeček z 6. kolena byl zároveň Prorokovým pradědečkem. Jeho jméno bylo Murra ibn Kalb, takže Abú Bakr a Prorok (nechť mu Alláh žehná a dá mír) mají stejný původ. V době před Islámem měl rod Banu Tajim na odpovědnost dohled nad placením peněz z krevní pomsty pro rodiny, kde byl někdo zabit. Konkrétně Abú Bakr se tímto zabýval. Takže byl mezi lidmi vážený člověk již před přijetím Islámu. Byl jedním z deseti lidí, kteří řídili obchod v Mekce, z nichž každý měl odpovědnost za určité záležitosti. Abú Bakr byl pověřen dohledem nad splácením peněz za nevinně prolitou krev.

Takže ve zkratce o Abú Bakrově původu:
Jméno: Abdulláh
Přídomky: Atiq a as-Siddiq
Přezdívka: Abú Bakr
Otec: Uthmán, jeho přezdívka Abú Quhafa
Matka: Salma bint Sachr, její přezdívka Umm al-Chajr
Rod: Banu Tajim

A nyní k jeho věku. Abú Bakr se narodil 2 roky po Roku slona, někdy se uvádí 2,5 roku. Takže byl o 2 roky mladší než Prorok (nechť mu Alláh žehná a dá mír) V době, kdy Prorok (nechť mu Alláh žehná a dá mír) obdržel první zjevení, bylo Abú Bakrovi 38 let, takže nemůžeme říci, že by byl při příchodu Islámu mladý.

Na tomto příkladu, mladí lidé, vidíme, že nikdy není pozdě napravit se, vždyť Abú Bakr přijal Islám až v 38 letech. Vždy je vhodný čas pro učení se Koránu zpaměti, i když už člověk zestárl. Nikdy není pozdě na nápravu. Proto volám všechny, mladé i staré, nikdy neztrácejte naději na Alláhovo milosrdenství, vždyť Abú Bakr začal svůj život muslima až v pozdních třiceti letech.

Přestože Abú Bakr přijal Islám až ve svých 38 letech, byl ctnostný po celý svůj život. Pojďme dál: jak starý byl Abú Bakr v době Prorokovy emigrace (nechť mu Alláh žehná a dá mír)? Bylo to 13 let poté, co Prorok (nechť mu Alláh žehná a dá mír) obdržel zjevení, takže si to můžeme lehce spočítat, že měl 51 let, Prorok (nechť mu Alláh žehná a dá mír) měl v té době 53 let. Jak starý byl Abú Bakr, když se stal chalífou?? Bylo to 10 let po emigraci, takže měl 61 let. Jak dlouho byl chalífou?? Jeho vláda trvala 2 roky a několik měsíců. Kolik měl let, když zemřel? Jako Prorok (nechť mu Alláh žehná a dá mír), zemřel v 63 letech. Kromě toho zemřel také v pondělí, ve stejný den jako Prorok (nechť mu Alláh žehná a dá mír) Abú Bakr se snažil napodobovat Proroka (nechť mu Alláh žehná a dá mír) v jeho chování a tak Alláh Vznešený učinil Abú Bakra podobným Prorokovi (nechť mu Alláh žehná a dá mír) v životě i ve smrti.

Podívejte se, jak Alláh odměňuje zbožné! Udělí jim to, co se hodí pro jejich zbožnost a pravdivost.

Dále budeme hovořit o Abú Bakrových ženách a dětech. Chtěl bych, abyste poznali Abú Bakra jako obyčejného muže, proto vás chci seznámit se způsobem života, který vedl. Nyní tedy o jeho ženách a dětech. Před přijetím Islámu měl Abú Bakr dvě ženy a po přijetí Islámu další dvě.

Jeho první žena se jmenovala Qutaila bint Abd al-Uzza a není o ní známo, zda přijala Islám předtím než zemřela, či nikoliv, nemáme o ní dostatek informací. Porodila mu syna a dceru. Chlapec Abdulláh byl Abú Bakrovým nejstarším synem, byl tím, kdo jim nosil zprávy, když byli s Prorokem (nechť mu Alláh žehná a dá mír) v jeskyni Thaur při útěku z Mekky do Medíny. Byl jedním z prvních muslimů a zúčastnil se všech bitev s Prorokem (nechť mu Alláh žehná a dá mír). Když zemřel, byl pohřben svým otcem, který byl v té době již chalífou. Když Abdulláh zemřel, nečinil jeho majetek více než 6 dirhamů, přestože byl synem chalífy. Abú Bakrovou dcerou z manželky Qutaily byla Asma, „žena dvou pásků“. Takže Aiša a Asma nebyly úplné sestry, pocházely z různých matek. Abdulláh a Asma tedy byly děti Qutaily bint Abd al-Uzza z kmene Kurajšovců.

