SATANOVA VÁLKA

Dr. Jamal S. El-Henaid

Satan a jeho pomocníci přicházejí z Neviditelného světa do našich životů a
rozpoutávají válku, které se nelze vyhnout, s cílem způsobit co největší škodu.

Nepřátelé, které nemůžeme vidět nebo je neočekáváme, jsou nesmírně nebezpeční. Mohou se jevit jako bezúhonní přátelé nebo známí a až po čase si uvědomíte jejich skutečné pohnutky, až když na vlastní kůži pocítíte, jak vám ublížili. Je to podobné jako když špionážní agentury po celém světě aktivně vyhledávají tajné agenty, kteří by mohli být zasazeni do jejich středu. Zároveň nepřetržitě vysílají vlastní tajné agenty do různých zemí, aby nashromáždili utajované informace o daných zemích a také aby mohli odhalit špióny, kteří by proti nim mohli pracovat. Nazýváme to zpravodajskou válkou Tato válka má své vlastní metody a zbraně, jejichž ovládnutí je rozhodujícím prvkem pro vítězství nebo prohru. To je skutečnost, jakou všichni dobře známe z našeho „viditelného světa“, ve kterém žijeme. Máme nepřátele, kteří představují různé stupně nebezpečí a my se hájíme, my se musíme hájit a postarat se o sebe. Zemřeme, pokud to bude nezbytné, abychom válku vyhráli.

Ale jak je to se světem neviditelným (‘álam al-ghajb[1])? Co naše vztahy s jinými světy? Všichni známe „lidské války“, chápeme jejich nebezpečí a učíme se, jak se jim vyhnout. Uvědomujeme si, že je zde ještě další druh války, vedené stvořeními z neviditelného světa, které se nemůžeme vyhnout a která je proti nám vedena neustále a je pro nás velmi těžké zvítězit? Doufám, že odpověď na tuto otázku bude kladná. Protože náš stálý, skutečný a smrtelně nebezpečný nepřítel přichází z neviditelného světa, aby se vplížil do našich životů když to nejméně očekáváme, aby způsobil tu největší škodu. Mluvíme o nepříteli, kterým je Satan.BOJ UŽ ZAČAL

Asi všichni známe z příběhu o stvoření našeho otce Adama, mír s ním, jak Satan plný závisti a pýchy odmítl člověka akceptovat. A protože to vedlo k jeho vyhnání z Ráje a bylo mu určeno skončit v Ohni pekelném, přísahal, že povede válku proti lidstvu, která bude mít jediný hlavní cíl: Vzít co nejvíc z nich do Pekla!

Alláh ve Své Nejvyšší Moudrosti učinil naším osudem, že pro naše vlastní bezpečí a spásu, musíme bojovat proti Satanovi. Proto jsme součástí této války a budeme do ni zapojeni dokud nezemřeme jako muslimové, v bezpečí před zlem a triky Satana.

Ale tohoto cíle nemůžeme dosáhnou lehce, protože bojujeme s nenávistným a nepřátelským Satanem, proto nás Alláh neustále varuje před jeho působením:

Avšak satan jim dal zhřešit a způsobil vyhnání jejich z místa, kde žili. I pravili jsme: „Odejděte! Jeden druhému budete nepřáteli; země bude místem pobytu vašeho a užívání dočasného!“ [Korán 2:35]
A hle, pravili jsme andělům: „Padněte na zem před Adamem!“ A padli na zem všichni kromě Iblíse, jenž mezi džiny patřil a rozkazu Pána svého se zprotivil. Zdaž vezmete si jej a potomky jeho jako ochránce místo Mne, ačkoliv vašimi jsou nepřáteli? Jak špatná to bude výměna pro nespravedlivé! [Korán 18:50]

Verše Koránu opakovaně popisují Satana jako nenávistného nepřítele, před kterým se musíme chránit (viz 2:168, 2:208, 6:142, 7:22, 12:5, 28:15). Kromě toho existuje mnoho hadíthů v sunně, které nás varují před zlem Satana a následováním jeho cesty.VRAŽEDNÁ MAŠINÉRIE

Nenávist vůči lidstvu ze strany Satana bude přetrvávat tak dlouho, dokud bude lidstvo žít na zemi, až do Soudného dne. Korán stanoví:

Pravil Alláh: „Budiž tedy mezi těmi, jimž odklad je dán!“ [Korán 7:15]

Satan přísahal, že bude pokračovat v boji proti lidstvu tak dlouho, dokud bude na zemi život.

