ANDĚLÉ - NEBESKÁ STVOŘENÍ

Dr. Aisha Hamdan

Podrobný pohled na nebeská stvoření dle Islámu

Naše mysl může vytvořit nespočetnou řadu představ o andělích, pravděpodobně nejčastějším obrazem bude okřídlené, bílé, svatozáří ozdobené, nadnášející se stvoření. Ovšem je politováníhodné, že většina těchto představ je odvozena z obrázků, televize a filmů, které jsme viděli, když jsme byli malí.

Ve skutečnosti jsou andělé daleko složitější než jen pouhá pomocná ruka potřebným lidem. Andělé jsou odlišní od jakékoliv jiného stvoření, které jsme kdy viděli. Jsou to exkluzivní stvoření, mají své zvláštní schopnosti a chování a my se můžeme zeptat: Kolik z nás skutečně zná anděly? Co a jak mnoho toho ve skutečnosti víme? Co jsou a co přesně dělají? Alláh vytvořil tato stvoření jako důležitou a udivující součást našeho života v tomto světě a ještě k tomu neviditelné pouhýma očima. Mohli bychom pokračovat v našem každodenním životě a nezabývat se jimi, přesto v každém momentě, ať bdíme či spíme, jsou všude kolem nás.

Je důležité poznamenat, že Islám je jediným velkým světovým náboženstvím, které poskytuje lidstvu obsáhlé informace o těchto překrásných a tajemných stvořeních Alláha, o jejich vzhledu a popisu práce, neúnavné práce kterou vykonávají pouze pro potěšení jejich Pána. Tak se rozhlédněte kolem sebe a nevzpomeňte si na to, kdekoliv sedíte nebo když začne pršet a vězte, že nejste nikdy sami, jsou zde mezi námi andělé: oni jsou našimi stalými partnery a z tohoto důvodu bychom se s nimi měli seznámit.


I. ISLÁMSKÝ POHLED NA ANDĚLY

Víra v anděly je běžná v mnoha náboženských tradicích a kulturách

Pohled islámu na anděly je jedinečný v tom, že víra v ně je považována za nezbytnou součást celkové víry muslimů. Je to tak velmi důležité, že nevěřit v ně vlastně staví člověka mimo Islám. Když někdo přemýšlí nad důkazy z Koránu a z hadíthů týkající se tohoto tématu, je zcela zřejmé, že odmítnutí víry v anděly znamená popření několika veršů z Koránu a rčení proroka Muhammada, nechť mu Alláh žehná a dá mír. Důkazy o jejich existenci jsou z těchto dvou zdrojů zcela evidentní a je to aspekt aqída (víry), který nemůže být zpochybňován. Půjdeme-li dále (do podrobností) a porozumíme-li důležitosti vlivu víry v anděly na život věřícího, pak význam tohoto pilíře víry bude ještě očividnější.

Víra v anděly v sobě zahrnuje mnoho aspektů, které krátce rozebereme. Tento článek poskytne důkazy pro víru v anděly, popíše jejich charakteristiky jak psychické tak fyzické, vysvětlí jejich vztah k lidstvu, upozorní na nejdůležitější typy andělů, pojedná o třech nejdůležitějších andělích, což jsou – Džibríl (Gabriel), Miká´íl (Michael) a Isráfíl, a věcně probere některé z dalších úkolů andělů. Závěrem zdůrazníme význam tohoto pilíře víry v životě věřícího.

Důkazy pro víru v anděly

Víra v anděly je považována za jeden ze šesti pilířů víry Islámu. To znamená, že je nezbytným základem v systému víry muslimů a nevíra v ně staví člověka mimo Islám. Důkazy o významu této části víry je možné najít v Koránu a hadíthech.

Alláh řekl v Koránu:

Uvěřil posel v to, co od Pána jeho mu bylo sesláno, a uvěřili všichni věřící v Alláha, anděly Jeho i Písma Jeho i posly Jeho - a My neděláme rozdíl mezi posly Jeho - a řekli: „Slyšeli jsme a uposlechli jsme; o odpuštění Tvé prosíme, Pane náš, a u Tebe je konečný cíl náš!“ [Korán 2:285]
Zbožnost nespočívá v tom, že obracíte tváře své směrem k východu či západu, nýbrž zbožný je ten, kdo uvěřil v Alláha, v den soudný, v anděly, Písmo a proroky a rozdává z majetku svého bez ohledu na lásku k Němu příbuzným, sirotkům, nuzným, po cestě (Alláha) jdoucímu, žebrákům a na otroků vykoupení, a ten, kdo modlitbu dodržuje a almužnu udílí. A zbožní jsou ti, kdož úmluvy své dodržují, když je jednou uzavřeli a v protivenství, v neštěstí a v dobách násilí jsou trpěliví - to jsou ti, kdož víru pravou mají, a to jsou bohabojní. [Korán 2:177]

