Noc úradku

Abdulmálik Mudžáhid

Noc úradku je lepší než tisíc měsíců,
jakákoli činnost v této noci je lepší, než kdyby tak člověk činil po celých tisíc měsíců.

Noc úradku (Lajlatu-l-Qadr) je v Koránu popsaná jako

"lepší než tisíc měsíců [Korán 97:3]
Jakákoli činnost v této noci, jako např. recitování Koránu, připomínání si Alláha, je lepší, než kdyby tak člověk činil po celých tisíc měsíců.

K intenzivnějšímu uctívání Alláha nás může povzbudit následující hadíth: "Posel Boží (nmAž) se během posledních deseti nocí měsíce Ramadánu věnoval uctívání Alláha s větší mírou než kdy jindy." (Muslim)

Ohledně data Noci úradku připomeňme tento hadíth: "‘Á´iša (nechť v ní Alláh nalezne zalíbení) vyprávěla, že Prorok (nmAž) řekl: "Očekávejte Lajlatu-l-Qadr během lichých nocí z posledních deseti nocí měsíce Ramadánu."" (al-Buchárí)

Vyprávěl Abú Hurajr (nechť v něm Alláh nalezne zalíbení): "Posel Alláha (nmAž) řekl: "Kdokoliv se s vírou a nadějí na odměnu modlí během Lajlatu-l-Qadr, tomu budou odpuštěny všechny jeho předchozí hříchy."" (Muslim a al-Buchárí)

Věci, jež je vhodné vykonat během Lajlatu-l-Qadr

 1. Uctívání a vzdávání díků Alláhu
  V této době je příhodné věnovat se uctívání a vzdávání díků Alláhu. Pokud tak můžete učinit, vezměte si týden dovolenou z práce, aby vás nic nerušilo. Bude pro vás jednoduší zůstat v noci vzhůru a věnovat se připomínání si Alláha.

 2. Zúčastnit se I‘tikáfu
  Jednou z Prorokových činností v posledních deseti dnech měsíce Ramadánu bylo zůstat v mešitě na I‘tikáf. Ti, kdož tak učiní, zůstávají v mešitě po celých deset dní, vykonávajíce různé formy připomínání si Alláha (dhikru) - jako např. dobrovolné modlitby, recitace a studium Koránu. Nevychází ven z mešity (s výjimkou naléhavých případů), a tedy v mešitě spí. Jejich rodiny, popř. správa mešity se starají o jejich stravování.
  Lze vykonat I‘tikáf kratší, ať již se jedná o pouhou jednu noc.

 3. Dělat zvláštní du‘a
  ‘Á´iša (nechť v ní Alláh nalezne zalíbení) vyprávěla: "Zeptala jsem se Posla Alláha (nmAž):"Posle Alláha, víš-li, která noc je Nocí úradku, co bych během ní měla říkat?" Odpověděl mi:"Řekni: Ó, Alláhu, Tys promíjející a rád promíjíš, tak mi promiň." (Ahmad, Ibn Madžaha a At-Tirmídhí)
  Fonetický přepis této prosby z arabštiny je:
  "Allahumma innaka ‘afuwwun tuhibbul ‘afwa fa‘fu anní."

 4. Recitovat Korán
  Vybrat si lze z libovolných súr libovolně dlouhé pasáže. Pokud navštěvujete hodiny Koránu, je toto nejlepší čas, jak zužitkovat vaše znalosti.

 5. Zamýšlet se nad obsahem Koránu
  Vyberte si poslední krátké súry nebo súry, jež jste právě slyšeli o modlitbě taráwih, přečtěte si jejich překlad a výklad (tafsír) . Poté se zamyslete nad jejich obsahem a jak se na vás osobně vztahují.

 6. Usilujte o odpuštění vašich hříchů
  Vyprávěl Abú Hurajra (nechť v něm Alláh nalezne zalíbení), že Posel Alláha (nmAž) řekl: "Kdokoliv se s vírou a nadějí na odměnu modlí během Lajlatu-l-Qadr, tomu budou odpuštěny všechny jeho předchozí hříchy." (Muslim a al-Buchárí)
  Nemodlete se říkajíc jen velmi krátké súry, ale snažte se prodloužit vaše modlitby. Pokud znáte zpaměti delší súry, přečtěte si jejich překlad a tafsír; a poté vykonejte modlitbu recitujíce tyto súry a zamýšlejíce se nad jejich významem. Obdobně učiňte v případě, znáte-li jen krátké súry. Toto je dobrá cesta, jak se naučit soustředění při modlitbě, kdy se často necháme rozptýlit a odvést naši pozornost.