Alláh označil vztah mezi námi a Satanem jako válku, aby nám umožnil pochopit závažnost situace a dobře se připravit:SATANOVY STRATEGIE

Skutečně je to válka ve všech směrech, jenž vyžaduje dobrou přípravu. A tak nic nepomůže při zabezpečení se před nemilosrdnými útoky Satana více, než se dobře obeznámit s jeho přirozeným chováním.

Vytrvalost

Satan je vytrvalý v dosažení svého cíle a nikdy neztrácí naději. Rekrutoval démona pro každého člověka a pohlíží na každého jako na možnou oběť, dokonce i na Proroka, nechť mu Alláh žehná a dá mír. Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, řekl: „Každý člověk má partnera z džinů a partnera z andělů.“ Zeptali se: „Dokonce i ty Proroku?“ Odpověděl: „I já. Ale Alláh mě podpořil a můj partner z džinů se stal muslimem. Povzbuzuje mě pouze k dobrému.“ (Muslim)

Jestliže Satan neuspěje v odchýlení člověka v jednom stupni, nevzdá se ani později a nezanechá pokoušení. Například jestliže neuspěje odvrátit jej od náboženství, bude to zkoušet v jiné oblasti. Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, řekl: „Satan klame člověka na všech jeho cestách. Na cestě Islámu mu řekne: ‚Staneš se muslimem a opustíš náboženství otců a dědů?‘ Jestliže jej člověk neuposlechne a stane se muslimem, potká jej na cestě hidžry. Řekne mu: ‚Opustíš svou zemi a svou oblohu? To není moudré!‘ Jestliže člověk nepodlehne a pokračuje na své cestě, Satan jej bude očekávat na cestě džihádu a řekne: ‚Půjdeš do džihádu a budeš riskovat svůj život a své bohatství? Budeš bojovat a zemřeš. Tvá žena si najde jiného partnera, tvé peníze budou rozděleny.‘ (a v jiném vyprávění ‚a tvé děti budou sirotci‘) Když člověk neuposlechne Satana a je zabit, Alláh se mu odvděčí právem vstoupit do ráje.“ (Ahmad) Tento hadíth ukazuje, že Satan nikdy neztrácí naději, ale stále se pokouší svádět lidi z cesty Alláha.

Vytrvalost Satana může být zjevná několika způsoby. Bude se snažit zvítězit nad člověkem v jedné nebo více následujících oblastech:

 1. Bude se snažit odvrátit člověka od Islámu a pochybovat o své víře, stát se jedním z jeho následovníků.

 2. Jestliže neuspěje, bude navádět člověka k následování inovací a považování je za své náboženství. Tak infikuje jeho zbožnou víru.

 3. Jestliže neuspěje, bude svádět člověka ke spáchání velkých hříchů, obzvláště je-li člověk vzdělaný nebo respektovaný, protože si jej mnoho lidí vezme za příklad.

 4. Jestliže člověk odolá, Satan se jej pokusí svést k malým hříchům, které když budou vykonávány často, narostou.

 5. Další etapou je, že se Satan pokusí jej svádět k zabývání se nepodstatnými věcmi spíše než podstatnými.

 6. Jestliže člověka neporazí ani v této etapě, Satan nechá své následovníky škodit člověku například skrze jiných lidi který ho budou pronásledovat nebo pomlouvat jeho a jeho zbožnou víru, s tím úmyslem, aby mu vzal odvahu patřit k Islámu a odvrátil ho od jeho dobrých skutků na světě. Mnoho islámských myslitelů nebo učenců bylo umučeno nebo zabito ve vězení kvůli své věrnosti k Alláhu.

