Rozdíl mezi šajtány a džiny

Dr. Muhammad Sálih al-Munadžžid

Korán a sunna nám říkají, že džinové existují, a že existuje důvod jejich existence na tomto světě a tím je uctívání Alláha.

Alláh Všemohoucí vytvořil různá stvoření, některá z nich jsou nám známá a jiná ne. Člověk ve svém postavení Alláhova náměstka na zemi má za úkol uctívat pouze Jeho, beztoho aby Mu připisoval jakékoliv partnery nebo společníky. Proto bychom se neměli příliš zabývat příběhy o džinech, protože to není žádná forma uctívání.

Korán a sunna nám říkají, že džinové existují, a že existuje důvod jejich existence na tomto světě a tím je uctívání Alláha jediného, který nemá žádné partnery. Alláh Všemohoucí říká:

A džiny a lidi jsem jedině proto stvořil, aby Mne uctívali. [Korán 51:56]

Učenci se neshodují v názoru, jaký je rozdíl mezi džiny a šajtány. Někteří říkají, že pojem džin zahrnuje džina stejně jako šajtána (satan). Zahrnuje jak věřící tak i nevěřící džiny. Alláh říká:

Mezi námi jsou věru bezúhonní a jsou mezi námi zajisté i jiní než takoví, my na sekty jsme rozděleni. [Korán 72:11]

A také:

A jsou mezi námi ti, kdož do vůle Boží se odevzdali, a jiní, kteří nespravedliví jsou. A ten, kdo do vůle Boží se odevzdal, ten ubírá se cestou správnou. [Korán 72:14]

Nicméně, slovo šajtán je užíváno pro nevěřící mezi džiny. Alláh všemohoucí říká:

Vždyť marnotratní jsou bratři satanovi a satan byl vůči Pánu svému nevděčný. [Korán 17:27]

Svět džinů je nezávislý a oddělený, s vlastní odlišnou povahou a vlastnostmi, které jsou ukryty před světem lidí. Džini a lidé mají některé vlastnosti společné, jako například schopnost pochopit a vybrat si mezi dobrým a špatným. Slovo džin pochází z arabského kořene s významem "ukrytý od pohledu". Alláh všemohoucí říká:

A dívá se na vás on i jeho spřeženci z místa, kde je nevidíte. [Korán 7:27]

Alláh nám také říká ve Své knize o esenci, ze které byli džini stvořeni. Říká:

Zatímco džiny jsme již dříve vytvořili z ohně prudce spalujícího. [Korán 15:27]

‘A‘ iša traduje, že Prorok řekl: "Andělé byli vytvořeni ze světla, džini z ohně a Adam byl vytvořen z toho, co jsem vám popsal." (Muslim)

Druhy džinů
Alláh stvořil různé typy džinů. Mezi nimi jsou někteří, kteří na sebe mohou brát podobu jiných životních forem, např. psů nebo hadů, jiní jsou jako vanoucí vítr, jiní cestují a odpočívají. Abu Thalabah al-Khushni říká, že Prorok, mír a požehnání s ním, řekl: "Existují tři typy džinů, jedni mají křídla a létají vzduchem, jiní vypadají jako hadi a psi a další cestují a zastavují k odpočinku." (oznámil Al-Tahaawi v Mushkil al-Athaar)

Džini a synové Adama
Každý jednotlivec mezi syny Adama má džina, který mu byl stanoven jako stálý společník-Qareen. Ibn Masud traduje, že Prorok Boží řekl: "Není nikdo z vás, kdo by neměl vedle sebe džina jako svého stálého společníka. Oni řekli: Ty také, ó Proroku Boží? On řekl: Já také, ale Alláh mi pomohl a on je podroben tak, že mi pomáhá pouze k dobrému.“ (Muslim)

Jejich schopnosti
Alláh dal džinům schopnosti, jaké lidé nemají. Alláh nám říká o některých jejich schopnostech, jako např. schopnost rychle se pohybovat a cestovat. Jeden z džinů zaručil prorokovi Sulejmánovi (Šalamoun), že přenese do Jeruzaléma trůn královny ze Sáby (oblast Jemenu) za dobu, než člověk vstane, když sedí. Alláh Všemohoucí říká:

