Skutečná láska k Alláhu

Hassan Ahmad

Odevzdání se nebude kompletní bez úplné lásky, a láska nebude znamenat mnoho,
pokud bude bez poslušnosti k tomu, koho milujeme.

Alláh Nejvyšší říká:

„Jsou mezi lidmi někteří, kdož berou si vedle Alláha jiné, jemu na úroveň postavené, a které milují, jako milují Alláha. Avšak ti, kdož uvěřili, ti v lásce své k Alláhu jsou silnější. Kéž by viděli ti, kdož jsou nespravedliví, až spatří trest, že síla je jedině u Alláha a že Alláh strašný je ve svém trestání!“ [Korán 2:165]

Opravdu milujeme Alláha? Víme, co to znamená milovat Alláha? Ibn Tajmijja řekl: „Láska k Alláhu je jeden ze třech pilířů uctívání, další dva jsou bázeň a naděje. Naši zbožní předci vztah těchto tří pilířů přirovnávali k ptáku. Jedno křídlo ptáka je bázeň a druhé naděje. Ani bez jednoho nemůže pták létat, zatímco srdce věřícího je vždy mezi nadějí a bázní. Láska k Alláhu je to, co pohání ptáka létat.“

Učenci říkají, že odevzdání se nebude kompletní bez úplné lásky, a láska nebude znamenat mnoho, pokud bude bez poslušnosti k tomu, koho milujeme. Z tohoto důvodu ani láska ani odevzdání se samo o sobě není dostačující k prohlášení o skutečném uctívání a poslušnosti k Alláhu Vyvýšenému. Nic není hodno úplné lásky a odevzdání se, kromě Alláha. Kromě toho je to také zbytečná láska, když je cokoliv milováno z jiného důvodu než kvůli Alláhu. A také říkají, že pokud na něco pohlížíme s uznáním, zatímco Alláhův příkaz říká něco jiného, pak je toto jednání (velebení něčeho jiného) zamítnuto. V podstatě, láska k Alláhu a Jeho Prorokovi, nechť mu Alláh žehná a dá mír, by měla převýšit jakoukoliv jinou lásku.

Přečtěte si toto :

Rci : „Jsou-li vám vaši otcové, vaši synové, vaši bratři, vaše manželky, váš rod a jmění, které jste získali, a obchod, jehož úpadku se obáváte, a příbytky vaše, v nichž zalíbení máte, milejší než Alláh a jeho Posel a ti, kdož na cestě Jeho bojují, tedy počkejte, až Alláh přijde se Svým rozhodnutím! A Alláh nevede cestou správnou lid hanebníků.“ [Korán 9:24]

Jak poznáme, zda milujeme Alláha či nikoliv? Odpověď je následující :

Rci: ( Mohammade lidstvu) „Milujete-li Alláha, pak mně následujte a Alláh vás za to bude milovat a odpustí vám viny vaše, vždyť Alláh je odpouštějící, slitovný.“ [Korán 3:31]