FATWY
Název: JAK SE BRÁNIT POKUŠENÍ VŮČI DRUHÉMU POHLAVÍ
Odpovídá: Dr. Muhammad Sálih al-Munadžžid, Imám mešity Umara ibn Abdul Azzíze, al- Chubar, Saudská Arábie
Zdroj: Časopis Al Jumuah, 13/2
Otázka: Mám opravdu velký problém. Ve škole mě extrémně přitahuje jeden muslim. Nemohu na něj přestat myslet. Vím ve svém srdci, že tento čin je v Islámu zakázaný (harám), ale navzdory svému úsilí s tím nemohu přestat. Pokouším se mu vyhýbat jak je to jen možné. Téměř nikdy spolu nemluvíme a pokud ano, pak se jedná pouze o výměnu pozdravu salám. Nevím, co mám dělat. Přemýšlela jsem, zdali neexistuje nějaká prosba k Alláhu, která by mi pomohla. Zdá se mi, že čím víc se snažím nehřešit, tím méně se dokážu ovládat. Prosím, pomozte mi.
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Uvědomit si míru nebezpečí přítomného v každé situaci je důležitým krokem ke správné cestě. Ve tvém případě si to dobře uvědomuješ, chvála Alláhu. Lidé se musí vždy namáhat proti sobě samým a snažit se oddálit od hříchu. To je moudrost Alláha, protože tímto způsobem budou rozlišeni upřímní a skuteční věřící od ostatních. Následující návrhy jsou doporučením, jak se vypořádat s tvou situací:

  1. Připomínej si Alláha, Jeho Velikost a to, že se na tebe stále dívá. Učiň vše, abys posílila lásku k Alláhu pomocí předepsaných způsobů, jako je přemýšlení o Jeho znameních a požehnání. To ti pomůže milovat poslušnost k Němu více než milovat kohokoliv nebo cokoliv jiného.
  2. Vyhni se setkání s tím mladým muslimem, sezení s ním nebo dívání se na něj.
  3. Přestaň o něm přemýšlet, zaměstnej své myšlenky užitečnými věcmi jak duchovními tak světskými.
  4. Můžeš-li, provdej se za něj – je-li spravedlivý a počestný – nebo za někoho jiného. Je to přirozené řešení k mnohým z těchto problémům.

Ohledně du‘á, Alláh odpoví těm, kteří Ho volají a jsou upřímní ve svých prosbách. Můžeš zkusit následující:

Alláhumma tahhir qalbi
Ó Alláhu, očisti mé srdce.

Já Muqallib al-qulúb, thabbit qalbi ‘ala tá’atika
Ó Dozorce srdcí, učiň mé srdce pevné (stálé) v poslušnosti k Tobě.

Alláhumma iqsim li min chašijatika ma tahúlu bihi bajni wa bajna ma‘sijatika
Ó Alláhu, dej mi podíl v obavách z Tebe, které budou vloženy mezi mě a hřích.

Alláhumma inni as´aluka al-huda wa ´l-tuqa wa l-‘afaf wa l-ghina
Ó Alláhu, žádám Tě o vedení, bohabojnost, zdrženlivost a nezávislost.

Alláhumma Fatir as-samawati wa l-´ard, ‘Álim al-ghajbi wa l-šahádah, lá iláha illá anta, Rabbu kulli šaj´in wa Malíkahu, aúdhu bika min šarri nafsi wa min šarri ššajtáni wa šarakihi, wa an aqtarif ‘ala nafsi sú´an aw adžurrahu ‘ala muslimín
Ó Alláhu, Stvořiteli nebes a země, Ty jenž znáš skryté i zjevné, není boha kromě Tebe, Pána a Nejvyššího ve všem. Hledám u Tebe útočiště od hříchu vlastní osoby a hříchu a nástrah satana a od následování jakéhokoliv hříchu proti sobě samému nebo vnesení hříchu (špatnosti) na jakéhokoliv muslima.

Toto všechno jsou dobrá du‘á autenticky vyprávěna od Proroka (nmAž). Du‘á musejí být doprovázena upřímností a vytrvalostí v jejich provádění. Nechť Alláh posílí tvé srdce a vede tě po správné cestě.

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.