Prorok Muhammad, nechť mu Alláh žehná a dá mír, odpověděl Džibrílovi (Gabrielovi) na otázku ohledně víry následujícím způsobem: „Je to víra v Alláha, Jeho anděly, Jeho knihy, Jeho posly, Poslední den, víra v osud čili qadar, ať dobrý či špatný.“ (Muslim)

Každý, kdo popírá existenci andělů, je považován za nevěřícího neboli káfira. Jejich popření je považováno za nevíru, jelikož člověk tak odmítá verše Koránu a rčení proroka Muhammada, nechť mu Alláh žehná a dá mír. To je jako přisouzení lži Alláhovi a Jeho Poslu, a je považováno za závažný hřích v Islámu.

Alláh Vznešený řekl v Koránu:

Vy, kteří věříte! Věřte v Alláha i Jeho posla, v Písmo, které seslal poslu Svému, i v Písmo, které seslal již předtím. A kdo nevěří v Alláha a Jeho anděly a Jeho Písma a Jeho posly a v den soudný, ten zbloudil zblouděním dalekým. [Korán 4:136]

Význam tohoto pilíře víry bude jasnější, zamyslíte-li se detailně nad důsledky odmítnutí. Muslimové věří, že zjevení od Alláha a zejména Korán, bylo sesláno lidstvu skrze jednoho archanděla, Džibríla, mír s ním, jenž byl Pověřencem pro Zjevení. Jestliže člověk odmítá existenci andělů, odmítá tím zároveň zjevení Knih, a tudíž i poselství poslů od Alláha. Toto je důvod, proč je víra v anděly zmiňována ještě před vírou v Alláhovy knihy a posly, protože bez této součásti by další nebyly možné.


II. CHARAKTERISTIKA ANDĚLŮ

Andělé jsou součástí neviditelného světa (‘álam al-ghajb[1])
a tak nejsme schopni zcela pochopit jejich bytí a vlastnosti.

Známe a přijímáme pouze to, co nám o nich Alláh odhalil a nepátráme po dalších podrobnostech. Jednou ze stránek víry je věřit v neviditelné (nepoznatelné) a nic neubírat ani nepřidávat k tomu, co ohledně toho Alláh odhalil. Člověk by se neměl ptát nebo vrtat se ve věcech, které se Alláh rozhodl od nás zdržet. Určité charakteristiky andělů nám Alláh v Koránu a hadíthech zřetelně vyjevil.

Fyzické vlastnosti

Z hadíthů víme, že andělé byli stvořeni ze světla ještě před Adamem, mír s ním. Posel Alláha, nechť mu Alláh žehná a dá mír, řekl: „Andělé byli stvořeni ze světla. Džini byli stvořeni z ohně, člověk byl stvořen z toho, co vám již bylo popsáno.“ (Muslim).
Korán obsahuje důkazy, že andělé byli kolem Alláha, když stvořil Adama.

Hle, Pán tvůj k andělům pravil: „Umístím na zemi náměstka!“ I řekli: „Chceš tam ustanovit někoho, kdo pohoršení na ní bude šířit a krev na ní prolévat, zatímco my slávu Tvou pějeme a svatost Tvou prohlašujeme?“ Pravil: „Já věru znám to, co vy neznáte!“ [Korán 2:30]

Kvůli své podstatě jsou andělé odlišní od lidstva a nemají žádné fyzické vlastnosti lidí (ačkoli se mohou proměnit do lidské podoby). Nejsou muži ani ženy. Nejedí, nepijí, nespí, ani se nerozmnožují. Mají křídla, které lidstvo nemá.
Alláh řekl:

Chvála Alláhu, stvořiteli nebes a země, který učinil anděly vyslanci majícími dva, tři či čtyři páry křídel - a On přidává tvorstvu svému, cokoliv chce, a Alláh je všech věcí mocen. [Korán 35:1]

Také existuje hadíth, že Posel Alláha, nechť mu Alláh žehná a dá mu mír, viděl Džibríla během Noční cesty. Měl šest set křídel, vzdálenost mezi každým křídlem byla stejná jako mezi východem a západem.