Ulehčení cesty

Satanův způsob svádění člověka je pozvolný, začíná několika málo kroky a může vést až k úplnému pádu. Úmyslem je ulehčit lidem cestu hříchu a oklamat je. Alláh nás varuje:

Vy, kteří věříte, vejděte všichni v mír a nenásledujte kroky satanovy, vždyť on je pro vás nepřítelem zjevným! [Korán 2:208]
Ibn ‘Abbás zachytil působení takového plánu ve vyprávění (al-Buchárí): „Když někteří z dobrých mužů lidí Noa zemřeli, Satan někomu vnukl myšlenku postavit sochy těchto lidí s jejich jmény a umístit je tam, kde lidé obvykle sedávali (jako úctu těmto lidem). Jak šel čas, (a důvody upadly v zapomnění), tyto sochy začaly být uctívány a staly se modlami.“

Zaměření na maximalizaci škod

Dalším příznačným rysem povahy Satanova díla je, že je soustředěné na snahu způsobit co největší škodu. Proto se nejvíce zabývá ničením dobrých skutků již od začátku, aby zabránil jakémukoliv užitku, který by z nich mohl plynout. Z tohoto důvodu jsme povzbuzováni hledat pomoc u Alláha, když začínáme jakoukoliv činnost. Například Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mu mír, doporučil muži pomodlit se při svatební noci: „Ó Alláhu, prosím tě, abys mi dal to nejlepší z toho, co mi může dát moje manželka a hledám u Tebe útočiště od toho nejhoršího, co mi může přinést.“ Když se manžel chystá mít pohlavní styk se svou ženou, měl by říci: „Ve jménu Alláha, ó Alláhu, pomoz nám vyhnout se Satanovi a zdrž jej od toho, co jsi nám udělil.“ Jestliže pak bude počato dítě, nebude mu Satanem ublíženo. (al-Buchárí)

To je z toho důvodu, že může dojít k těhotenství, bude-li Alláh chtít. Také při narození dítěte máme říci do jeho uší adhán, protože narození je počátek nové etapy života.

Protože je Satan nejaktivnější na začátku každé události, Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, nám doporučoval nemodlit se při východu a západu slunce: „Nemodlete se zatímco slunce vychází nebo zapadá, neboť vychází mezi rohy Satana.“ (al-Buchárí)

Občas se vliv Satana může protáhnout od začátku do konce, a tak když jíme, Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, od nás požadoval říci: „Ve jménu Alláha od začátku do konce.“ Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, většinou říkal na začátku dne: „My vstáváme a království je Alláhovo“ . Podobnou modlitbu říkal na začátku noci.

Máme žádat o ochranu před Satanem také když vstupujeme na nějaké místo. Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, se modlil k Alláhu před vstupem do svého domu. Když vstupujeme do jakéhokoliv domu, měli bychom říci: „Hledám ochranu se všemi a dokonalými slovy Alláha od zla Jeho stvoření,“ aby nám nebylo ublíženo uvnitř domu. (Muslim)

Když vstupujeme do města nebo vesnice v noci, měli bychom říci: „Ó země, tvůj pán a můj pán je Alláh, hledám útočiště u Alláha od tvého zla a zla toho co v tobě je a zla toho co bylo v tobě stvořeno a zla toho co žije nad tebou.“ (Abú Dáwúd)

Prorok nám doporučoval dostat se z vlivu Satana skrze změnu místa, kde vliv začal. Například když se někdo rozzlobí, což je pocit povzbuzovaný ďáblem, měl by se uklidnit tím, že vstane pokud sedí, nebo si sedne pokud stojí. Jestliže má někdo noční můru, měl by změnit polohu na posteli a hledat ochranu u Alláha. Bylo vyprávěno, že když Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, vstoupil do Mekky, vykonal poklonu ještě na svém velbloudovi, aby byl ochráněn od Satana, když vešel.

Korán nám říká, že předtím, než byli Adam a Eva přivedeni z Nebes na Zemi, Alláh jim jejich hřích neposlušnosti odpustil. Toto jim umožnilo začít žít jejich životy na zemi osvobozeni od vlivu Satana. Alláh byl také milosrdný tím, že je z Ráje propustil v pátek, nejlepší den. „Nejlepší den je pátek. Adam byl stvořen v pátek, byl vpuštěn do Ráje v pátek a opustil Ráj v pátek.“ (Muslim)

Čas je jednou ze satanových hlavních starostí, neboť ví, že jsme zde na zemi jen na omezený čas, během kterého musí způsobit co největší škodu.

