Ostražitost před pastmi Satana

Suleiman At-Treim

Stejně jako krev žilami, proudí Satan lidmi,
otevírá dveře falešným nadějím i váhání a láká je pomocí intrik a lstí.

Život je říší zkoušek. Zkoušky přicházejí v podobě štědrosti stejně jako v podobě utrpení. Alláh Vznešený řekl:

Každá duše smrti okusí; a zkoušíme vás zlým i dobrým co pokušením, a k Nám budete navráceni. [Korán 21:35]

Ibn Kathír řekl ve svém výkladu tohoto verše: „Znamená to: ‚Zkoušíme vás někdy udělením darů, někdy neštěstím a pak vidíme, kdo z vás je vděčný a kdo se stane nevěřícím, kdo je trpělivý a kdo podlehne zoufalství.‘“ (Tafsír Ibn Kathír)

Ve všech zkouškách je největší příčinou našeho neštěstí Satan. Alláh nás varoval před otevřeným nepřátelstvím Satana opakovaně:

Lidé, slib Alláha je věru pravdivý, nechť vás tedy neoklame život pozemský a nechť vás neoklame o Alláhu podvodník žádný. Satan je věru vaším nepřítelem, proto jej pokládejte i vy za nepřítele svého! On volá k sobě přívržence své jen proto, aby stali se obyvateli plamene šlehajícího. [Korán 35:5-6]

K popisu věčného nepřátelství Satana vůči lidem Alláh říká:

„(Satan řekl) a pak je budu pokoušet zepředu i zezadu, zprava i zleva, takže většinu z nich shledáš nevděčnými!“ Pravil Alláh: „Odejdi odsud zahanben a zavržen! Však těmi, kdož následovat tě budou, já věru peklo naplním všemi! [Korán 7:17-18]

Alláh varoval Své služebníky před Satanem slovy:

On (Satan) jim slibuje a vášně v nich vzbuzuje, avšak to, co jim slibuje satan, není leč klam. [Korán 4:120]

Jako krev žilami, proudí Satan lidmi. Jednou z jeho smrtelných zbraní jsou falešné naděje. Jak víme z příběhu našeho otce Adama, Satan zná naše slabosti a napadá nás na nejzranitelnějších místech. Alláh Vznešený řekl:

Satan pak okrášlil pro ně jejich počínání a svedl je z cesty [Korán 27:24]

Satan nám brání na každé cestě spravedlnosti, zrazuje nás od dobra a přemlouvá nás konat zlo. Tento zápas je vylíčen v hadíthu:
„Satan sedá na cestách člověka,“ řekl Prorok. „Čeká na něj na cestě Islámu a řekne: ‚Jak můžeš přijmout Islám a opustit své náboženství a náboženství svých předků?‘ Ale člověk neuposlechne a přijme Islám. Pak na něj Satan čeká na cestě hidžry a řekne: ‚Jak můžeš emigrovat a opustit svou zemi a oblohu?‘ Ale muž neuposlechne a emigruje. Pak na něj Satan čeká na cestě džihádu a řekne: ‚Jak můžeš vykonat džihád a obětovat sebe i své peníze? Můžeš být zabit, tvá žena se znovu vdá a tvé peníze budou rozděleny mezi dědice.‘ Přesto člověk Satana opět neuposlechne a odejde do džihádu. Ten, kdo takto učiní, věru si zaslouží vstoupit do Ráje. Ten, kdo je zabit, má právo vstoupit do Ráje, ten, kdo utone, má právo vstoupit do Ráje, a ten, kdo spadne ze svého koně, má právo vstoupit do Ráje,“ uzavřel Prorok. (Ahmad a an-Nisa´i)

Jinými slovy, pokud jsme na cestě Alláha, bojujeme proti machinacím Satana a vítězíme nad ním s pomocí Alláha, můžeme doufat, že vstoupíme do Ráje, ať už zemřeme jakýmkoliv způsobem.

