Absolutní jedinost Alláha "Tawhíd"

Islámská nadace v Praze

Prorok Muhammad (nmAž) během svého působení vyzýval lidi pouze k víře v jedinost Boha.

Alláh (Subhanahu wa ta´álá) poslal své poselství lidem skrze proroky a jejich knihy, aby lidé uvěřili v jediného Boha. Stvořil džiny i člověka, aby uctívali Alláha (Subhanahu wa ta´álá) a rovněž mu podmanil vše, co je na nebesích i na zemi pro užitek člověku, aby on byl Jeho zástupcem poslušným. "A džiny a lidi jsem jedině proto stvořil, aby Mne uctívali" (Súra Běžící, 51:56, str. 148). "On podmanil vám vše, co na nebesích je i na zemi, a všechno od Něho pochází. A věru jsou v tom znamení pro lid uvažující!". (Súra Klečící, 45:13, str. 287). Alláh (Subhanahu wa ta´álá) poslal každému národu posla, aby mu kázal, že není Boha kromě Alláha. "A vyslali jsme již k národu každému posla, aby hlásal: „Boha uctívejte a Tághútovi se vyhý­bejte!“ A byli mezi nimi někteří, jimž Bůh dal vedení, a byli mezi nimi jiní, jimž usouzeno bylo bloudění. Choďte jen po zemi a popatřte, jaký byl konec těch, kdo pokládali to za lživé!" (Súra Včely, 16:36, str. 292). I další koránské verše dokazují, že Alláh (Subhanahu wa ta´álá) stvořil vše, aby ho uctívalo. Náš Prorok Muhammad (NMBŽ) v době jeho desetiletého působení v Mekce, dříve než byla rituální modlitba povinná, vyzýval lidi pouze k víře v jedinost Boha.

Druhy tawhídu:
 1. Tawhíd alrububijah
  To znamená, uznat, že všechno, co se děje, je z vůle Boha. A Bůh je náš Pán. Tento druh tawhídu byl vyznáván mnoha lidmi knihy a modloslužebníky, kteří žili před rozšířením islámu. Uznávali, že Bůh je stvořitel a dává jim obživu, ale připustili možnost přímluvců u Alláha (Subhanahu wa ta´álá), kteří jim umožňují přiblížení se k Bohu
  "Zeptáš-li se jich, kdo je stvořil, věru odvětí: „Bůh!“ Jak se tedy mohli od Něho odvrátit?"
  (Súra Zlaté ozdoby, 43:87, str. 224).

  "A kdyby ses jich zeptal: „Kdo stvořil nebesa a zemi?“, Odpověděli by jistě: „Bůh...“"
  (Súra Skupny, 39:38, str. 354).

  "Rci: „Kdo uštědřuje vám obživu z nebes a země? Kdo vládcem je sluchu i zraku? Kdo dává vzejít živému z mrtvého a mrtvému ze živého a kdo řídí rozkazy všechny?“ I odvětí: „Bůh!“ Rci jim tedy: „Proč tedy nechcete být bohabojní?“
  (S Jonáš, 10:31, str. 376)

  "Oni uctívají místo Boha něco, co jim nemůže ani škodit, ani prospívat, a říkají: „Toto jsou přímluvci naši u Boha!“ Rci: „Chcete poučovat Boha o něčem, co by neznal na nebesích a na zemi? Sláva Mu, oč vznešenější je On než to, co k Němu přidružujete!“
  (Súra Jonáš, 10:18, str. 374).

  Alláh (Subhanahu wa ta´álá) oslovil tyto nevěřící v mnoha verších, dal jim jasná znamení a viditelné důkazy, ale přesto neporozuměli a pokračovali v svém širku - přidružování.

  "A stvořili jsme věru pro peklo množství džinů i lidí, kteří mají srdce, jimiž nic nechápou, a mají oči, jimiž nic nevidí, a mají uši, jimiž nic neslyší. Podobají se dobytku, ba jsou ještě zbloudilejší – a to jsou ti, kdož jsou lhostejní!"
  (Súra Rozpomínání, 7:179, str. 412).

