Chlapci pohledem vědy

Karima Burns

Bůh stvořil lidstvo jako muže a ženy. Jsou si rovni, ale přesto jsou rozdílní.

Pochopení rozdílnosti mezi dětmi mužského a ženského pohlaví je důležitým faktorem pro úspěšnou výchovu chlapců a dívek. Bylo provedeno mnoho vědeckých studií zabývajících se rozdíly mezi chlapci a dívkami. Poznání těchto rozdílů může pomoci rodičům starat se o specifické potřeby svých potomků.

Bylo zjištěno, že hlavním činitelem ovlivňujicím mužské chování je hormon testosteron. Testosteron je jedním z nejdůležitějších faktorů určujících mužství u dítěte a látkou, která během vývoje plodu v děloze matky určuje, jestli se vyvine chlapec nebo děvče. Dokonce i kdyby bylo dítě zplozeno chromozomálně jako chlapec, pokud v děloze trpí nedostatkem testosteronu, bude vypadat jako děvče. To znamená, že normální chlapec se vyvíjí pod určitou dávkou testosteronu od svého početí v děloze matky až do své dospělosti. Proto je zcela přirozené, že tento hormon kontroluje mnoho z přirozeného mužského chování. Působí u chlapců 3 hlavní potřeby:

 1. Hledání okamžitého a rychlého uspokojení svých potřeb (rychlé nasycení, skákání a běhání, touha po rychlém sexuálním uspokojení)
 2. Tendence k rychlému řešení problémů, dokonce i v emočních situacích.
 3. Tendence vyhledávat aktivity posilující tělo a uvolňující fyzický přetlak, např. sport.

Testosteron také způsobuje stav mozku "zapojení a vypojení". Zatímco u žen je mozek stále ve stavu "zapojení", u mužů je proces myšlení "zapojen" během řešení úlohy a poté se "vypojí". Až do zadání další úlohy se omezí množství testosteronu. To způsobuje, že chlapci jsou více orientováni na splnění daného úkolu, zatímco dívky mohou zkoušet více než jednu úlohu najednou a měnit často styl hry.

Vědci se opřeli o tyto a mnoho dalších biologických rozdílů a vytvořili seznam důležitých skutečností, na které by měli rodiče brát ohled při výchově chlapce. Je uklidňující vědět, že následování učení Islámu nám pomáhá tyto potřeby vyplňovat automaticky.

Důležité body, kterými by se měli rodiče řídit při výchově chlapce:

