FATWY
Název: ADOPCE DÍTĚTE V ISLÁMU
Odpovídá: Dr. Muhammad Taqi Usmani, soudce
Zdroj: Úryvek z knihy
Otázka: Ve světském legálním systému je adopce dítěte legitimní, jak všichni dobře víme. Prosím objasněte v tomto ohledu přístup práva šarí'a Jak je přípustná adopce v Islámu a jestliže pak ano, jaké jsou práva a povinnosti a jak se vyvarovat komplikací?
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Adopce dítěte nemá žádný právoplatný efekt v islámském právu šarí'a. Můžete adoptovat dítě po emocionální a psychologické stránce. Můžete s dítětem zacházet jako s vlastním v láskyplných, citových a všeobecných záležitostech. Přijetí dítěte je chvályhodným skutkem, který bude oceněn daleko více v posmrtném živote. Ale i kdyby byla z legálního hlediska platná v zemi, ve které žijete, nemá žádné důsledeky podle šarí'a. Dítěti by neměly být potlačovány jeho charakteristické rysy, které zdědil po vlastních rodičích (otci). Adoptováne dítě si musí ponechat jméno po otci. Jestliže je adoptováno dítě mužského pohlaví ženou, musí mít před ním hidžab poté, kdy dovrší věku puberty, jinak by se vystavila zakázanému. Adoptivní dítě se může oženit s dcerou adoptivních rodičů, protože není jeho skutečná sestra. Zkráceně, adopce nevytváří novy legální vztah, který neexistoval předtím.

Veškerá tato pravidla jsou stanovená ve Svatem Koránu. Lide před islámem zacházeli s adoptivními dětmi jako se svými vlastními. Sváty Korán odsoudil toto praktikováni a byly zjeveny následující verše:

„Spolehni se na Boha, neboť Bůh zajisté stačí jako ochránce. Bůh nevložil žádnému člověku dvě srdce do nitra jeho a z vašich žen, jež zapuzujete slovy "Jsi pro mne jak záda mé matky", neučinil vaše matky skutečné a neučinil z vašich adoptivních dětí vaše syny skutečné. To jsou jen slova vaše, vyřčená ústy vašimi, avšak pouze Bůh mluví pravdu a vede po cestě správné.
Nazývejte adoptivní děti své podle otců jejich, neboť to spravedlivější je před Bohem. A neznáte-li jejich otce, pak jsou to vaši bratři v náboženství a vaši bližní. A není pro vás hříchem to, co učiníte omylem, nýbrž jen to, co srdce vaše zamýšlela a Bůh je odpouštějící, slitovný. “
[Korán, 33:3-4]

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.