Andělé jsou také ohromní ve svých rozměrech, vyplňují prostor mezi nebem a zemí.
Posel Alláha, nechť mu Alláh žehná a dá mu mír, řekl: „Bylo mi dovoleno hovořit o jednom z Držitelů Trůnu – jeho dvě nohy spočívají na nejnižší zemi a Trůn spočívá na vrcholu jeho hlavy. Vzdálenost mezi jeho ušním lalůčkem a krkem je taková, jakou pták ulétne za sedm set let. On (anděl) říká: ‘Sláva buď Tobě, kdekoliv jsi.‘“

Alláh Vznešený také stvořil anděly v překrásné podobě. Lidé často popisují krásné lidi jako anděly. To je důvod, proč ženy, které uviděly proroka Júsufa, mír s ním, řekly:

Když uslyšela jejich pomluvy lstivé, poslala k nim a připravila pro ně pomeranče a každé z nich pak dala nůž. Pak zvolala: „Vejdi k nim, Josefe!“ A když jej spatřily, nadchly se jím tak, že až ruce své si pořezaly a vykřikly: „Chraň nás Alláh; to smrtelník věru nemůže být ani, to anděl jest vznešený!“ [Korán 12:31]

Duchovní vlastnosti

Na rozdíl od lidí andělé nemají svobodnou vůli, což má za důsledek, že nemají touhu, nehřeší ani nepáchají zločiny. Jejich vztah k Alláhu Vznešenému je služba, uctívání, poslušnost a naprostá podřízenost k Jeho nařízením. Stojí, klanějí se a padají na tvář v nepřetržitém uctívání svého Stvořitele. Alláh řekl:

A spatříš anděly stojíce v kruhu kol trůnu Alláha a pějící slávu Pána svého. I mezi nimi bude rozsouzeno podle pravdy a bude řečeno: „Chvála Alláhu, Pánu lidstva veškerého!“ [Korán 39:75]
Není mezi námi nikoho, kdo by neměl místo určené, my věru pak jsme ti, kdo v řadách stojí, a také ti, kdož Pána svého oslavují! [Korán 37:164-166]
Ti andělé, kteří trůn nesou, a ti, kteří okolo stojí, chválou Pána svého slaví, v Něj věří a za odpuštění pro ty, kdož uvěřili, prosí: „Pane náš, Ty objímáš v milosrdenství i vědění Svém věc každou. Odpusť těm, kdož pokání činili a Tvou cestu následovali, a ušetři je trestu plamene pekelného.“ [Korán 40:7]

Posel Alláha, nechť mu Alláh žehná a dá mu mír, řekl: „Není místa v sedmi nebesích na délku chodidla či šířku ruky či dlaně, kde by nebyl anděl stojící, klanící se nebo padající na tvář.“

Posel Alláha, nechť mu Alláh žehná a dá mu mír, také řekl po své Noční cestě do sedmého nebe: „Pak jsem byl vzat do často navštěvovaného domu a každý den jej navštívilo 70.000 andělů, kteří se nikdy znovu nevrátili, a následovala je další (skupina).“ (al-Buchárí)


III. VZTAH ANDĚLŮ K LIDSTVU

Andělé, kromě velebení a uctívání Alláha, plní Jeho vůli naprosto a bez otázek.

Andělé jsou zodpovědní za řízení a dohlížení nad záležitostmi stvoření. Takto ovládají objekty živé i neživé, zákony a principy, džiny a lidstvo. Některým andělům je svěřeno Slunce a Měsíc, jiným planety, mraky, déšť a nebo hory. To vše zahrnuje uskutečnění Alláhova předurčeného osudu pro veškeré stvoření. Alláh řekl:

… při (andělech) rozkazy uspořádávajících! [Korán 79:5]

Co se týká lidstva, jsou andělé angažováni po celou dobu lidského života od zplození až do smrti. Přímo i nepřímo se zúčastňují v celém procesu, zvláště v životě věřících. Každému z andělů je opět svěřen jedinečný úkol a všichni pracují ve vzájemném souladu. Následují některé z povinností andělů ve vztahu k lidstvu, o kterých máme vědění:

Andělé prenatálního vývoje

Existují andělé, kterým je přidělen úkol postarat se o zárodek v děloze matky. Ve skutečnosti vdechují do zárodku v patřičném čase život a zapíší důležité aspekty o jeho životě.

