FATWY
Název: TANEC, CO JE POVOLENO A ZAKÁZÁNO
Odpovídá: Evropská rada pro fatwy a výzkum
Zdroj: Islamonline.net
Otázka: Existují nějaké pravidla v Islámu určující co je povolení a zakázané pro tanec?
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Islám je náboženství střední cesty a neschvaluje extremismus ani přílišnou uvolněnost. Nebrání lidem v tom, aby se bavili, přesto ale existují pravidla, která tuto zábavu řídí. Na druhou stranu ovšem Islám netoleruje žádný druh zábavy, která může obsahovat zakázané věci nebo vést k zakázanému (harám) .

Co se týká sporné otázky tance, může se jednat o tanec mezi ženami, mezi muži nebo obě pohlaví společně. Co se týká tance mezi ženami, je to povoleno, pokud to nezahrnuje odhalování částí těla, které musí zůstat zakryté ('awra) - to je mezi pupkem a koleny. Tanec také nesmí zdržovat od vykonávání povinností nebo vést k nezákonné činnosti.

Dr. Suad Salih, profesorka Fiqh (islámské právní vědy) na univerzitě al-Azhar k tomu říká: „Islám je náboženství umírněnosti, nezakazuje tanec a zpěv, ale zakazuje cokoliv, co vzbuzuje touhu mezi cizím mužem a ženou. Ženy by měly zachovávat dobré mravy i pokud tančí mezi ženami. Neměly by překračovat hranice a vzbuzovat touhu nebo nevhodné chování jiných. Jsou známy příklady žen pokoušených jinými ženami. Pokud však žena tančí se svým manželem neexistuje žádné omezení na způsob tance, protože to je druh upevňování vztahů mezi manžely a tento vztah je klíčovým pilířem k upevnění muslimské rodiny.“

Dr. Salim Ahmad Salamah, děkan fakulty Usulud-Dín na Islámské univerzitě v Ghaze, říká: „Je povoleno ženám zpívat a tančit pokud nejsou přítomni muži. Písně ovšem nesmí obsahovat žádná nevhodná či vulgární slova. Také by žádná nemuslimská žena neměla vidět 'awra muslimky, která je pro nemuslimku stejná jako pro cizího muže (tj. vše kromě rukou a obličeje). Takže pokud jsou slova písně dobrá a čistá a pokud nejsou přítomni žádní muži nebo nemuslimské ženy je přípustné pro muslimky tančit a zpívat. Analogicky muži mohou tančit společně pokud je zakrytá jejich 'awra (mezi koleny a pupkem) a nehrozí žádné nebezpečí pokušení.

Co se týká míšení mužů a žen během tance, to je naprosto zakázané (harám) ve všech případech, kromě tance manžela s manželkou. Důvodem je, že tento tanec a tělesný kontakt burcuje pohlavní touhu. Toto je v Islámu přísně zakázáno a takto je zabráněno velkému zlu. Když spolu muž a žena tančí, může dojít k mnoha zakázaným aktům.

Dalším důležitým bodem na který je třeba položit důraz je povolená (halál) hudba, která je důležitou součástí toho, aby tanec byl halál.

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.