 2. Tawhíd Alasmá wa alsifát (Tawhidjmen a vlastností Alláha Subhanahu wa ta´álá)
  který nelze oddělovat od tawhídu alrabb. Je to uznání jmen (99 krásných jmen Božích) a vlastností, které patří pouze Alláhovi (Subhanahu wa ta´álá) a nikdo nemůže nazývat těmito jmény žádného člověka ani cokoli jiného a přisuzovat mu Boží vlastnosti. Nevěřící obyvatelé Mekky nakonec toto uznali a vyjadřovali v súře 112, Upřímnost víry. "Bohu náleží jména nejkrásnější, vzývejte Jej tedy jimi a nechte být ty, kdož jména Jeho překrucují – ti budou odměněni za to, co činili (180)" (Súra Upřímnost víry,7:180, str. 412).

 3. Tawhíd Aluluhijah (Tawhíd uctívání jediného Boha a není Boha kromě Něho a On je všemocný)
  Tento pojem je základní tezí celého náboženství a je to ten pravý důvod, pro který Bůh poslal své poselství a proroky.
  "A přitom jim bylo pouze poručeno, aby uctívali Boha, zasvěcujíce mu svou víru jako hanífové,..."
  (Súra Jasný dúkaz., 98:5, str. 478)
  "Pán tvůj rozhodl, abyste nikoho kromě Něho neuctívali...(23)"
  (Súra Noční cesta, 17:23, str. 252).
  Všechny tyto verše ukazují, komu jedinému přináleží uctívání. Alláh (Subhanahu wa ta´álá) je skutečnost, tak jako i jeho uctívání, On je jediný, koho lze žádat o pomoc, v Jeho jménu muslim koná. ..,
  " A je to proto, že Bůh je pravda a že to, co je místo Něho vzýváno je nicotné – a Bůh věru je vznešený, veliký."
  (Súra Pouť, 22:62, str. 571).
  Kdo uvěřil celým srdcem a vyznává všechny tři druhy tawhídu jako celek, stal se pravým věřícím muslimem. Kdo vynechá jen jediný druh, stává se mušrikem – přidružovačem. Mnoho nevěřících s příchodem učení islámu uznalo, že Alláh (Subhanahu wa ta´álá) je jejich Pánem i že Mu patří jeho jména a vlastnosti. Problémem je Jeho uctívání. Mnoho věřících, mezi nimiž jsou např. Křesťané, uznávají první dva druhy Boží jedinosti, ale víra v „ukřižovaného“ Ježíše, kterou se vykoupí z jejich hříchů (dle křesťanské věrouky), z nich dělá přidružovače. I mnozí muslimové dopustí, aby vzývali někoho jiného kromě Boha. Bývají to např. tzv. „svatí“, učenci, islámští teologové, někdy i proroci nebo monarchové, na které se spoléhají, nebo k jejichž hrobům se lidé chodí modlit a prosit.
  "Rci: „Mám vás zpravit o těch, kdož největší ztrátu ve skutcích svých utrpěli, o těch, jichž úsilí v životě pozemském zbloudilo, ač se domnívají, že dobré činili? "
  (Súra Jeskyně, 18:102-103, str.277)

Opačným pojmem k tawhídu je širk. Rozlišuje se mezi širkem velkým a malým.

Někdy skrytý širk se stane širkem velkým. "Pokrytci se snaží oklamat Boha, ale On oklame je. A když stávají k modlitbě, zvedají se lenivě a jen před lidmi předstírají a vzpomínají na Boha jen nepatrně, váhajíce mezi obojím, nepřiklánějíce se ani k těm ani k oněm. A komu dal Bůh zbloudit, tomu ty cestu nenajdeš!" (Súra Ženy, 4:142,143, str. 536).