Posel Alláha, nechť mu Alláh žehná a dá mír, řekl: „Stvoření každého z vás se dává dohromady v lůně jeho matky po čtyřicet dnů ze semene, potom je podobně chuchvalcem, potom je podobně žvanečkem, potom je poslán anděl, vdechne do něj ducha a jsou mu přikázána čtyři slova: o zaopatření, délce jeho života, činech, a zda bude strádající, anebo šťastný.“ (al-Buchárí a Muslim)

Jiný hadíth říká: „Alláh pošle anděla, který má na starosti dělohu. On řekne: ‚Ó Pane, kapka?‘ ‚Ó Pane, sraženina?‘ ‚Ó Pane, žvaneček?‘ Když si Alláh bude přát dokončit tvoření plodu (zárodku), řekne: ‚Ó Pane, muž nebo žena?‘ ‚Nešťastný nebo šťastný?‘ ‚Kolik zaopatření?‘ ‚Jak dlouhý život?‘ A pak mu to zapíše v děloze jeho matky.“ (al-Buchárí a Muslim)

Strážní andělé

Některým andělům je dána povinnost strážit jednotlivé lidi během jejich života na zemi. Nazývají se „strážní andělé“ a ochraňují člověka zepředu a zezadu před vším, co Alláh neustanovil. Z rozhodnutí Alláha mohou člověka opustit.

Alláh Vznešený řekl:

Je lhostejno, zda někdo z vás řeč svou tají, či veřejně ji pronáší a zda někdo se v noci skrývá, či za dne vychází, tak jako tak má pozorovatele před sebou i za sebou, kteří jej střeží z rozkazu Alláhova. Alláh nezmění to, co je v lidu nějakém, pokud se tento sám nezmění; když Alláhu se zlíbí postihnout něčím zlým lid některý, je nemožné to odvrátit a nebudou mít kromě Něho ochránce žádného. [Korán 13:10-11]

Alláh také řekl:

On moc neomezenou má nad služebníky Svými a posílá strážce, aby nad vámi bděli, dokud nezastihne některého z vás smrt; a tehdy poslové Naši jej povolají a nikoho neopomenou. [Korán 6:61 ]

Strážným andělům byl dán úkol ochránit jednotlivce a přinést štěstí, inspiraci a vedení. Povzbuzují lidi k uctívání Alláha a k následování pravdivé a správné cesty, varují před zlem a zkažeností. Jsou světlem, které vede lidstvo na správné cestě Alláha, a pokorně prosí za ty, kteří se obracejí na Alláha v upřímném pokání. Zvláště pak povzbuzují věřící v pokračování konání dobrých skutků a hledání vědomostí.

Zapisující andělé

Záznamy o každé lidské bytosti jsou uchovávány „zapisujícími anděly“, kteří jsou přiděleni každému člověku během jeho života. Zapisují záznamy o činech, které budou představeny ve Dni Soudu.

Alláh řekl:

Či se domnívají, že neslyšíme tajemství jejich i skryté rozhovory? Věru že ano a vyslanci Naši to u nich zapisují! [Korán 43:80]
Nad vámi věru strážcové dozírají, zapisovatelé vznešení, kteří o činech vašich dobře vědí! [Korán 82:10-12]

Každý člověk má dva takové anděly, jednoho na levé straně a druhého na pravé. Anděl na levé straně zapisuje špatné činy a úmysly, anděl na pravé straně zapisuje dobré činy a úmysly. Jak je zaznamenáno v Koránu:

… když přijímají jeho slova dva andělé, zprava i zleva sedící. [Korán 50:17]

Andělé jsou si také vědomi úmyslů a rozpoložení lidských srdcí. Prorok Alláha, nechť mu Alláh žehná a dá mír, řekl: „Alláh Mocný a Velkolepý řekl: ‚Když můj sluha chce učinit špatný čin, nesmíš jej zapsat, dokud jej nevykoná. Pokud jej vykoná, pak jej zapiš rovnocenně. Pakliže jej nevykoná kvůli Mně, pak jej zapiš jako dobrý skutek. Jestliže bude chtít vykonat dobrý skutek a neučiní jej, pak jej zapiš jako dobrý skutek. Pakliže jej učiní, zapiš ho deset až sedm set násobně. ‘“ (al-Buchárí)
Tento hadíth zřetelně poukazuje na to, že Alláh dal andělům schopnost vidět a rozumět úmyslům, které jsou za činy lidí.

