Abú Bakr As-Siddiq, Epizoda IV, díl 2

Arm Khaled

Chování Abú Bakra během války proti odpadlíkům.

Pamatujete si na bitvu Příkopu? Bylo to pro Medínu velmi těžké období. Ale nyní byla situace ještě horší, protože nebyl čas cokoliv podniknout nebo vykopat nějaký další příkop. Abú Bakr jim řekl, aby donesli své zbraně a shromáždili se v mešitě, protože odpadlíci mohou zaútočit každou sekundu. Společníci (nechť je Alláh s nimi spokojen) se tedy shromáždili, spolu s ženami, aby nikdo z nich nezůstal doma sám. Abú Bakr postavil na periferie Medíny stráže. Jak kritická chvíle! Chtěli bránit Islám a jeho povinnosti!

V současnosti se někteří lidé modlí a vůbec jim nevadí, že mají ilegální příjmy, myslí, že dělají dobro, ale Islám nemůže být rozdělen. Myslí si, že mohou praktikovat Islám a nedodržovat všechny jeho povinnosti. Islám musí být brán vždy jako celek! To byl princip, pro který Abú Bakr opakovaně bojoval. Všechny povinnosti Islámu musí být zachovány: modlitba, zakát, oblékání závoje pro ženy, pouť, vydělávání peněz legálním způsobem, žádné výjimky nejsou povoleny. Nemyslete si, že vykonáváním některých dobrých skutků můžete následně zanedbat některé povinnosti. Prorok (nechť mu Alláh žehná a dá mír) řekl, že Alláhovo náboženství musí být bráno jako jeden celek, ze všech stran a ve všech aspektech.

O tři dny později obdrželi v Medíně alarmující zprávy. Víte co se stalo? Abú Bakr obdržel zprávy, že nepřátelské armády směřují k Medíně a že se už dostaly k místu zvanému Dhul-Qassa, což je nedaleko Medíny na cestě do Nadždu. Tyto armády tedy byly skutečně blízko. Abú Bakr přikázal, aby se muslimové shromáždili a vyrazili do boje proti těmto odpadlíkům a sám muslimy v této bitvě vedl. Skutečně skvělý člověk! Jak mnoho mužů by podle vašeho názoru mohlo vyvážit osobnost Abú Bakra? Tisíce, miliony? To nestačí! Zde je odpověď: on se vyrovná celému národu (umma)! Prorok (nechť mu Alláh žehná a dá mír) jednou řekl, že kdyby byl on (Prorok (nechť mu Alláh žehná a dá mír)) položen na jednu misku vah a na druhou misku celý jeho národ (umma), Prorok (nechť mu Alláh žehná a dá mír) by je všechny (ve víře) převážil. A kdyby byl na jednu misku vah položen Abú Bakr a na druhou misku celý národ, Abú Bakr by je také všechny převážil. A není to pouze pro jeho akty uctívání, ale protože Islám byl pro Abú Bakra to nejdůležitější a on zastínil všechny muslimy tím, co pro Islám udělal.

Mnoho muslimů horlivě slouží Islámu, ale neví, jak to dělat správně tak, aby spíše neubližovali. Pro Abú Bakra to bylo velmi jasné, byl tak horlivý a chápající, byl vždy pevný a neoblomný, co se týkalo ochrany Islámu.

Abú Bakr tedy vyrazil se svou armádou společníků (nechť je Alláh s nimi spokojen) do bitvy. Jako protiútok naplnili odpadlíci vaky vodou se vzduchem a rozkutáleli je proti muslimům přijíždějícím na velbloudech. Věděli, že velbloudi se vyplaší, když uvidí tyto nafouknuté vaky a to se i stalo. Velbloudi se splašili a začali se vracet zpět k Medíně, což posílilo morálku nevěřících a do Dhul-Qassa se jich vydalo bojovat ještě víc. Společníci (nechť je Alláh s nimi spokojen) začali mít obavy, ale Abú Bakr řekl rozzlobeně: „Bude snad nějaká náboženská povinnost zrušena dokud já žiji?“ Potom zavelel k dalšímu boji. Jedinečné řešení! Znovu shromáždil armádu a vyrazili tentokrát v noci, v úplné tichosti. Abú Bakr se chtěl dostat v tichosti až do Dhul-Qassa tak, aby si jich nikdo nevšiml. Přiblížili se k nim tedy za tmy a přepadli odpadlíky za úsvitu. Bojovali s nimi nelítostně, dokud nebyli poraženi a neuprchli z Medíny. Muslimové se vrátili vítězně do města a v té době se také vrátila i Usámova armáda vítězně ze své výpravy do Šámu. Brzy na to Abú Bakr vyslal armády do zemí odpadlíků po celém Arabském poloostrově, celkem to bylo 11 armád. Podívejme se podrobněji na tyto armády, jejich velitele a místa, kam byli vysláni:

Armáda 
Velitel 
Místo  
Proti komu 
1.  Chálid ibn al-Walíd  Buzakah  Tulaiha ibn Chuwajlid 
    al-Bitah  al-Jamama Malik ibn Muwair 
    al-Jamama  Musailma Lhář 
2.  Ikrimah ibn Abu Džahl  al-Jamama  Musailma Lhář 
3.  Amr bin al-Ás  Tabúk a Daumat al-Džandal  Musailma Lhář 
4.  Šurahbil bin Husna  al-Jamama  kmeny Hawazin a Sulaim 
5.  Khalid ibn Saíd ibn al-Ás  Šám   
6.  Turaifa ibn al-Harith  východ   
7.  Al-Ala ibn al-Hadhrami  Bahrajn   
8.  Hudhajfa ibn Muhsen  Omán (Ahl Duba)   
9.  Erdžefa  Hadramaut (Jemen)   
10.  Muhadžir ibn Abu Umajja  Jemen  al-Aswad  
11.  Suwaid ibn Muqrin  Jemen a pobřeží Rudého moře, Bab al-Mandeb   

