Úžasné možnosti muslimských žen

Dr. Aisha Hamdan

Muslimské ženy pomáhaly utvářet islámskou krajinu a významně přispěly k vynikajícímu postavení islámské civilizace.

Muslimské ženy mají schopnost prospět muslimské ummě (společnosti) mnoha různými způsoby. Muslimská umma v této době velmi trpí, a jak ženy tak muži musí odpovědět na výzvu a musí pomoci znovu obnovit její slávu. Je zde mnoho práce, která musí být vykonána a není času nazbyt. Pohled do minulosti nám osvětlí významnou roli, kterou hrály ženy a v níž mohou pokračovat k užitku celé společnosti.

Jako učenci
Ženy mají schopnost učit se a vynikat v různých disciplínách a využívat své znalosti k užitku celé ummy. Umma potřebuje zvláště ženské muslimské učence, které pomohou vést ženy a národ jako celek. Ačkoliv můžeme pohlížet na studium islámu jako na něco podřadnějšího vzhledem k ostatním vědeckým oborům, je na čase vrátit tomuto oboru opět nadřazenou pozici. Nejlepším příkladem vzdělané muslimské ženy je samozřejmě Aiša bint Abí Bakr. Vzala si Proroka, nechť mu Alláh žehná a dá mír, v mladém věku a i v tom je velká moudrost, což je mnohdy přehlíženo, protože žila po jeho smrti ještě 50 let. Během času stráveného s Prorokem, nechť mu Alláh žehná a dá mír, získala znalosti ze dvou nejdůležitějších zdrojů Alláhova vedení – Koránu a sunny.

Po jeho smrti strávila 50 let výukou, vyprávěním, radami a pomáháním ostatním. Je jednou ze 4 lidí, kteří vyprávěli víc než 2000 hadíthů. Mnoho Prorokových společníků čerpalo z její moudrosti, jako např. Abu Musa al-Ašari.

Abu Musa al-Ašari řekl: „Když jsme se my, společníci Proroka, nechť mu Alláh žehná a dá mír, setkali s nějakými těžkostmi ohledně hadíthů, dotázali jsme se Aiši a ona o tom měla přesné informace.“

Byla jedním z nejranějších právníků Islámu a byla jednou ze tří žen Proroka, které se naučily celý Korán zpaměti. Byla učencem v oblasti práva a medicíny, pedagogem a řečníkem. Obecně hrála a důležitou roli v zachování a předávání jak Koránu tak sunny příštím generacím, spolu s dalšími znalostmi - je to nádherný příklad velkých činů a přínosu, jaké může muslimská žena vykonat pro užitek celé ummy. Musíme povzbuzovat naše mladé ženy, aby se staly Aišami dneška a zítřka.

Jako dobrodinci (mecenáši)
Islámské právo přiznává ženě majetek a ekonomická práva jak před, tak i v manželství. Ženy mohou prodávat, nakupovat nebo pronajímat svůj majetek podle vlastního úsudku a mohou používat svůj majetek beztoho, aby jim do toho někdo zasahoval. Tak se některé muslimské ženy staly velmi bohatými. V minulosti používaly muslimské ženy svůj majetek na cestě Islámu a pro užitek muslimské ummy. Chadídža bin Chuwajlid byla nejlepším příkladem štědrosti. Byla první Prorokovou manželkou a bohatou obchodnicí. Její podpora Proroka byla všeobecná, včetně finanční, neboť věnovala velkou část svého bohatství pro jeho misi.

Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, řekl s ohledem na Chadídžu: „Věřila mi, když mě ostatní odmítli. Považovala mě za čestného, když mě ostatní prohlašovali za lháře. Podpořila mě svým bohatstvím, když se ode mě ostatní odvrátili.“ (al-Buchárí, Muslim)

Existuje mnoho dalších příkladů takových žen během celé islámské minulosti:

Mnoho žen má finanční možnosti podpořit ummu různými způsoby, jak je zaznamenáno u našich předchůdkyň. Umma potřebuje školy, mešity, sociální centra a tak dále. Muslimské ženy se musí od raného věku naučit, jaká je hodnota peněz, stejně jako důležitost používání svého majetku na cestě Alláha. Musíme povzbuzovat naše mladé ženy, aby se staly Chadídžami dneška a zítřka.

Muslimské ženy sehrály důležitou roli ve společnosti během celé islámské historie. Byly lékařkami a sociálními pracovnicemi, učenci a učitelkami, mecenáškami a správkyněmi. Pomáhaly utvářet muslimskou krajinu a podstatně přispívat k významnému postavení muslimské civilizace. A toto vše dělaly, zatímco dodržovaly islámské principy cudnosti, důstojnosti a cti. Muslimské ženy mají úžasný potenciál. Nastal čas využít tyto schopnosti a vrátit Islámu jeho oprávněné postavení.