 1. Péče rodičů či vychovatelů
  Od doby, kdy je dítě ještě miminkem, jsou muslimové vedeni k tomu, jak odlišně zacházet s dívkou a chlapcem. Při narození jsou obětovány dvě ovce při narození chlapce a jedna při narození dívky, chlapci mají větší podíl na dědictví než dívky a opatrovnictví chlapce přechází na otce dříve než u dívky.
  "Moč dívky se musí vyprat a moč chlapce stačí opláchnout, dokud ještě nezačali jíst (= jsou ještě kojeni)" (hadith)
  Rozdílné chování k dětem podle jejich pohlaví není pouze výsadou muslimů. V některých kulturách existují dokonce zvláštní rituály, které mají zdůraznit rozdíl mezi chlapci a dívkami.
  Je vědecky dokázáno, že chlapci do věku sedmi let jsou velmi závislí na své matce. Ovšem od tohoto věku by měla být výchova syna hlavní úlohou otce. V mnoha kulturách existují rituály, jejichž cílem je zdůraznit toto období v životě chlapce. Období, kdy chlapec opouští bezpečí matky a zapadne do reálného světa otcových zkušeností. Někdy je to dokonce označováno jako druhé narození. Znalci doporučují, aby chlapci v tomto věku trávili více času se svým otcem a nebo nějakým jiným vůdčím mužem či příbuzným spíše než s ženami. Zanedbání tohoto času přechodu může způsobit zdržení či nepřirozený vývoj u některých chlapců. Pro chlapce, kteří nemají vlastního otce, je vhodné vybrat nějaký jiný mužský vzor, který by s nimi trávil určitý čas.
 2. Život v klanu
  Lidé, věru jsme vás stvořili z muže a ženy a učinili jsme z vás národy a kmeny, abyste se vzájemně poznali. Avšak nejvznešenější z vás před Bohem je ten, kdo je nejbohabojnější - a bůh je vševědoucí a dobře zpravený. [Korán 49:13]
  Vědci říkají, že pro výchovu zdravého chlapce je důležitý systém tzv. trojí rodiny - první rodinou jsou rodiče nebo pečovatelé, druhou další širší rodina a třetí je komunita ostatních lidí. Děvčata trpí, pokud jim chybí odpovědné vedení. Ale pokud hoši nenaleznou tuto pevnou strukturu, klan či kmen, mají tendenci sdružovat se ve svých vlastních skupinách a tvořit gangy, kde většinou chybí vedení odpovědného a moudrého dospělého. Mnoho z těchto gangů se stává násilnými. Někteří vědci tvrdí, že chlapci jsou předurčeni k životu ve skupině již od dob lovců toulajících se po planinách. Další studie ukazují, že dokonce i u primátů je tento pud sdružovat se do skupin silnější u samců než u samic.
  Naštěstí pokud rodina žije v islámské komunitě a dochází do mešity, může být tato druhá a třetí rodina nalezena zde.
 3. Duševní život
  V Islámu jsou je hochům doporučováno doprovázet svého otce do mešity od věku sedmi let. V tomto věku již chlapci dosahují odpovědnosti vykonávat pět denních modliteb a často se již začínají učit Korán zpaměti. Islám tak zdůrazňuje význam duchovního života u mladých chlapců. I vědci říkají, že chlapcům musí být poskytnut silný duchovní základ. Nejstarším nástrojem k výuce hodnot a morálky jsou staré příběhy. Příběhy jsou ideálním nástrojem k výuce hochů i dívek, ale zvláště účinné jsou u chlapců.
  V Islámu jsou ideálními nástroji k výuce Korán, hadithy a příběhy Prorokových přátel.
 4. Práce a postavení v životě
  Islám dává mužům důležitý životní úkol - podpora a obstarání rodinné jednotky. Je to něco, o co se většina muslimských chlapců snaží už od dětství. I malí chlapci jsou povzbuzováni dělit se o výsledky svého úsilí se svou rodinou a sestrami a tak se učí své povinnosti podpory již od útlého věku. Jako dívky potřebují souhlas a podporu své matky, chlapci vyžadují zase její důvěru. Potřebují, aby jim byly svěřovány důležité úkoly, musí cítit důvěru, že svůj úkol dokáží správně vyplnit. Nejhorší věc, které se mohou rodiče dopustit je pochybovat o schopnosti syna vykonat úkol nebo ho kontrolovat.
 5. Znalost pravidel
  Posel Boží řekl: "Pro muže, který dosáhl věku puberty je povinná páteční koupel".(hadith)
  Islám stanovil určitá pravidla pro chlapce a stejně i pro dívky. Některá pravidla zmíněná v hadithech se týkají pouze mužů, jako například zákaz oblékání hedvábí. Tato pravidla jsou pro chlapce důležitá a pomáhají jim vytvořit zdravý pohled na sebe sama a ukázat jim jejich postavení ve společnosti. Vědci říkají, že hoši potřebují vědět, že jsou součástí pevného systému, že se na něj mohou spolehnout a věnovat se mu. Je to pro chlapce zcela přirozené.
  Chlapec, který zná pravidla této trojí rodiny se bude společenský a odpovědný a bude se vyvíjet správným způsobem.
 6. Dostatek her
  Přestože mnoho dívek má rádo sport a mohou dokonce dosáhnout dobrých výsledků, chlapci mají všeobecně větší tendenci upřednostňovat hry a sport nad ostatní aktivity. Na tuto skutečnost musí být brána zřetel během jejich výchovy. Chlapci vyhledávají situace, ve kterých mohou zdokonalovat agresivní pohyby v prostoru. Tyto sporty a fyzické aktivity jim poskytují fyzické, mentální a duševní zážitky, jimiž dosáhnou prohloubení svého života.

Existuje mnoho vědeckých pojednání i laických informací jak správně vychovávat chlapce, ovšem pro nás jako muslimy je velmi uklidňujícím faktem, že většina vědeckých studií dokazuje jen to co již dávno známe jako muslimové, to co nás učí naše náboženství - Islám.