Řekl Iblís: „Pane můj, poskytni mi odklad do dne, kdy budou vzkříšeni!“ I pravil Alláh: „Budiž tedy mezi těmi, jimž je odloženo až do dne času stanoveného!“ [Korán 15:36-38]

Čas má pro Satana velkou cenu, protože ví, že každý člověk má stanovenou dobu života, během které buď uspěje nebo neuspěje v jeho odchýlení či selhání.

Satan ví, že člověk bude zodpovědný v Soudný den za své činny, a tak láká lidi následovat to, co Alláh zakázal. Alláh nám zjevil, že Satan řekl:

I řekl satan: „Věru si vezmu určitou část ze služebníků Tvých a dám jim zbloudit a vzbudím v nich vášně a nařídím jim, aby uřezávali uši dobytku, a nařídím jim, aby hyzdili stvoření Alláha!“ Ten, kdo si bere satana jako ochránce místo Alláha, ten utrpí ztrátu zjevnou. [Korán 4:118-119]

Satan ví, že Alláh zatratí člověka, který znetvoří stvoření Alláha a tak povzbuzuje lidi , aby tak činili. Směřujeme k tomu, abyste si všimli věci, kterou mnohé muslimské sestry přehlíží, že totiž znetvoření Alláhova stvoření zahrnuje i odstraňování obočí a změnu jeho tvaru, před čímž nás Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, varoval.

Mezi strategie Satana patří zničení základů všech dobrých skutků a činů, aby se postaral o to, že z nich nevzejde žádné dobro. Z tohoto důvodu také plánoval s nemuslimy vraždu Proroka, nechť mu Alláh žehná a dá mír, v začátku poselství Islámu. Zjevil se mezi nimi v podobě starého muže, když se účastnili zasedání, a vnukl jim myšlenku, že jestliže chtějí zabít Proroka, nechť mu Alláh žehná a dá mír, měl by se na tom podílet z každého rodu jeden muž. Tak by se rod Banu Hášim, Prorokův rod, nebyl schopen pomstít za tento čin, protože by se museli pomstít všem rodům. Samozřejmě, že se Satan vůbec nezajímal o problematiku pomsty. Co ho zajímalo byl fakt, že na tomto neodpustitelném hříchu ponesou podíl viny všechny kmeny a tak na všechny dopadne hněv Alláha.

Proti slovům Alláha

Cílem Satana je lákat lidi z cesty Islámu tak dlouho, dokud nespáchají dostatek hříchů, které by je přivedly do Pekla. Satan je věru vaším nepřítelem, proto jej pokládejte i vy za nepřítele svého! On volá k sobě přívržence své jen proto, aby stali se obyvateli plamene šlehajícího. [Korán 35:6]

Už od stvoření Adama je následování Alláhova vedení jediným účinným způsobem, jak se chránit před Satanem. Však ti, kdož neuvěří a znamení Naše za lež prohlásí, ti budou ohně obyvateli a budou v něm nesmrtelní. [Korán 2:38]

Satan využívá mnoho úskoků, jak být překážkou pro lidi na správné cestě:

 1. Povzbudil své následovníky, aby se pokusili zabít Proroka, aby tak lidstvo zbavil zdroje osvícení.

 2. Pokouší se o překroucení a podvody co se týká zdrojů náboženských vědomostí, které Alláh seslal. Alláh ochránil Korán, ale byly zde pokusy o zfalšování sunny a snahy o přidání falešných hadíthů.

 3. Pokouší se o zmatení lidí v jejich chápání a výkladu významu Koránu a sunny. Nevyslali jsme před tebou posla ani proroka, aby satan nebyl podvrhl do přání jeho něco nevhodného, avšak Alláh zruší to, co satan podvrhne, a potom Alláh potvrdí Svá znamení - a Alláh vševědoucí je i moudrý. [Korán 22:52]

 4. Pokouší se nám zamezit v koncentraci, když čteme Korán. Z tohoto důvodu nám Alláh doporučil hledat u Něj ochranu před Satanem, když začínáme číst Korán. Když Korán přednášíš, hledej u Alláha útočiště před satanem prokletým. [Korán 16:98]