Andělé dhikru

Další skupina andělů cestuje všude kolem a vyhledává shromáždění, kde se provádí dhikr.

Prorok Alláha, nechť mu Alláh žehná a dá mír, řekl: „Alláh Všemohoucí má anděly, kteří chodí sem a tam hledají lidi dhikru. Když naleznou skupinu konající dhikr Alláhovi, volají jeden na druhého: ‚Pojďte k tomu, co hledáte.‘ A mávají svými křídly a vzlétnou k nejbližšímu nebi. Pak se jich jejich Pán zeptá, a On zná nejlépe: ‚Co říkají mí sluhové?‘ Odpoví: ‚Velebí a prohlašují Tě Velikým, velebí Tě a vyvyšují Tě.‘ Pak řekne: ‚Viděli Mě?‘ Odpoví: ‚Nikoliv, při Alláhu, neviděli tě.‘ Pak řekne: ‚A jaké by to bylo, kdyby Mě viděli?‘ Odpoví: ‚Kdyby Tě viděli, byli by ještě horlivější ve Tvém uctívání, ve Tvém velebení a vyvyšování.‘ Pak řekne: ‚A oč mě žádají?‘ Odpoví: ‚Žádají tě o rajskou zahradu.‘ Řekne: ‚A viděli ji?‘ Odpoví: ‚Nikoliv, při Alláhu, neviděli ji.‘ Řekne: ‚Jaké by to bylo, kdyby ji viděli?‘ Odpoví: ‚Kdyby ji viděli, byli by ještě horlivější ve svém úsilí o její dosažení, ve svém hledání a touze po ní..‘ Řekne: ‚Od čeho hledají osvobození?‘ Odpoví: ‚Od Pekla.‘ Řekne: ‚Jaké by to bylo, kdyby jej uviděli?‘ Odpoví: ‚Byli by ještě horlivější ve svém úniku od něj a ve strachu z něj.‘ Řekne: ‚Buďte svědky toho, že jim odpouštím.‘ Jeden z andělů řekne: ‚Mezi nimi je ten a ten, a on není jedním z nich. Přišel pouze kvůli něčemu, co potřeboval.‘ Řekne: ‚Oni jsou jeho společníci a nikdo, kdo je jejich společník, nebude zoufalý.‘“ (al-Buchárí a Muslim)

Pro ty, kteří se shromažďují pro vzpomínání Alláha, je určena nesmírná odměna a andělé Alláhu Vznešenému tato shromáždění oznamují, jak je zaznamenáno v hadíthech.

Ti, kteří hledají vědomosti, jsou také zahrnutí mezi lidmi dhikru. Posel Alláha, nechť mu Alláh žehná a dá mír, řekl: „Kdokoliv absolvuje cestu kvůli hledání vědomostí, andělé sklopí svá křídla nad hledačem vědomostí s potěšením nad jeho prací.“ (at-Tirmidhí a Ibn Mádža)

Kdokoliv se zapojuje do vzpomínání Alláha v různých formách, bude mít své činy a úmysly zaznamenány anděly, kteří sdělí tyto informace Alláhu. Oba, Alláh i andělé, budou potěšeni tímto člověkem a v dalším životě ho čeká odměna.

Andělé smrti

Anděl smrti a jeho pomocníci jsou pověřeni úkolem vzít duši každého člověka v čase smrti. Alláh řekl:

Rci: „Anděl smrti, jenž vás na starosti má, vás povolá a potom budete k Pánu svému navráceni!“ [Korán 32:11]
Pro pokrytce a nevěřící to bude proces těžký a odporný:
A jak jim bude, až andělé je povolají, bijíce je po tvářích a po zádech jejich! [Korán 47:27]
Pro věřící to bude příjemné:
… ty, které andělé k sobě vzali, zatímco oni dobré konali; a řeknou jim: „Mír budiž s vámi. V odměnu za to, co jste činili, vejděte do ráje!“ [Korán 16:32]

Vzhled andělů smrti je také určen typem duše v čase smrti. Jestliže se jedná o špatného člověka, pak si andělé vezmou ohavnou podobu, odporný zápach a hrubé chování. Pro dobrého člověka mají nejlepší vzhled, nejkrásnější formy a vůně a přinášející dobrou zprávu s příjemným chováním.

