Postní měsíc Ramadán

Dr. Abd As-Sattár Fathallah Sa‘íd z Al-Azhar university

Požehnaný měsíc, který Alláh ve své štědrosti daroval celému muslimskému společenství,
kdy muslimové svým jménem i jménem celého lidstva oslavují vedení Alláha.

Jak přivítat měsíc ramadán

Při příchodu měsíce ražab naši zbožní předci říkávali: "Alláh, požehnej měsíce ražab a šabán a dej, ať se dostaneme až do ramadánu." Proto prosíme Alláha: "Ty, jenž jsi Pán světů, nech nás dožít se měsíce ramadánu, abychom byli zahrnuti dobrem, milostmi a dary."

Je vhodné, aby se muslim na ramadán těšil. Je to požehnaný měsíc, který Alláh ve své štědrosti daroval celému muslimskému společenství. Je to měsíc, kdy muslimové svým jménem i jménem celého lidstva oslavují Alláhovo vedení. Autentický hadíth dokazuje, že všechny knihy Alláha byly zjeveny během měsíce ramadánu. Proto nás Alláh Nejvyšší žádá, abychom se během tohoto měsíce postili a bděli a modlili se. Také nás vyzval, abychom znásobili dobré skutky a dobročinnost, aby naše srdce bylo prostoupeno dobrem a náboženstvím. Během ramadánu se tedy muslim ve dne postí, v noci se modlí, dává najíst svým bratrům a přednáší Knihu svého Pána, vznešený Korán.

Žádné jiné společenství nemá takovou náboženskou povinnost - jenom muslimové během večerních modliteb recitují Korán, všichni - muži i ženy, staří i mladí- se shromažďují v mešitách, poslouchají Korán, učí se ho nazpaměť, přednášejí ho.

Měsíc ramadán bychom měli přijmout tak, že očistíme a opravíme své úmysly a záměry. Ano, musíme je opravit tak, abychom se zaměřili na nadšené uctívání Alláha. Musíme uvnitř svého srdce cítit, že Alláh chce, abychom prostřednictvím ramadánu slavili zákon Alláha, který nám dal. Mnoho lidí však tráví večery posloucháním hudby a sledováním televizních seriálů, i když jsou noci ramadánu určené k modlitbě a přednášení Koránu.

Ramadán nesmí být v žádném případě měsíc lenosti a nicnedělání. Naopak, musíme být plni energie, abychom se zalíbili Alláhovi. Připomeňme si, že velké bitvy islámu se odehrály během ramadánu - například bitva u Badru nebo vítězství nad Tatary.

Musíme se očistit a udělat z ramadánu dobu dobra a požehnání. Anděl Gabriel přicházel k Prorokovi (nmAž) v ramadánu a učil ho Korán. A když odešel, Prorok (nmAž) šel Korán předávat ostatním lidem.

V ramadánu se musíme učit dobrým způsobům. Lidé, kteří se rozčilují a tvrdí, že za to nemohou, protože je někdo rozčílil, ti se chovají naprosto v rozporu s duchem a slovem islámu. Během ramadánu musí být muslim klidný, mírný a mírumilovný. Když ho někdo rozčílí, musí mu říct : "postím se" a nevracet mu urážky.

A Bůh ví nejlépe.

Co to znamená "postit se"?

Postit se znamená vzdát se od úsvitu do západu slunce určitých věcí, které islám zakazuje. Dělí se na dvě kategorie:

 1. povinnou (fard) : tedy povinný půst, který se skládá z:
 2. dobrovolnou (tatawwu‘) : dobrovolně se můžeme postit během roku; na základě toho, že Prorok (nmAž) měl ve zvyku se postit právě i během roku.

Půst je jedním z pěti pilířů islámu. Prorok, nechť mu Alláh žehná, řekl, že islám je postaven na pěti pilířích (víra v jednoho Alláha a v to, že Muhammed je prorok Alláha, modlitba, zakát, půst a pro majetného pouť).

Půst ramadánu byl předepsán během druhého pondělí měsíce šabánu v druhém roce hidžry. Je povinný pro každého muslima, který je plně při smyslech, s několika výjimkami. Je žádoucí, aby si děti zvykaly na půst, i když pro ně není povinný. Viz jeden hadíth, který vypráví, že když Prorok (nmAž) nařídil půst, lidé se postili a postily se s nimi i jejich děti. Když děti chtěli jíst, dali jim dospělí hračky a tím je zabavili až do západu slunce.

Začátek a konec ramadánu

 1. Ramadán začíná, jakmile se objeví měsíc. Končí, když se objeví nový měsíc - šawwal.
  Prorok (nmAž) řekl: "Postěte se, jakmile uvidíte měsíc (srpek měsíce), a přestaňte se postit, jakmile ho uvidíte znovu."

