Hidžra, obrat v životě muslimů

Dr. Muzammil Siddiqi

Hidžra proroka Muhammada (nmAž) se stala jednou z nejvýznamnějších událostí v historii islámu.

Alláh Nejvyšší v Koránu říká:

Ti, kdož uvěřili a vystěhovali se a bojovali na cestě Boží majetky i osobami svými, ti dosáhnou u Boha hodnosti nejvyšší a takoví budou úspěšní. Pán jejich jim oznamuje zvěst radostnou o Svém milosrdenství i zalíbení, a o zahradách, v nichž budou mít trvalé potěšení a v nichž budou navěky nesmrtelní, neboť u Boha je věru odměna nesmírná. [Korán 9:20 - 22]

Hidžra představuje jednu z nejvýznamnějších událostí v historii islámu. Právě z toho důvodu ‘Umar (nechť je s ním Alláh spokojen) začal počítat roky od hidžry. Muslimové si vybrali hidžru jako předěl v čase. Materiálně byla hidžra přechodem mezi dvěma městy, která jsou od sebe vzdálená asi 480 km. Ale hlavně to byl začátek nové éry, nové civilizace, nové kultury a nové historie pro celé lidstvo.

Když Prorok (nmAž) emigroval z Mekky do Medíny, nebyla to jen pouhá změna místa. Prorok (nmAž) se jen nepřestěhoval do Medíny, ale začal Medínu hned po svém příchodu měnit.

Je důležité, abychom prostudovali, co udělal v Medíně, a abychom o tom přemýšleli. Můžeme se z toho hodně poučit a prakticky to uplatnit ve svém životě.

 1. Mešita (al masžid) - Prorok (nmAž) začal stavbou mešity k uctívání Jediného Alláha. Sám nosil kameny na stavbu. Mešita byla sice malá a skromná, ale měla nesmírný význam. Brzy po této první mešitě byly v Medíně postaveny další.


 2. Škola (al madrasa) - As Suffah byla první islámská škola. Prorok (nmAž) na ni dohlížel. Po ní byly otevřeny další školy. Podle Šibliho Nu‘mániho bylo v Medíně jen za života Proroka (nmAž) otevřeno devět nových škol.


 3. Bratrství (al mu´achát) - Prorok (nmAž) navázal a ustavil přátelství mezi přistěhovalci z Mekky (muhažirún) a původními obyvateli Medíny (ansár) . Jejich vztahy se už nezakládaly na příslušnosti ke kmeni, jako tomu bývalo před islámem, ale na společné víře.


 4. Vztahy s nemuslimy - Prorok (nmAž) navázal také dobré vztahy s ostatními společenstvími, která žila v Medíně. Bylo tam například velké společenství židů a také několik arabských kmenů, které nepřijaly islám. Prorok (nmAž) vypracoval úmluvu (mitháq), která řídila vztahy mezi všemi společenstvími.


 5. Čistota - Jathrib (původní jméno Medíny) bylo špinavé město. Když do něj Prorok (nmAž) a jeho společníci přijeli, mnozí onemocněli a město se jim vůbec nelíbilo. Prorok (nmAž) nařídil, aby město vyčistili a aby vyhodili všechnu špínu a nečistoty.
  ‘A´iša (nechť je s ní Alláh spokojen) řekla: „Když jsme přijeli do Medíny, byla to nejšpinavější Alláhova země. Z vody, která tam byla, se nám dělalo špatně.“ (Al Buchárí)


 6. Voda - Prorok (nmAž) požádal své společníky, aby na různých místech Medíny vyhloubili studně. Uvádí se, že bylo vyhloubeno více než padesát studní a všichni obyvatelé měli dost pitné vody.


 7. Zemědělství - Prorok (nmAž) řekl svým společníkům, ať obdělávají půdu a vysazují zahrady. Řekl jim, že kdokoli obdělá neobdělanou půdu, dostane ji. Mnoho lidí proto začalo pracovat a pěstovat plodiny. Brzo se už v Medíně vypěstovalo tolik jídla, že stačilo pro všechny.


 8. Vymýcení chudoby - za krátký čas už nebyli v Medíně chudí lidé. Každý člověk měl dost k životu a Prorok (nmAž) začal obdarovávat delegace, které za ním přijížděly.


 9. Bezpečnost, právo a pořádek - Medína se stala nejbezpečnějším městem na světě. Krádeže, znásilnění, opilství nebo vraždy téměř vymizely, a pokud k nim došlo, byly okamžitě vyřešeny.


Hidžra nám tedy říká, že když muslimové přijdou na nějaké místo, musí tam přinést dobro. Musí pracovat pro blaho společnosti, jak po společenské tak materiální stránce.
Výkladový slovník

HIDŽRA
Znamená putování, stěhování. Hidžra se vztahuje k migraci Proroka (nmAž) z Mekky do Medíny. Tato cesta nastala ve dvanáctém roce Prorokovy (nmAž) mise (622 n.l.). Tento rok se stal počátkem muslimského kalendáře.
Slovo hidžra znamená opuštění místa za účelem hledání azylu, útočiště nebo svobody před pronásledováním, nebo svobodu náboženství, nebo jakýkoli jiný důvod. Hidžra může také znamenat opuštění špatné životní cesty pro dobrou či lepší, správnější cestu.