Abychom se ochránili před Satanem a jeho četou, musíme se držet Knihy Alláha a následovat příkladu Proroka, nechť mu Alláh žehná a dá mír. Inovace v záležitostech víry, spory o verších Alláha bez náležitých vědomostí, to jsou stálé pasti Satana.

Nesčetné výstrahy Proroka nám říkají, že lidé před námi upadli právě do této pasti inovací a kompromisů ve víře. Když se věci ztíží a držení se správně víry se stává podobné držení žhavých uhlíků, lidé se slabou vírou jsou těmito pastmi pohlceni.

Způsob, jak bojovat s těmito sklony ke kompromisům a překrucování významů veršů Alláha, je skrze trénink duše stejně tak jako mysli.

Užitečné znalosti jsou jednou z nejpevnějších struktur víry, které trénují jak naši mysl tak duši.

Hledání ochrany u Alláha

Jedním ze způsobů, jak se ochránit před léčkami Satana, je hledat ochranu u Alláha. Alláh Vznešený řekl:

A jestliže tě satan pokušením dráždí, pros Alláha o ochranu, vždyť On slyšící je i vševědoucí. [Korán 41:36]

Vyhýbat se společnosti Satanových následovníků

Satan má lidské následovníky, kteří někdy dokonce i jej překonají v páchání zla. Věřící se musí vyhnout takové společnosti.

A jestliže uvidíš ty, kteří tlachají o znameních Našich, tak se od nich vzdal, dokud nebudou hovořit o něčem jiném. A dá-li ti satan na to zapomenout, nezdržuj se poté, když sis to znovu připomněl, mezi lidmi nespravedlivými! [Korán 6:68]

Nalézt klid ve vzpomínání Alláha

Alláh nabádá Své služebníky, aby si Ho připomínali, žádali o Jeho odpuštění a byli trpěliví v záležitostech dodržování Jeho náboženství.

… a ty, kdož uvěřili a jichž srdce se uklidňují při vzpomínce na Alláha - jak jinak, než vzpomínkou na Alláha se mohou srdce uklidnit? [Korán 13:28]

Nejlepší ochrana: úpěnlivá prosba

Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, nás naučil nejlepší ochranu proti Satanovi a to je stálé vzpomínání na Alláha za pomoci krásných úpěnlivých proseb pro každou situaci. Tyto awrád nám přinesou hojnou odměnu a vysoké postavení u Alláha. Tato metoda boje proti Satanovi je prověřena časem proroky a zbožnými lidmi.

Abú Hurajra vyprávěl, že Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, řekl:
„Když muž odchází ze svého domu, doprovází jej dva andělé.
Když řekne: ‚Bismilláh‘ (Ve jménu Alláha), odpoví mu: ‚Budeš veden.‘
A když řekne: ‚La hawla wa la quwwata illa billáh‘ (Není síly ani moci kromě Alláha), odpoví mu: ‚Budeš ochráněn.‘
A když řekne: ‚Tawakkaltu ´ala Alláh‘ (Jsem odkázán a spoléhám na Alláha), odpoví mu: ‚Budeš uspokojen.‘
Pakliže jej potkají jeho dva společníci[1], řeknou: ‚Co byste chtěli od muže, který je veden, ochraňován a uspokojen.‘“
(Ibn Mádža)

Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, byl tak milosrdný ke své ummě (společnosti), že ji vysvětlil úpěnlivé prosby, modlitbu a pravidla pro každou situaci, čas a místo, slovy i skutky, když jedl, pil, vykonával svou potřebu, když přišlo neštěstí, když šel spát a dokonce i když měl pohlavní styk se svou manželkou. Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, řekl: „Jestliže se někdo chce milovat se svou manželkou, nechť řekne: ‚Hledám útočiště ve tvém jménu, ó Alláhu, ochraň nás od Satana a ochraň od Satana to, co jsi nám udělil.‘ A Alláh ochrání jeho potomky od Satana celý jeho život.“ (al-Buchárí)