Andělé v hrobě

Existují také andělé, kteří mají na starost duši během zkoušky v hrobě. Jsou známí jako Munkar a Nakír. Dotazují se duše v hrobě a sdělí ji konečný výsledek o posmrtném životě.

Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, řekl: „Když je někdo položen do hrobu, a jeho společníci se otočí a odchází, a on může ještě slyšet kroky jejich sandálů, přijdou k němu dva andělé, posadí ho a řeknou: ‚Co říkáš o tomto muži, Muhammadovi, nechť mu Alláh žehná a dá mu mír?‘ Odpoví: ‚Dosvědčuji, že je služebník Alláha a Jeho posel.‘ Bude mu řečeno: ‚Podívej se na své místo v Ohni. Alláh ti dává výměnou za to místo v rajských zahradách.‘ Nevěřící nebo pokrytec řekne: ‚Já nevím. Říkal jsem to, co říkali všichni.‘ Bude mu řečeno: ‚Ty jsi ani nerozuměl ani nenásledoval vedení.‘ Pak bude udeřen železnou palicí mezi uši a bude křičet pláčem, který slyší všichni v jeho blízkosti, kromě lidí a džinů.“ (al-Buchárí)

Další andělé

Je mnoho dalších úkolů, které dal Alláh andělům. Někteří andělé stráží zahrady Ráje a jejich dozorcem je Ridwán.

A budou hnáni ti, kdož nevěřili, do pekla po skupinách, a až tam přijdou, otevřou se jeho brány a jeho strážci se zeptají: „Což k vám nepřišli poslové z vás vzešlí, sdělujíce vám znamení Pána vašeho a varujíce vás před setkáním s tímto vaším dnem?“ I odvětí: „Ba ano!“ a uskuteční se nad nevěřícími výrok trestu. [Korán 39:71]

Jsou to také strážci Pekla a jejich dozorcem je Malik. Alláh řekl o lidech Pekla:

A budou volat: „Maliku, nechť Pán tvůj s námi skončí!“ A odpoví jim: „Zde zůstanete vskutku!“ [Korán 43:77]

Alláh také řekl:

A ti, kdož budou v ohni, řeknou strážcům pekla: „Poproste Pána svého, aby alespoň jeden den z trestu našeho nám slevil!“ A zeptají se strážci: „Cožpak k vám nepřišli vaši poslové s jasnými důkazy?“ Odpovědí: „Ano.“ A řeknou strážci: „Tak si proste sami!“ A prosba nevěřících není leč bloudění. [Korán 40:49-50]

Jsou zde také andělé nazývaní „nositelé Trůnu“, kteří nesou Trůn Alláha Vznešeného. Další andělé, kteří jsou velitelé a v blízkosti Nositelů Trůnu a další, kteří se nazývají andělé Řad, tito andělé uctívají Alláha stojící, klanící se, sedící, padající tváří k zemi.

Prorok Alláha, nechť mu Alláh žehná a dá mír, řekl: „Viděl jsem, co vy nevidíte a slyšel jsem, co neslyšíte. Nebesa sténají a mají právo sténat. Není v nich místa o velikosti čtyř prstů, kde by nebyl anděl padající obličejem k zemi. Kdybyste věděli, co já vím, trochu byste se zasmáli a hodně zaplakali a nepobavili se s ženou v loži, ale vyšli ven volajíce k Alláhovi, Mocnému a Velkolepému.“ (at-Tirmidhí a Ahmad)

TŘI DŮLEŽITÍ ANDĚLÉ

Tři z nejdůležitějších andělů jsou zmiňováni jmenovitě v Koránu. Jsou to Džibríl, Miká´íl a Isráfíl a jsou považováni za vůdce všech andělů.

Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, měl ve zvyku prosit: „Ó Alláhu, Pane Džibríla, Miká´íla a Isráfíla, Stvořiteli nebes a země, který znáš nepoznatelné (neviditelné) i viditelné, jsi to Ty, kdo soudí mezi Svými služebníky ohledně věcí, ve kterých se rozcházejí. Veď nás k pravdě, co se týká věcí, ve kterých se neshodujeme, s Tvým svolením. Ty vedeš koho chceš ke správné stezce.“

Tito tři andělé jsou tak důležití, že Prorok začal svou úpěnlivou prosbu vzpomenutím jejich jmen.

