Co nás učí půst

Dr. Muzammil Siddiqi

S každým příchodem a odchodem Ramadánu bychom se měli zamyslet
čemu jsme se během posvátného měsíce naučili a jaký měl na nás dopad.
Požehnán buď ten, v jehož rukou je království a jenž všemocný je nad každou věcí, jenž stvořil smrt i život, aby vyzkoušel, kdo z vás bude v skutcích nejlepší - a On mocný je i odpouštějící.[Korán 67:1-2]
A On je ten, jenž stanovil střídání noci i dne jako znamení pro toho, kdo chce si Boha připomenout, a toho, kdo chce být vděčný. [Korán 25:62]

Život i smrt, noc i den, mají jeden cíl - vyzkoušet nás a dát nám příležitost vyjádřit naše chvály a naši vděčnost našemu Stvořiteli a Zachránci. Měsíc ramadán přichází a odchází. Musíme se zeptat, co jsme se během toho měsíce naučili a jaký na nás měl dopad.

  1. Disciplína: v tomto měsíci se učíme, jak se ukáznit pro Alláhovu věc. Ve dne v noci jsme v přísném režimu, který se týká naší stravy. Uvědomujeme si, že i když se věnujeme tak banálním činnostem, jako je jídlo a pití, musíme neustále věnovat pozornost vzývání Alláha. V tomto měsíci změníme běh svého života, abychom si uvědomili, že nejsme otroky svých zvyků, ale služebníky Alláha. I po ramadánu si musíme zachovat disciplínu a vytrvat v odevzdání se Alláhu.

  2. Oživení duchovního života: ramadán oživuje naše nadšení pro uctívání Alláha. Dáváme větší pozor na své denní modlitby a k tomu máme ještě zvláštní noční modlitby. Bez modlitby není náboženství a muslimové se v tomto měsíci učí, jak posilnit a prohloubit svůj náboženský život.

  3. Oživení vztahu s Koránem: ramadán a Korán jsou si nesmírně blízko už od začátku islámu. Právě během ramadánu bylo Prorokovi Mohamedovi (nmAž) zjeveno Alláhovo poselství. Víme, že v noci, kdy se mu dostalo prvního zjevení, se Prorok (nmAž) postil. Půst připravuje srdce věřícího k učení Slova Alláha. Půst je nejvhodnější doba pro duchovní a morální komunikaci s Koránem. Celé muslimské společenství věnuje během ramadánu větší pozornost Koránu, což nám umožňuje lépe sledovat jeho vedení.

  4. Oživení pocitu identity uvnitř společenství: ramadán není zážitek jednotlivce, ale je to společný zážitek. Celé muslimské společenství se postí dohromady v jednom měsíci. Ztotožňujeme se jedni s druhými v naší poslušnosti k Alláhu. Posiluje se tak pocit bratrství a soudržnosti. Ramadán nás učí, že muslimské společenství je společenství zbožnosti a oddanosti Alláhu a že jeho členové čerpají sílu skutky zbožnosti a ctnosti a že se vzájemně povzbuzují. Vztahy, které jsou založené na zbožnosti a na ctnosti, jsou vazby, které jsou pro lidstvo nejlepší. Síla muslimského společenství spočívá v tom, že se toto společenství zavazuje k hodnotám dobroty, morálky a zbožnosti. Ramadán zanechá svými hodnotami nesmazatelné stopy na každém muslimovi.

  5. Obnovení smyslu pro pozornost a soucit: když se postíme během ramadánu, pomáhá nám to pochopit utrpení chudých lidí. Svou dobrovolnou žízní a hladem si uvědomujeme, jaké to je být bez základních životních potřeb. Ramadánu se přezdívá měsíc štědrosti a slitovnosti. Učíme se, jak být laskavější a soucitnější. Mnoho muslimů platí svou očistnou daň (zakát) právě během ramadánu.

  6. Džihád - tedy úsilí: ramadán i džihád byly předepsány ve stejném roce, v roce dvě po hidžře v Medíně. Půst nás připravuje na zkoušky a oběti. To jsou dva pojmy, bez nichž není džihád možný. Muslimové se během ramadánu naučí, jak vést džihád proti satanovi a svým vlastním špatným stránkám, jak bojovat se zlem ve společnosti, která je obklopuje, a ve světě obecně.

  7. Bohabojnost - taqwa: Největší dárek ramadánu je taqwa, bohabojnost. Je to souhrn celého islámského života. Je to nejvyšší ctnost. Znamená to: mít vnitřní a blízké vědomí Alláha, být zbožný, mít úctu K Alláhovi a bát se Ho. Znamená to, že se odevzdáme Alláhu, zapojíme se do všeho, co je dobré, a odmítneme všechno, co je zlé.