Druhou Abú Bakrovou manželkou byla Umm Ruman, která mu porodila také dvě děti. Byla mezi těmi, kdo přijali Islám hned na začátku. Emigrovala a slíbila věrnost Prorokovi (nechť mu Alláh žehná a dá mír). Porodila Abdulrahmána a Aišu. Takže Aiša, Prorokova žena, byla dcerou Umm Ruman. Její bratr Abdulrahmán přijal Islám později, bojoval proti muslimům v bitvách Badr a Uhud. V bitvě Badr bojoval proti muslimům, přestože mezi nimi byl i jeho otec. Islám přijal až později, v době uzavření mírové smlouvy v Hudajbija a stal se dobrým muslimem. Doprovázel Chálida ibn al-Walída v bitvách Jamama, při dobytí Levantu a Iráku.

Abú Bakrovou třetí ženou byla Asma bint Umais, kterou si vzal až potom, co se stal muslimem, a která mu porodila syna Muhammada. Tato žena je velice zajímavá, protože předtím byla ženou jednoho ze známých skvělých společníků, a to ženou Džafara ibn Abú Táliba, kterému porodila 3 děti (Muhammada, Aunu a Abdulláha). Po Džafarově smrti se provdala za Abú Bakra a porodila mu syna Muhammada. Byla skutečně slavnou společnicí. Předtím, než Abú Bakr zemřel, žádal, aby to byla jeho žena Asma, kdo umyje jeho tělo před pohřbem. Takže Asma byla první ženou v Islámu, která umyla tělo svého mrtvého manžela. Po Abú Bakrově smrti se Asma vdala za Aliho ibn Abú Táliba. Takže během svého života byla provdána za skutečně významné postavy islámské historie.

Abú Bakrovou čtvrtou ženou byla Habiba bint Zaid z kmene Chazradž. Po Abú Bakrově smrti mu ještě porodila dceru Umm Kulthum.

Kolik dětí měl tedy Abú Bakr? Měl 3 syny a 3 dcery.

Abú Bakrovy ženy a děti:

  1. Qutaila bint Abd al-Uzza, děti Abdulláh a Asma
  2. Umm Ruman, děti Abdulrahmán a Aiša
  3. Asma bint Umais, syn Muhammad
  4. Habiba bint Zaid, dcera Umm Kulthum

Co víme o tom, jak Abú Bakr vypadal? Pokuste si představit, jak asi vypadal. Byl vysoký, ramenatý, s tmavou pletí, svalnatý nebo spíš ochablý? Jak si jej představujete? Takže my o něm víme toto: byl hubený, skutečně velmi hubený. Jeho nohy byly tenké, jeho stehna také, celá postava byla štíhlá. Měl hluboko posazené oči a k tomu kostnatý obličej, proto jeho oči byly hluboké. Byl velmi hubený, a jeho tvář také. Mimo to nebyl ani vysoký, ani malý, jeho postava byla mírně ohnutá, ale to nebylo příliš nápadné. Navíc Abú Bakr byl světlovlasý. Měl vousy, které si barvil hennou, takže jeho brada byla téměř červená. Měl široké čelo, které bylo jeho charakteristickým rysem. Co se týká jeho nosu, ten byl dlouhý a špičatý, což byl typický znak pro Araby. Takže to je jeho zjev. Ovšem jeho nejtypičtějším rysem bylo to, že byl velmi hubený, nejednalo se tedy o rozložitého muže.

Proč myslíte, že mě tak zajímá Abú Bakrův vzhled? Protože vzhled je odrazem lidské osobnosti. Toto vše jsem uvedl proto, abych vás lépe obeznámil s Abú Bakrovými vnějšími rysy.

Nyní bych se zaměřil krátce na jeho nejdůležitější povahové vlastnosti. Již v předislámské době o něm bylo známo, že nikdy neuctíval modly. Jednou jej jeho otec Abú Quhafa vzal k modlám a vysvětloval mu, že toto jsou jeho bohové a že by je měl uctívat. Potom jej zanechal s modlami o samotě. Abú Bakr řekl soše: „Mám hlad, nakrm mě....., jsem nahý, obleč mě.“ Ale žádné odpovědi se nedočkal. Nakonec na modlu hodil kámen tak, že spadla na svůj obličej. Od té doby nikdy neuctíval modly. Jednou se zeptal jednoho z nevěřících: „K čemu mě to voláš?“ On odpověděl: „K uctívání al-Lát a al-Uzza“. Abú Bakr se zeptal: „A co to jsou zač?“ Nevěřící na to řekl: „Jsou to Alláhovy dcery.“ „A kdo je jejich matka?“, zeptal se Abú Bakr. Nevěřící na to zmlkl, protože nedokázal odpovědět.

