12 způsobů, jak být aktivním v mešitě

Uwaymir Anjum

Mešita, jejíž bohabojní věřící se modlí, učí se a vyučují, je nejlepším místem pod Sluncem.

Existuje nespočet možností, jak se zapojit v mešitě.

1. Buď návštěvníkem
Nejprve navštěvuj mešitu pravidelně a vykonávej zde své modlitby a to alespoň jednou nebo dvakrát denně. Přestože všechny modlitby vykonané v mešitě mají větší hodnotu než ty provedené doma, podle sunny jsou zvláště důležité modlitby Iša a Fadžr. Praxe ukazuje, že v tuto dobu většina lidí nemá žádné jiné povinnosti a závazky, takže tato shromáždění zvláště v čase Iša jsou nejpočetnější. Pokud nenavštěvuješ mešitu pravidelně, zkus to nejprve s modlitbou Iša, potom s Fadžrem a nakonec s dalšími modlitbami.

2. Buď majákem
Zvláště kouzelnou a prospěšnou rolí, kterou můžeš sehrát v mešitě, je být majákem: majákem úsměvů, zdvořilosti, srdečnosti a zájmu o ostatní návštěvníky. Je to velmi důležitá, i když nenáročná role, kterou můžeš sehrát. Učiň svou mešitu oblíbeným místem pro ostatní muslimy, se kterými se zde setkáváš. Věř mi, že ostatní může k návštěvě mešity povzbudit, když budou vědět, že tam najdou takové majáky, které jim umožní prožít hezký den a přinesou štěstí a přátelství do jejich životů.

3. Buď studentem
Další rolí poté, co se staneš pravidelným návštěvníkem, je být studentem. Jistě jsou v mešitě lidé vzdělanější než ty alespoň v některé oblasti. Pokud budeš mít štěstí, nalezneš zde jeden nebo více studijních kroužků. Pokud ne, iniciuj je. Nestyď se být studentem kohokoliv, kdo zná něco užitečného.

4. Buď učitelem
Být učitelem je ještě prospěšnější role, protože takto bereš i dáváš ostatním lidem. Samozřejmě to vyžaduje určitý přehled v oblasti, kterou vyučuješ, nebo o které chceš mluvit.

5. Buď následovníkem
Společná modlitba je nejlepším duševním a duchovním cvičením, které nás učí, jak někoho disciplinovaně následovat. Dokonce pokud by imám udělal chybu, jsou zde pravidla, jak ho opravit. Podobně, když se jedná o organizaci ostatních vzdělávacích, sociálních či dokonce politických akcí v mešitě, připoj se k programu, který se ti zdá být pro tebe nejvhodnější a buď dobrým, přemýšlivým, pozitivním a konstruktivním následovníkem svého vedoucího.

6. Buď vůdcem
Když jsi se naučil být dobrým následovníkem a posluchačem, měl by ses také naučit, jak být dobrým vedoucím. Všechny ty komise, skupiny pro styk s veřejností, dny otevřených dveří a další projekty vyžadují dobré vedoucí. Pokud si věříš, že můžeš odvést dobrou práci jako vedoucí, nezbavuj svou komunitu svých schopností. Ale buď zvláště opatrný, co se týká sobectví, pýchy nebo arogance. Vedení není práce pro každého a není založená pouze na samotné zbožnosti. Prorok (nmBž) doporučil Abu Dharrovi, velmi zbožnému společníkovi, aby nikdy nepřijal pozici vůdce.

7. Buď bratrem
Když se modlíš ve shromáždění, lidé, kteří se modlí s tebou, jsou tvými bratry. Jsi s nimi ve společnosti Alláha. Prosí Alláha o stejné věci jako ty. Společně vyslovujete ámín po ukončení recitace Al Fátihy. Pokud Alláh přijme kteréhokoliv z nich, všichni lidé s ním se modlící budou požehnáni a bude jim odpuštěno. Jeden učenec říká, že společná modlitba je mu drahá právě z tohoto důvodu. Modlitba ve společnosti spravedlivých je nesmírné požehnání. Cožpak nebudeš milovat ty bratry, jejichž modlitba je tvou modlitbou a jejichž přijetí Bohem může být tvým přijetím?

8. Buď pomocníkem
Mešita je nejlepším místem k připomínání si a praktikování následujícího výroku Koránu:
Pomáhejte si vzájemně ke zbožnosti a bohabojnosti a nepomáhejte si k hříchu a nenávisti. 5:2
Kde jinde můžeš najít více aktů spravedlnosti a zbožnosti?

9. Buď uklízečem
Úklid mešity je velkou ctí v očích Alláha. Prorok (nmBž) trval na tom, aby se zúčastnil modlitby nad zemřelým společníkem, který uklízel mešitu, když slyšel, že tento muž zemřel.

10. Buď dárcem
Přispívej na svou mešitu pravidelně, i kdybys přispíval jen málem nebo přispíval ještě v mnoha dalších oblastech. Zvýší to tvou lásku k Alláhu a k Božímu domu a otupí lásku k tomuto světu. Stěží poznáš výsledek své štědrosti v jiné oblasti rychleji než ve své mešitě.

11. Buď posluchačem
Pátek co pátek posloucháme chutbu a naše životy jak se zdá zůstávají nedotčeny. Je tomu tak, protože poslouchání a účast na lekcích je dovedností, kterou se musíme učit a vědět, jak ji využívat. Pokud to nejde jinak, tak alespoň mluvením a docházením na lekce. Vyžaduje to pokoru, pozornost, koncentraci, respekt a předsevzetí být dobrým posluchačem kázání a přednášek. Může se stát, že špatný posluchač nezíská nic od skvělého řečníka a skvělý posluchač může mít užitek i z řečníka nezkušeného. Takže buď dobrým posluchačem, protože to je důležitější a prospěšnější, než být dobrým řečníkem. Protože když budeš dobrým řečníkem, prospěješ tím ostatním, ale pokud budeš dobrým posluchačem, prospěješ tím sobě.

12. Buď řečníkem
Nakonec, pokud máš pocit, že ses už naučil dost na to, aby ses o to mohl podělit s ostatními a máš k tomu schopnosti, neváhej svou dovedností prospět ostatním. Tvá mešita jistě potřebuje lidi, kteří jsou schopní a mají odvahu promlouvat k lidem. Zatímco páteční kázání vyžaduje trénink a znalosti, úvod k Islámu pro nevěřící a vystoupení ve studijním kroužku mohou být dobrým místem, kde můžeš začít.