 7. Osobní du‘a
  Zamyslete se nad tím, co opravdu chcete, oč chcete Alláha žádat, bez ohledu na důležitost té věci. Alláh rád vyslechne vaše prosby. Poté požádejte Alláha, aby vám splnil vaše prosby, zamyslete se, co jste vy sami udělali pro dosažení těchto cílů a přemýšlejte, jak byste je mohli uskutečnit.

 8. Hodnoťte sami sebe
  Posuďte, kam jste dospěli a kam hodláte dospět. Nechť vás toto přemítání vede k pocitu štěstí za dobré, co jste učinili, a nechť ve vás vyvolá výčitky svědomí za vše zlé, co jste spáchali. Mělo by vám to usnadnit upřímné úsilí o odpuštění.

 9. Udělejte dlouhá a upřímná du‘a
  Nejlepším časem pro du‘a je poslední část noci.
  Abú Hurajra (nechť v něm Alláh nalezne zalíbení), vyprávěl, že Prorok (nmAž) řekl: "Když se noc přehoupne do své poslední třetiny, náš Pán, Chvályhodný, sestoupí k nebesům země a řekne: "Kdo je tím, jenž mne prosí a jehož prosby vyslyším? Kdo je ten, jenž Mne žádá o cokoli a jemuž to dám? A kdo je tím, jenž hledá Mé odpuštění a jemuž Já odpustím?"" (Muslim a Al-Buchárí)
  Tento hadíth nás mimo jiné nabádá k tomu vstát asi hodinu před suhúrem a žádat Boha o cokoli a o všechno, co je halál. Člověk tak může učinit užívajíc du‘a , jak je formuloval Prorok (nmAž), anebo du‘a ve svém rodném jazyce; nezbytná je ovšem upřímnost a pevné vnitřní přesvědčení.

 10. Každou noc se naučit a zapamatovat si jeden du‘a
  Nemusí být nikterak dlouhé, stačí třeba jeden řádek. Ujistěte se ale, že znáte alespoň jeho obecný význam. Můžete si jej napsat na kousky papíru a mít je celý den na očích. Posléze jej využijete při nočních modlitbách.

 11. Jezte iftár se svojí rodinou
  Pokud jste strávili valnou část měsíce Ramadánu v práci a jedli tam svůj iftár nyní moudře zužitkujte alespoň těch posledních deset dní a jezte společně se svojí rodinou.

 12. Vezměte rodinu na modlitbu tarawíh
  Pokud jste nebyli většinu měsíce Ramadánu doma v takový čas, abyste mohli svou manželku a svoje děti vzít do mešity na modlitbu tarawíh, udělejte tak alespoň v posledních deseti nocích.

 13. Zúčastněte se rovněž du‘a následujícím po modlitbách tarawíh a witr
  Téměř ve všech mešitách, kde se koná modlitba tarawíh, následuje po ní rovněž du‘a pod vedením imáma. Proto se ho se svou rodinou zúčastněte.

 14. Přečtěte si nějakou knihu o Prorokovi (nmAž)
  Čtěte knihy o Prorokově životě (nmAž), neboť to posílí a upevní vaši lásku a úctu k němu; pochopíte, jak velké úsilí Prorok (nmAž) v otázkách Islámu vyvíjel. Může vás to rovněž inspirovat k většímu obětování se pro víru a muslimskou komunitu.

 15. Udělejte si plán pro příští rok
  Když už jste zhodnotili sami sebe, naplánujte si, kam byste chtěli v příštím roce dospět, čeho byste chtěli dosáhnout. Lajlatu-l-Qadr je vhodná právě pro tuto činnost (nesmí vás to ovšem odvrátit od uctívání Boha), neboť se nacházíte ve stavu rozjímání, inšá´alláh.

 16. Posledních deset dní Ramadánu
  Pečlivě zvažujte, jak strávíte každou z deseti posledních nocí. To vám pomůže neztrácet čas nic nepřinášejícími hovory či činnostmi.