Připravit Satana o nocleh a stravu

Prorok Alláha, nechť mu Alláh žehná a dá mír, také řekl: „Jestliže někdo vstoupí do svého domu a vzpomenete Alláha před vstupem a před jídlem, Satan si řekne: ‚Zde pro nás není ani spaní ani jídlo.‘ Pakliže vstoupí bez vzpomenutí Alláha, Satan si řekne: ‚Máme místo na spaní.‘ Pakliže nevzpomene jméno Alláha před jídlem, Satan si řekne: ‚Mám místo na spaní a jídlo k jedení.‘“ (Muslim)

Rozvázání Satanových uzlů

Abú Hurajra vyprávěl, že Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, řekl: „Když jde člověk spát, Satan během noci uváže v jeho týlu tři uzly. Jestliže vstane a připomene si Alláha, první uzel se rozváže. Jestliže vykoná očistu (wudú´), druhý uzel se rozváže. A když se pomodlí, třetí uzel se rozváže a on začne být čilý a přátelský po celý den; jinak vstane rozmrzelý a líný.“ (al-Buchárí)

Nepřekonatelná slova

Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, vedl svou ummu ke vzpomínání Alláha tak, aby toto vzpomínání zaštítilo muslimy a chránilo je před všemi druhy zla.

Abú Hurajra vyprávěl, že slyšel Proroka, nechť mu Alláh žehná a dá mír, říci: „Ten, kdo řekne: ‚Není božstva kromě Alláha Jediného, bez společníků, Vlastníka vesmíru, všechna chvála patří Jemu a On je Všemohoucí‘, každý den stokrát, jeho odměna bude ekvivalentní propuštění deseti otroků. Kromě toho mu bude připsáno sto dobrých skutků a sto hříchů smazáno z jeho zápisu. Toto vzpomínání Alláha ho bude ochraňovat proti Satanovi celý den až do soumraku. Nikdo ho nemůže předčit v tom, co udělal, kromě toho, kdo by ho předčil v tom samém.“ (al-Buchárí)

Celodenní ochrana

Amr Ibn al-Ás vyprávěl, že Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, řekl: „Když někdo vstoupí do mešity a řekne: ‚Hledám ochranu u Alláha Všemohoucího a u Jeho Milostivé Tváře a u Jeho Síly proti Satanovi vyvrženému, bude ochráněn před Satanem po celý den.‘“ (Abú Dáwúd)

Abú Hurajra vyprávěl, že Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, řekl Abú Bakrovi as-Siddíqovi: „Řekni: Ó Alláhu, Stvořiteli nebes a země, Vševědoucí, Pane a Vlastníku všeho, vyznávám, že není jiného boha kromě Tebe. Hledám útočiště u Tebe od zla mě samotného a Satana a jeho společníků.‘ Prorok řekl: ‚Řekni to ráno a večer a když jdeš spát.‘“ (Abú Dáwúd)

Satan během modlitby

Když Satan zmate někoho během modlitby, lék je podle ‘Uthmána ibn abí al-‘Áse vyjádřen v následujícím hadíthu, který vyprávěl. Řekl: „K Prorokovi přišel muž a řekl: ‚Ó Posle Alláha, Satan se vkrádá mezi mě a mou modlitbu a způsobuje, že jsem popletený, když přednáším Korán.‘- ‚Tento satan se jmenuje Chanzab‘ odpověděl Prorok. ‚Jestliže máš pocit, že je přítomen, pak od něj hledej ochranu u Alláha a plivni (plivne tak, aby se nedostaly ven sliny, ale pouze vzduch „tafl“) třikrát nalevo‘, pokračoval Prorok. ‚Udělal jsem to a Alláh způsobil, že ode mě odešel ‘ zakončil muž.“ (Muslim)