 2. To, že se nový měsíc objevil, se stane oficiální poté, co to dosvědčí jeden řádný muslim.
  Ibn ‘Abbas vyprávěl: "Jeden beduín přišel k Prorokovi (nmAž) a řekl mu: "Viděl jsem měsíc." Prorok (nmAž) se ho zeptal: "Věříš, že je jen jeden Alláh?" Beduín odpověděl: "Ano." Prorok (nmAž) se ho zeptal: "Věříš, že Muhammed je posel Alláha?" "Ano." Prorok nařídil Bilálovi: "Oznam lidem, že se zítra musejí postit."

 3. Pokud není kvůli meteorologickým podmínkám vidět měsíc, počítá se, že měsíc šabán, který předchází ramadánu, má 30 dnů. Stejně tak ramadán za nepříznivých meteorologických podmínek skončí 30 dnů po dni, v němž začal.

 4. Dnešní znalosti jsou takové, že astronomové mohou velmi přesně vypočítat objevení a zmizení měsíce v různých zemích světa. Tyto informace se zveřejňují a věřící se může podle nich řídit.

 5. Prorok (nmAž) počítání ramadánu vysvětloval různým lidem rozlišně tak aby vysvětlení pochopili. Když se ho ptal "prostý člověk (nestudovaný)", pak mu Prorok (nmAž) odpověděl, že když jsou na konci ramadánu mraky, stačí odpočítat 30 dní od začátku. Když se ho, ale ptal na stejnou věc astronom, dával mu Prorok (nmAž) podrobnější pokyny a říkal, že je nutné počítat. Proto dnes není nic špatného na tom, když se spoléháme na astronomy a ne na to, co vidíme na vlastní oči.)

 6. Měsíc se může objevit v každé zemi jindy - viz hadíth o muži, který byl v Damašku a tam začal ramadán v pátek. V Medíně ale začal až v sobotu. Každý se však musí postit celý svůj ramadán, nemůžeme říct, protože někde jinde už končí, tak my už také skončíme, i když jsme začali o den déle.

 7. V dnešní době spolu můžeme mnohem lépe komunikovat. Když jeden muslim uvidí nový měsíc, může to sdělit všem muslimům na celém světě a je možné začít půst. Nevadí, že třeba v naší zemi se nový měsíc ještě neobjevil.

Záměr postit se

Platnost půstu v ramadánu vyžaduje, abychom před dnem, kdy se postíme měli záměr se postit.

Hafsa řekla, že Prorok (nmAž) řekl: "Kdokoli nemá před svítáním v úmyslu se postit, jeho půst nebude platný."
Prorok (nmAž) říkal: "Skutky se hodnotí podle úmyslu."

Všeobecně se má za to, že u povinného půstu musíme formulovat záměr půstu kdykoli během noci a obnovovat tento záměr každou noc. U nepovinného půstu se můžeme rozhodnout i během dne.

Muslimové v noci 29. šabánu vyhlížejí měsíc. Když se neobjeví, je 30. šabán dnem pochybností. Proroka (nmAž) zakázal se v tomto dni postit.

Čeho se vyvarovat během ramadánu

 1. Všech nápojů, jídla a intimních vztahů od úsvitu do západu slunce. Viz Korán. Černou nití se rozumí temnota noci a bílou nití se rozumí světlo svítání. V noci je možné jíst, pít a mít dovolené intimní vztahy.

 2. Prorok (nmAž) dodával:

Někteří učenci se domnívají, že taková věc ruší půst (na základě jednoho hadíthu). Jiní učenci se domnívají, že taková věc je špatná, ale nezruší půst. Ovšem je nutné si dávat pozor, abychom kvůli jazyku nesklidili z půstu jen žízeň a hlad.

Co ruší půst

pokud člověk úmyslně jí, pije, zvrací, má intimní styk během dne - v každém případě to vyžaduje nějakou náhradu a kajícnost

Co neruší půst

Vynětí z půstu

 1. Ženy v menstruaci nebo v šestinedělí - žena se nepostí během menstruace. Když menstruace skončí, umyje se. Pokud se chce určitý den začít postit, musí být za svítání toho dne už umytá. Zameškané dny si musí nahradit.

 2. Nemocní a cestující - musejí nahradit, až budou zdraví a doma. Není vymezeno, kdo je nemocný a kdo není. Obecně se má za to, že kdokoli pociťuje nějakou bolest, bez ohledu na její intenzitu nebo nebezpečnost, se nemusí postit. Na začátku islámu se říkalo, že i ten, kdo má zranění na prstu, se nemusí postit. U cestujících není v Koránu uvedeno, o jakou cestu se jedná. Někteří společníci Proroka (nmAž) říkali, že i cesta dlouhá tři míle je příčinou pro přerušení půstu. Celkově má cestující možnost se postit nebo nepostit (viz Amas ibn Malik, podle něj Prorok (nmAž) nekritizoval ani ty, co se postí, ani ty, co se nepostí). Pokud by půst člověka příliš oslabil, nemá se raději postit.