 5. Pokouší se odvrátit lidi od následování svých instinktů, které je přirozeně vedou k Alláhu. Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, řekl, že Alláh řekl: „. . .Stvořil jsem Své lidi opravdovými věřícími. Ďábel přišel a sváděl je od jejich náboženství, tak že je pobízel zakázat to, co Jsem dovolil a vzít společníky ke Mně v uctívání a jít tak proti znalostem, které jsem jim dal.“ (Muslim a Ahmad) Měli bychom připomenout, že je možné, aby ďábel odvedl lidi od víry, ale nikoliv od jejich instinktů, takže lidé mají stále možnost vrátit se a učinit pokání, když udělali chybu a následovali ďábla.
  Důvodem, proč Satan chce, aby lidé šli proti Alláhu, je jeho nenávist k dobrým vlastnostem a odpor k Alláhovým následovníkům. Tak naše zásady posuzování, co je dobré, jdou proti všemu z přirozenosti Satana. Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, nás například povzbuzoval jíst a pít pravou rukou, protože Satan jí a pije levou. Neměli bychom se oblékat jako následovníci Satana nebo se jim jakkoliv podobat, abychom se od nich odlišovali, jak nejvíce můžeme.MOUDROST VE STVOŘENÍ SATANA

Je Satanova existence odůvodněná? Zvažte tato fakta:

 1. Ponaučení pro ty, kteří uvažují a přemýšlí: Satan se stal živoucí lekcí pro ty, kteří jen díky pýše a samolibosti nechtějí uposlechnout Alláhovy příkazy.

 2. Zkouška a prověření věřících: Pokušení kladené Satanem má rozlišit ty, kteří jsou čistí, od těch, kteří jsou zkažení. Alláh řekl: A Alláh není takový, aby ponechal věřící v tom stavu, v jakém jste, až do doby, kdy rozdělí špatného od dobrého. [Korán 3:179]

 3. Schopnost Alláha tvořit protiklady: Existence Satana je jednou z velkých známek nekonečných schopností Alláha tvořit protiklady – anděly a ďábly, nebesa a zemi, den a noc, Ráj a Peklo, dobro a zlo, atd.

A nakonec, když byl Alláh nespokojený s Adamem, mír s ním, že jedl ze zakázaného stromu, byl potěšen jeho pokáním a poddáním se. Potěší ho věčným životem, který udělí poslušným ze svých stvoření v posmrtném životě, protože On je Milosrdný a Slitovný.ZRÁDNÁ PŮDA POD NOHAMA

Mezi tím, co lidé musí znát o Satanovi a jeho způsobu svádění, je fakt, že určité oblasti činností a situací jsou zrádné jako bažiny. Jakmile se někdo nachází na takovémto místě, měl by si uvědomit, že je uprostřed bitevního pole Satana a že pro svou záchranu musí okamžitě jednat .

Napodobování

Satan se snaží, aby lidé napodobovali jeho přívržence zejména chováním džáhilíje čili z časů nevědomosti předislámské doby:

. . . a nenásledujte stopy satanovy, vždyť on vaším nepřítelem je zjevným! On přikazuje vám jen špatnosti a hanebnosti, a abyste o Alláhu říkali něco, o čem nemáte ponětí. A když je nevěřícím řečeno: „Následujte to, co Alláh seslal!“, odpovídají: „Nikoliv, my budeme následovat zvyklosti, jež u otců svých jsme nalezli.“ Avšak což když otcové jejich ničemu nerozuměli a nebyli správnou cestou vedeni? [Korán 2:168-170]

Pohlavní instinkty

Alláh dal lidstvu pohlavní instinkt, který má zaručit, že život na zemi bude pokračovat. Satan využil tento přirozený instinkt a přiměl lidi jej používat zkaženým a škodlivým způsobem. Jednou z jeho nejsilnějších zbraní je přimět ženy svádět muže ke spáchání hříchu. Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, řekl: „Muži nejsou pokoušeni ničím více, než-li ženami.“ (al-Buchárí, Muslim a at-Tirmidhí). Proto musí být ženy zvláště opatrné, aby se nestaly zbraní ve válce Satana.