Imám Ibn al-Qajjím řekl: „Alláh Všemohoucí seslal svým služebníkům nepřítele – Satana – který zná způsoby a prostředky, které vedou k jejich zkáze. Je mazaný odborník, velmi přizpůsobivý a neúnavný v pokusech zlákat lidi. Nikdy se nevzdává, ať už lidé bdí či spí. Jednou z metod, které Satan používá, a zároveň jeho nejvyšším cílem, je držet lidi od vědomostí a od víry tak, aby je mohl uvrhnout v nevíru. Jestliže se mu to podaří, skončí s takovým člověkem, jestliže ne, uchýlí se Satan k dalšímu, co je blízké nevíře, k inovaci. Inovace je pro Satana vhodnější než neposlušnost. Člověk se může z neposlušnosti kát, ale nikdy se nemůže kát z inovace, protože inovátor víry si myslí, že to, co dělá, je správné. Je to zmíněno v autentickém hadíthu, že Satan řekl: „Ničil jsem syny Adama hříchy a oni mě ničili žádáním Alláhova o odpuštění a když říkali: ‚Lá iláha illá Alláh (není božstva kromě Alláha).‘ Když jsem to viděl, vdechnul jsem jim pokušení, takže nepožádají Alláha o odpuštění, když vykonají hříchy, protože si budou myslet, že dělají dobré skutky.“ Jestliže Satan toto učiní člověku, může jej učinit jedním z jeho podřízených a služebníků. Jestliže nad nim nebude moci zvítězit, pokusí se ho Satan zaneprázdnit nedůležitými záležitostmi a ignorovat důležité. Pakliže nebude toto moci učinit, nařídí svým společníkům, aby mu škodili, nadávali mu, pomlouvali ho a obviní ho z velkých hříchů tak, aby mu způsobili utrpení a odvedli jeho pozornost od hledání vědomostí a dalšího správného konání.

Poznat nepřítele

Jak se může člověk bez znalostí těchto věcí chránit před Satanem? Jak může sám sebe bránit proti svému nepříteli, když nezná jeho podstatu? Nikdo neunikne ďábelským intrikám nepřítele, dokud ho nepozná, způsoby, jakými postupuje, vojsko, které mu přichází na pomoc, spletité detaily, zbraně, se kterými bojuje, způsoby jak zacházet se zraněními na bitevním poli a zdroje posílení používané k ochraně před nepřítelem.

Nic z výše uvedeného není možné bez znalostí. Nevzdělaní lidé si této velmi vážné záležitosti nejsou vědomi. (Miftáh Dar as-Sa´ada)

Našeptávání a podněty Satana jsou zdrojem přidružování k Alláhu a osvojení si vlastností, které patří k času nevědomosti (džáhilíjja) . Satan tak činí pomocí okrášlení nevíry a přidružování k Alláhu (širku) , inovací, úchylek a zkaženosti.

Alláh Vznešený řekl:

Což jsem vám v úmluvě neuložil, synové Adamovi: neuctívejte satana, jenž vám je nepřítelem zjevným, [Korán 36:60]

Vkládání špatných myšlenek a ďáblova našeptávání v okrášlené formě a jejich zakrývání falešnými nadějemi jsou cesty, kterými kráčí Satan, aby svedl lidi na scestí. Ve skutečnosti je Satan lhář a nepřítel. Ve skutečnosti to, co nabízí lidem, jsou plané sliby, zlo o a hrozivé hříchy, které uvalí lidi do Pekla.

Moudrý člověk je ten, kdo pracuje pro své blaho a připravuje se na to, co bude po smrti. Probudí se ze spánku, setřese ze sebe lenost a chrání se před otrávenými šípy a zlověstnými vojáky Satana. Takto se může bránit proti zlému našeptávání Satana a pokušením ve své víře a jejich základech a vlastnostech šarí‘i.

Musíme se spoléhat na vedení Alláha Jediného, neboť pouze On nás může ochránit. Musíme hledat útočiště u Něj a On nám poskytne ochranu.

[1] Dva společníci jsou ďábel z džinů a ďábel z lidí