I řekl jeden ifrít z džinů: "Já, já přinesu ti jej, dříve než zvedneš se z místa svého. A věru jsem k tomu silný dost i spolehlivý. Pak řekl ten, u něhož bylo vědění z Písma: "Já, já ti jej přinesu, dříve než pohled tvůj se k tobě vrátí!" A když uviděl Šalomoun trůn postavený před sebou, pravil: "Toto pochází z laskavosti Pána mého, aby mne vyzkoušel, jsem-li vděčný či nevděčný. Ten, kdo je vděčný, je jím pro vlastní duši svou, však ten, kdo nevděčný je a Pán můj soběstačný je i štědrý!" [Korán 27:39, 40]

Pokrm a nápoj džinů
Ibn Masud traduje: Jednou se od nás Prorok vzdálil a my jsme o něho začali mít obavy. Vrátil se ráno a vyprávěl nám, co se stalo: „Přišel za mnou vyvolávač z džinů a já jsem s ním šel a četl jsem pro ně Korán. Vzali mě sebou a ukázali mi stopy toho, kde byli a stopy jejich ohňů. Ptali se mě na jídlo a já jsem jim řekl: Můžete mít každou kost, nad kterou bylo zmíněno jméno Boží, které se zmocníte, i s masem, které na ni zůstalo, a zbytky našich ovcí (hnůj) můžete používat jako jídlo pro vaše zvířata." Posel nám (společníkům) řekl: "Tak nepoužívejte (tyto věci = kosti a zbytky po ovcích) pro vaši očistu (jako materiál pro očistu po vyprázdnění), protože to je jídlo a zaopatření vašich bratrů.“ (Muslim)

Věřící džin může jíst jakoukoliv kost, nad níž bylo zmíněno jméno Boží, protože Posel Boží by jim nedovolil něco, nad čím nebylo zmíněno jméno Boží - to patří nevěřícím džinům.

Z vířata džinů
Podle hadíthu vyprávěného Ibn Masudem, který jsme citovali výše, se džin ptal Proroka Božího na jejich zaopatření, a on jim řekl: "... a zbytky našich ovcí jako potravu pro vaše zvířata."

B ydliště džinů
Džini žijí stejně jako my na této zemi. Nejčastěji se nacházejí v ruinách nebo nečistých místech, jako např. toalety, hnojiště, smetiště a hřbitovy. Z toho důvodu nás Prorok učil být opatrní při vstupu na takováto místa, máme pronášet adhkár (připomínat si Alláha) předepsaná v Islámu. Jedno z nich nám připomíná Anas ibn Malik, když řekl: „Posel Alláha, mír a požehnání Boží s ním vstoupil na toaletu řekl: Allahuma inni audhu bika min al khubuti wal khabaith. (Ó Bože, hledám u tebe útočiště před každým zlem, ať mužským či ženským) (Buchari)). Al Chatábi to vysvětluje tak, že khubuth je množné číslo od khabith (zlo nebo špinavost - mužský rod) a khabaith je množné číslo od khabithah (zlo nebo špinavost - ženský rod), a že je tím míněny mužské a ženské formy šajtánů.

Někteří džinové jsou muslimové, někteří nejsou
Alláh nám říká, že část džinů řekla:

A jsou mezi námi ti, kdož do vůle Boží se odevzdali, a jiní, kteří nespravedliví jsou. A ten, kdo do vůle Boží se odevzdal, ten ubírá se cestou správnou. [Korán 72:14]

Ochrana před džiny
Protože džini nás můžou vidět, zatímco my je nevidíme, Prorok, mír a požehnání Boží s ním, nám ukázal mnoho cest, jak se chránit před tím, aby nám ublížili. Máme hledat útočiště u Alláha před šajtánem, recitovat súry Al Falaq a An Nás a jiné vhodné verše z Koránu. Alláh Všemohoucí říká:

Rci: "Pane můj, utíkám se k Tobě před satanů našeptáváním a utíkám se k Tobě, Pane můj, před jejich přiblížením!"[Korán 23:97, 98]

Pronášet Bismilláh (ve jménu Alláha) před vstupem do domu, jídlem a pitím, před sexuálním stykem, abychom nedovolili šajtánovi vstoupit s námi do domu, jíst s námi naše jídlo a mít pohlavní styk. Podobně vzpomínáním jména Alláha před vstupem na toaletu nebo svléknutím se, což nás bude chránit před tím, aby nás džin mohl v tomto stavu vidět nebo nám ublížit. Prorok, mír a požehnání Boží s ním řekl: "Překážka, která bude bránit džinům před sledováním awra (část těla, která má zůstat zakryta oděvem) synů Adama je pronést Bismilla před vstupem na toaletu." (Tirmidhi)

Silná víra a všeobecně náboženství také zabrání džinům, aby někomu ublížili.

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.