Abú Bakr byl také znám tím, že nikdy nepil víno. Přijal Islám v 38 letech a do té doby nikdy nepil víno! A proč myslíte, že se takto choval? Mířím svými slovy k těm, kdo pijí alkohol. Poslyšte, jak se díval Abú Bakr na alkohol v době před Islámem: řekl, že se obává o svou mužnost a čest. Vypráví se, že jednou, když byl ještě mladý, viděl opilého člověka, který sbíral ze země špínu a dával si ji do úst. Proto Abú Bakr přísahal, že se nikdy neponíží pitím alkoholu.

Zajímalo by mě, jak se ti, co pijí alkohol, nyní cítí?? Když slyší tato Abú Bakrova slova!

Abú Bakr byl znám už před přijetím Islámu pro svou dobrou povahu, ušlechtilost a poctivost.

Abú Bakr byl také proslulý svou rozsáhlou znalostí genealogie (rodokmenů), byl jedním z nejlepších znalců v tomto oboru. Pokud chtěl kmen vědět cokoliv o něčí rodině, přivolali Abú Bakra, který se zeptal toho člověka na místa a obyvatele těchto míst. A podle odpovědí Abú Bakr poznal, jestli ten člověk mluví pravdu o svém původu nebo lže. Tato schopnost také velmi posloužila Islámu. Abú Bakr doprovázel Proroka (nechť mu Alláh žehná a dá mír) a identifikoval pro něj kmeny, protože znal dobře celý Arabský poloostrov a jeho obyvatele. Tato schopnost byla Alláhovým požehnáním pro Abú Bakra. Jednou když doprovázel Proroka (nechť mu Alláh žehná a dá mír), přišli ke skupině lidí mezi nimiž byl básník. V té době byla poezie velmi ceněným uměním. Předtím, než se k těmto lidem dostali, Abú Bakr řekl Prorokovi (nechť mu Alláh žehná a dá mír) o koho se jedná a řekl, že ten třetí člověk je Zuhair – básník. Prorok (nechť mu Alláh žehná a dá mír) je začal zdravit a Abú Bakr je představoval. Byl schopen identifikovat každého člověka jeho jménem. Když mu Abú Bakr představil Zuheira, Prorok (nechť mu Alláh žehná a dá mír) zvolal – ten básník? Ten člověk byl velice potěšen, že ho Prorok (nechť mu Alláh žehná a dá mír) poznal! Ale to Abú Bakr ho Prorokovi (nechť mu Alláh žehná a dá mír) představil, protože on znal skutečně všechny. Ještě před přijetím Islámu cestoval po Arabském poloostrově, takže znal jeho obyvatele velmi dobře a nikdo jej nemohl lehce oklamat. Alláh jej takto připravil pro Prorokovu společnost (nechť mu Alláh žehná a dá mír). Alláh činí člověka způsobilým k tomu, co mu přísluší. Protože byl Abú Bakr obchodník, znal různé lidi.

Musím také zmínit, že Abú Bakr byl velmi bohatý člověk. V době, když Prorok (nechť mu Alláh žehná a dá mír) obdržel zjevení, měl Abú Bakr 40.000 dirhamů. Zatímco v době, kdy emigrovali do Medíny, měl pouze 5.000 dirhamů. A když se stal chalífou muslimů, neměl nic. Když zemřel, měl dluh 6.000 dirhamů. Přesto byl velmi bohatý. Abú Bakr však zvolil utratit své bohatství na cestě Alláha. Tuto informaci skutečně mnoho lidí nezná a já se pokouším umožnit vám poznat skutečného Abú Bakra.

Ještě bych rád zmínil, že Abú Bakr a Prorok (nechť mu Alláh žehná a dá mír) byli velmi blízcí a důvěrní přátelé. Vypráví se, že Abú Bakr doprovázel Proroka (nechť mu Alláh žehná a dá mír) během obchodní cesty, když Prorok (nechť mu Alláh žehná a dá mír) doprovázel svého strýce a potkali mnicha Buhairu, který jim řekl o jeho proroctví.
Pokračování příště.