Nemoci

Protože Satan zná slabosti lidí, využívá našich nemocí a pocitů bezmocnosti, které spolu s nimi přicházejí. Když byl prorok Jób, mír s ním, nemocen, byl ovlivněn myšlenkami od Satana:

Vzpomeň též služebníka Našeho Jóba, když volal k Pánu svému: „Satan se mne dotkl strádáním a mukami.“ [Korán 38:41]
A tak když jsme nemocní, musíme hledat ochranu u Alláha před Satanem čtením súry al-Falaq (č. 113) a súry an-Nás (č. 114).

Súra č. 113 AL-FALAQ (ZÁŘE JITŘNÍ)
Ve jménu Alláha Milosrdného, Slitovného

 1. Rci: „Utíkám se v ochranu Pána záře jitřní
 2. před zlem Jeho stvoření,
 3. před zlem temnoty, když se šíří,
 4. před zlem žen, jež do uzlů prskají,
 5. před zlem závistníka, když závidí!“

Súra č. 114 AN-NÁS (LIDÉ)
Ve jménu Alláha Milosrdného, Slitovného

 1. Rci: „Utíkám se v ochranu Pána lidí,
 2. vládce lidí,
 3. boha lidí,
 4. před zlem našeptavače pokradmého,
 5. jenž našeptává do hrudi lidí,
 6. ať již je z džinů či z lidí!“

Moc (vliv)

Satan se snaží dosáhnout ke zdrojům moci, neboť ví, že skrze ní dokáže ovlivnit mnoho lidí. Ale Alláh Vznešený řekl Satanovi: „Nemáš moc nad mými služebníky.“ Satanova moc je pouze nad těmi, kteří se rozhodnou jej následovat. Jakákoliv země nebo stát, které nejsou spravovány podle učení Alláha, mohou být spravovány pod vládou Satana.

Což jsi neviděl ty, kdož tvrdí, že uvěřili v to, co ti bylo sesláno a co bylo sesláno před tebou? A přitom chtějí předkládat své spory k rozsouzení Tághútovi, ačkoliv jim bylo nařízeno, aby v něj nevěřili. A satan si přeje, aby zbloudili dalekým zblouděním. [Korán 4:60]

Vůdcové, kteří nedodržují zákony Alláha, jsou následovníky Satana, a jsou zdrojem korupce a deviací. Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, řekl: „V budoucnosti budou vůdci, kteří nebudou následovat mé vedení ani mou sunnu. Budou to ďáblové, kteří budou vypadat jako lidé.“ (Muslim)

Satan se snaží zkorumpovat každého, kdo má moc nad lidmi, nejenom vůdce. Například muž, který má moc nad svou rodinou, musí být opatrný, aby tuto moc nezneužil a měl by se snažit hledat ochranu u Alláha před zkažeností Satana ve všech svých činech. Hadíthy vyprávějí, že když člověk vzpomíná Alláha, když vstupuje do svého domu a před začátkem jídla, Satan řekne svým následovníkům: „Nemůžete zde ani zůstat ani jíst.“ Když ovšem člověk nevzpomene Alláha, když vstupuje, Satan jim řekne: „Nalezli jste místo k setrvání.“ Pakliže člověk nevzpomene Alláha před jídlem, Satan řekne: „Nalezli jste místo k setrvání i k jedení.“ (Muslim)ZBRANĚ PROTI SATANOVI

Korán a sunna nám ukazují, jakým způsobem se ochránit proti tomuto odhodlanému nepříteli. Některé z těchto způsobů jsou zmíněny níže, přečtěte si je prosím velmi pozorně:

 1. Pevně se držet Koránu a autentické sunny: Obojí reprezentuje správnou cestu Alláha předepsanou lidstvu. Kdokoli je bude následovat, slovem i činy, se zcela jistě ochrání před pomíjivými pokušeními tohoto světa a tudíž i před voláním Satana, který nelítostně usiluje o dosažení svého podlého cíle.