 3. Ve válce se raději nemají vojáci postit - viz nařízení Proroka (nmAž), když se blížil se svým vojskem k Mekce, řekl jim, aby přerušili půst, že budou silnější

 4. Těhotné a kojící ženy - mohou přerušit, ale musí nahradit, je to podobné jako s cestujícími. Pokud se bojí o své zdraví nebo o zdraví dítěte, je lepší, aby se nepostily.

 5. Staří lidé - názory se liší, podle některých názorů musí starý člověk, který není schopen půstu, dát najíst jednomu chudému. Podle jiného názoru na základě "Bůh žádné duši neuloží víc, než může snést." se staří nebo nevyléčitelně nemocní lidé nemusí postit a nemusí to nijak nahrazovat.

Dodatečná doporučení k půstu

Prorok (nmAž) doporučuje ranní jídlo (suhur) a večerní jídlo - (iftár) "Můj lid bude požehnán, dokud bude iftar jíst brzo a suhur pozdě." Sám to tak samozřejmě dělal. Suhur můžeme jíst až do volání k modlitbě. Prorok (nmAž) řekl: "Kdo slyší volání k modlitbě a má ještě vodu v ústech, ať ji spolkne." - takže nevyplivovat. Jako iftár si Prorok (nmAž) vzal několik dobře zralých nebo sušených datlí. Když je neměl, alespoň několik doušků vody.

Ve chvíli iftáru poděkovat Alláhu jako Prorok (nmAž) : "Chvála Bohu, který nám dal tento dar a utišil náš hlad."

Připomenout si, že Prorok (nmAž) se postil víc, než ostatní lidé. Když mu to jeho společníci říkali, odpověděl jim: "Nejste jako já. Můj Pán mě živí a hasí mou žízeň. Vy dělejte prostě to, čeho jste schopni."

Náhrada zameškaných dní

Je možné se postit nepřerušovaně všechny dny, které nám chybí, nebo se postit po jednom dni. Prorok (nmAž) řekl, že náhrada může být nepřetržitá nebo přerušovaná. Řekl také, že je to prostě dluh a můžeme ho splatit najednou nebo po splátkách. Je možné si dny nahradit do dalšího ramadánu i po něm. Přesto bychom si měli vzpomenout na Korán: "Pospíchejte, abyste si zasloužili odpuštění svého Pána."

Kontemplace

Prorok (nmAž) trávil deset posledních dnů ramadánu v mešitě. Dal si postel za jeden sloup. Je přitom nutné zachovávat naprostou samotu a nevést normální sociální život. Člověk, který se rozhodne pro tuto kontemplaci, nesmí ani navštívit nemocného, ani se účastnit pohřbu, ani mít styk se ženou. Modlí se a věnuje se Alláhovi. Může se jinak jen vykoupat, ostříhat se, učesat se (Aiša vyprávěla, že Prorokovi (nmAž) česala vlasy během takového období), samozřejmě vykonat potřebu atd. Kontemplace může proběhnout v jakékoli mešitě, v které se konají společné modlitby. Velice dobré je takto strávit několik dní ve třech mešitách - Svaté v Mekce, postavené Prorokem v Medíně a al Aqsa v Jeruzalémě.

Layla al Qadr

V této noci byl zjeven Korán. Je lepší než tisíc měsíců. Znamená to, že ti, kteří budou oddaně velebit Alláha během této noci, budou odměněni tak, jakoby to dělali tisíc měsíců. Viz stejnojmenná súra. Říká se, že je to 27. ramadán (podle jednoho hadíthu). Podle Aiši Prorok (nmAž) doporučoval, abychom v ní říkali: "Pane, ty jsi Odpouštějící a Štědrý a máš rád odpouštění, odpusť mi."

Slovo qadr znamená "hodnota" nebo "důstojnost", přesto se to často překládá jako noc osudu nebo úradku, ale bylo by asi vhodné najít výstižnější překlad do evropských jazyků.

Nepovinný půst

Kdy je zakázáno se postit

[1]Nadhr přísaha Alláhovi, např. že daná osoba dá nějaké peníze chudým, nebo se bude postit. Po přísaze je pro osobu půst povinností. Nadhr za přání to znamená např. "Když udělám zkoušku z matematiky, budu se postit tři dny." Když zkoušku uděláme je už naší povinností se postit.

[2]Kuhl černé barvivo na oči.