Všimněte si jak moudrý a bystrý byl Abú Bakr, když přikázal Chálidovi, aby zaútočil na al-Jamama až nakonec. Chtěl, aby muslimové byli svědky Chálidových vítězství a tak aby získali více sebedůvěry, než se zúčastní nejtěžší bitvy v al-Jamama. Muslimové tedy zaútočili nejdříve na slabší protivníky a později na silnější. Abú Bakr přikázal Ikrimově armádě, aby zamířila do al-Jamama, kde se měla odehrávat poslední bitva, ale aby tam pouze vyčkával tak, aby Musailma měl na očích jeho armádu, sílu, která měla podpořit Chálida ibn al-Walída. Proč Abú Bakr nesměřoval tuto armádu někam jinam? Protože chtěl zablokovat Musailmovy síly, aby nemohl zaútočit na Medínu. Tak Ikrimova armáda vyčkávala klidně opodál, čekala na Chálidův příchod a blokovala Musailmu v útoku na Medínu. Skutečně skvělé! Abú Bakr byl nejenom dobrým politikem a oddaným věřícím, ale i obratným vojenským velitelem.

Umíte si vůbec představit, jak skvělý byl! Může být někdo jako on? Proč se o to ani nepokusíme? Proč nebýt dokonalými v mnoha oborech? Proč by zbožný muž nebo žena museli být špatnými studenty nebo otravnými pro své sousedy? Buďte vším, dobří muslimové!

Poblíž al-Jamama vyčkávala ještě čtvrtá armáda v čele se Šurahbilem ibn Husnou, aby se připojila k ostatním muslimům v tažení proti Musailmovi Lháři. Ostatní armády se rozešly po celém Arabském poloostrově. Všimněte si, jak přesně Abú Bakr určil jejich cíle. Neuvěřitelné! A všechny tyto armády vyslal v jednom čase. A všechny tyto armády vítězily nad svými protivníky! Toto vše Abú Bakr realizoval během dvou let. Představte si to. Stal se chalífou v době, když téměř všichni Arabové na arabském poloostrově stáli proti muslimům a chtěli je porazit, ale během pouhých dvou let je tento skvělý muž navrátil k Islámu, vyslal 11 armád, které přemohly odpadlíky, donutil je zachovat pilíř zakátu a Islám zvítězil a zůstal v nezměněné podobě. Abú Bakr vyslal také armády do Iráku a do Šámu. Pamatujete si, co řekl chalífa ve svém prvním proslovu o boji na Alláhově cestě? Armády, které vyslal do Iráku, dobyly většinu z těchto zemí, zbytek byl pak dobyt v době chalífy Umara. Připomeňme si, že to bylo vše pouze během dvou let, kdy porazil odpadlíky, dobyl většinu Iráku a Šámu a sestavil Korán. Uthmán ibn Affán nechal sepsat koránský text dohromady později, ale poprvé s tím začal Abú Bakr za pomoci Umara a Zaida ibn Thábita. To vše během pouhých dvou let!

A přestože byl velmi zaměstnán všemi těmito státnickými záležitostmi, pravidelně navštěvoval sirotky v Medíně, aby pro ně podojil jejich ovce, protože Abú Bakr velice miloval sirotky. Když se stal chalífou, sirotci si mysleli, že ve svém novém postavení už nebude dojit jejich ovce, ale on slíbil, že v tom bude pokračovat až do své smrti.

Chalífát nikdy nemohl změnit takového muže!

Takže skutečně dodržel svůj slib daný sirotkům a věnoval se všemu – velkým i malým věcem.
Kdykoliv šel Abú Bakr po ulicích Medíny, sledovaly ho děti a volaly: „Ótče, otče!“ Protože ho velice milovaly a cítily, jako by byl jejich skutečným otcem. Skvělý muž.

Jeden člověk vyprávěl, že když jednoho dne vstoupil do mešity, bylo zde mnoho mužů a uviděl člověka, jak líbá hlavu jiného muže a říká mu, že ho zachránil před zničením. Muž se zeptal, kdo jsou tito dva lidé? Řekli mu, že to Umar líbal hlavu Abú Bakra, protože si vzpomněl na jeho postoj ohledně Usámovy armády a jak ochránil muslimy od zničení.

Dovolte mi položit vám otázku: Který příběh o Abú Bakrovi se vám nejvíce líbil? Měli jsme 4 epizody o Abú Bakrovi a nyní budeme hovořit o jeho smrti. Vidíte, kolik skvělých věcí vykonal, ale zkuste vybrat tu nejhezčí příhodu z jeho života. Nebo raději vyberme tři:

  1. jeho chování po Prorokově (nechť mu Alláh žehná a dá mír) smrti
  2. jeho chování během emigrace s Prorokem (nechť mu Alláh žehná a dá mír) z Mekky do Medíny
  3. jeho chování během války proti odpadlíkům
Pokračování příště.