  A toto je vskutku stezka Má, jež vede přímo. Kráčejte po ní a nenásledujte cesty jiné, jež by vás vzdálily od cesty Jeho. A toto je to, co On vám přikazuje - snad budete bohabojní!" [Korán 6:153]

 2. Hledat ochranu u Alláha před Satanem a jeho působením: Nejlepším způsobem, jak se ochránit před Satanem a jeho zastánci, je hledat ochranu u Alláha, neboť On Jediný má moc nad Satanem. Alláh řekl:

  A kdykoliv tě bude znepokojovat návod satanův, hledej útočiště u Alláha, vždyť On slyšící je i vševědoucí. [Korán 7:200]
  Stejné nařízení Alláha se týkalo Proroka, nechť mu Alláh žehná a dá mír:
  Rci: „ … Pane můj, utíkám se k Tobě před satanů našeptáváním.“ [Korán 23:97]

 3. Pokání a žádání o odpuštění: Okamžité pokání a obrácení se k Alláhu kdykoliv jsme svedeni je nepochybně zmaření Satanových plánů. Alláh řekl:

  Když těch, kdož bohabojní jsou, se dotkne přelud satanův, tu připomenou si Alláha, a hle, jsou opět jasně vidoucí. [Korán 7:201]
  Dobrý příklad takového chování byl dán Adamem a jeho ženou, kteří si uvědomili, že se dopustili hříchu tím, že pojedli ze zakázaného stromu v Ráji a ihned se obrátili k jejich Panu v pokání.

 4. Vyjasnění podezřelých a pochybných situací: Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, nás učil, že nesmíme zanechat pochybné záležitosti neobjasněné, neboť to může být cesta pro Satana. Vypráví se, že umm al-mu´minín (matka věřících) Safíjja bint Hujajj řekla: „Jednu noc, když byl Prorok Alláha v mešitě, jsem ho šla navštívit kvůli důležité záležitosti. Pak, když jsem se chtěla vrátit domů, doprovodil mě. Šli jsme vedle sebe v téměř úplné tmě, když nás uviděli dva muži. Jakmile poznali Proroka, odcházeli od nás tak rychle jak jen mohli, ale Prorok je zastavil a řekl: ‚Počkejte vy dva! Toto je moje žena, Safíjja bint Hujajj.‘Ti dva muži odpověděli: ‚Sláva Alláhu, ó Alláhův posel!‘ Prorok dodal: ‚Vskutku Satan koluje v našich tělech stejně jako krev a mohl by vrhnout do vašich myslí špatné myšlenky. ‘“
  Muž a žena jdoucí vedle sebe v noci byla situace, která mohla přivodit unáhlené dohady a předpoklady. Ale Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, chtěl vyjasnit tuto záležitost a odstranit jakákoliv špatná podezření, která by mohla napadnout tyto dva muže, proto je zastavil a vysvětlil jim, že doprovází svou ženu domů.

 5. Recitovat některé verše z Koránu: Je zaznamenáno, že některé verše z Koránu jsou obzvláště účinné k odehnání ďábelských vnuknutí našeptaných do našich srdcí Satanem. Nejdůležitějším je verš al-Kursí v súře al-Baqara (č. 2 Kráva). Také poslední kapitola Koránu, súra an-Nás (č. 114). To jsou nejlepší zbraně proti nejhoršímu nepříteli.

  Korán 2:255 AL-KURSÍ (VERŠ TRŮNU)
  Alláh - není božstva kromě Něho, živého, trvalého! Nepadá naň ani dřímota, ani spánek, Jemu náleží vše, co na nebesích je i na zemi! Kdo může se u Něho přimluvit jinak, než s dovolením Jeho? On zná, co je před rukama jejich i co je za zády jejich, zatímco oni neobejmou z vědění Jeho nic leda to, co On chce. Trůn Jeho obepíná nebesa i zemi a střežení jich mu potíží nečiní - On vznešený je a mohutný!

  Súra č. 114 AN-NÁS (LIDÉ)
  Ve jménu Alláha Milosrdného, Slitovného

  1. Rci: „Utíkám se v ochranu Pána lidí,
  2. vládce lidí,
  3. boha lidí,
  4. před zlem našeptavače pokradmého,
  5. jenž našeptává do hrudi lidí,
  6. ať již je z džinů či z lidí!“

Vždy musíme obnovit svou víru a odevzdanost Alláhu a hledat ochranu v Jeho moci, abychom byli správně vybaveni ve válce proti Satanovi. Pouze pak můžeme vzejít jako vítězi.

VÝKLADOVÝ SLOVNÍK
[1] ‘Álam al-ghajb: doslova „Svět nespatřený/neviděný“ , který je znám pouze Alláhovi. O tomto světě víme pouze to, co nám Alláh zjevil.