DŽIBRÍL

Džibríl, mír s ním, je anděl, který má na starosti zjevení, které přináší mír a pokoj věřícím. Alláh chválí Džibríla v Koránu krásnými atributy. Alláh řekl:

„ … že toto věru slova jsou posla vznešeného, silou vládnoucího u Pána trůnu mohutného, poslušnost nalézajícího a spolehlivého!“ [Korán 81:19-21]

Džibríl je Duch spolehlivý, jak Alláh řekl v Koránu:

… a sestoupil duch spolehlivý s ním, na srdce tvé, bys varovatelem byl jedním. A je ve zřetelném jazyce arabském sesláno, … [Korán 26:193-195 ]

Džibríl má v Islámu velkou vážnost a některými je považován za vůdce všech andělů.

MIKÁ´ÍL

Miká´íl, mír s ním, byl pověřen přinášet na zemi déšť. On a jeho pomocníci jsou odpovědni za pohyb větru a mraků podle příkazu Alláha Vznešeného. Tento úkol je důležitý, jelikož déšť je nezbytný pro udržení života na této zemi.

Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, se zeptal Džibríla: „‚Za co je zodpovědný Miká´íl?‘ Odpověděl: ‚Za rostliny a déšť.‘“ (at-Tabarání)

ISRÁFÍL

Isráfíl, mír s ním, bude troubit na pozoun, dvěmi zadutími signalizujícími začátek Dne Soudu. První bude zatroubení Hrůzy a smrti a druhé je zatroubení Zmrtvýchvstání.

Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, řekl: „Jak se mohu těšit, když majitel pozouna (Isráfíl) již zvednul pozoun ke svým ústům a naslouchá, kdy mu bude dáno povolení zatroubit.“ Oni řekli: „Co máme říci, Posle Alláhův?“ On řekl: „Řekněte: Alláh je pro nás dostatečným a nejlepším Opatrovníkem. Vkládáme svou důvěru v Alláha.“ (at-Tirmidhí a Ahmad)


IV. ZÁVĚR

Víra v anděly je nezbytným prvkem v systému víry muslimů. Věřit v ně znamená přijmout vše, co je s nimi úzce spojeno v Koránu a hadíthech. Z těchto zdrojů známe některé jejich vlastnosti, charakteristiky, jména a povinnosti. Chápeme jejich vztah k lidstvu a splnění příkazů jejich Pána. Jejich skutečný význam poznáme, když pochopíme dopad víry v anděly na věřícího.

Tato víra pomáhá v trpělivosti, oddanosti a poslušnosti k Alláhu. Vědět, že andělé se stále dívají a zapisují vše, vede věřícího k pozornosti ke všem svým činům a k touze potěšit svými činy Alláha. Opravdový věřící ví, že není nikdy sám na správné cestě Alláha, že mu andělé poskytují ochranu a povzbuzení. Útěchu najde obzvláště v pochopení, že člověka nemůže potkat žádné neštěstí, kromě toho, co mu Alláh předepsal (qadar) .

Alláh stvořil vše ve vesmíru plynoucí v nádherné synchronizaci. Andělé jsou toho součástí a jsou spletitě propletení s životem lidí. Pro věřícího mají veliký užitek, tím že přinášejí povzbuzení jeho srdci a duši, vedou ho k dobrým činům a poskytují sílu ke zbožnosti a vytrvalosti. Toto je skutečně další překrásné a úžasné požehnání Alláha Vznešeného.

A tak nyní, když o těchto čistých stvořeních, které Alláh postavil na naši stranu, víme více, mělo by to na našich tvářích vykouzlit zářivý úsměv a inspirovat nás stát se lepšími. Oni nás znají po celý náš život – od našeho prvního stvoření, zapisují naše dobré skutky desetkrát, konají úpěnlivé prosby v našem nejlepším zájmu, povzbuzují nás od zla a ochraňují nás od škodlivé cesty díky Alláhovu příkazu, za celý život nenajdete lepší přátelé na celém světě. Kdo z nás může žádat víc než anděla jako svého nejbližšího společníka?

VÝKLADOVÝ SLOVNÍK
[1] ‘Álam al-ghajb: neviditelný a nepoznaný svět. O tomto světě víme pouze to, co nám Alláh zjevil.