FATWY
Název: ISLÁMSKÁ PRAVIDLA PRO DIALOGY MEZI NÁBOŽENSTVÍMI
Odpovídá: Evropská rada pro fatwy a výzkum
Zdroj: Islamophile.org
Otázka: Mohli byste mi vysvětlit, jaká jsou islámská pravidla pro dialogy mezi náboženstvími, hlavně se mi jedná o různá setkání, která se v současné době často organizují?
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Pro mezináboženský dialog se používá mnoho označení. Někdo o něm například mluví jako o „překonání propasti mezi náboženstvími“. Nejlepším způsobem, jak tento dialog vymezit, je však používání takových termínů jako spolupráce, dialog, spoluúčast a podobně. Rada upozorňuje, že je nutné zavrhnout pojmenování, která naznačují, že by došlo k odstranění nebo snížení rozdílů, kterými se Islám odlišuje od jiných náboženství. Alláh říká v Koránu:

„Vyzývej k cestě Pána svého moudrostí i kázáním krásným a veď s nimi spor slovy nejlepšími! Pán tvůj zná nejlépe ty, kdož z cesty Jeho zbloudili, a zná dobře i ty, kdož správně jsou vedeni.“ [Korán 16:125]
a také:
„A rozsuzuj mezi nimi podle toho, co Bůh seslal, a nenásleduj jejich učení scestná a dej si pozor, aby tě neodvrátili od části z toho, co ti Bůh seslal. Obrátí-li se zády, pak věz, že Bůh je chce postihnout za některé z hříchů jejich, neboť většina z lidí jsou hanebníci." [ [Korán, 5: 49]
Dialog a spolupráce s jinými náboženstvími jsou v Islámu přípustné. Alláh řekl:
„Rci: „Vlastníci Písma! Pojďte ke slovu rovnému pro nás i pro vás a shodněme se, že nebudeme sloužit nikomu leč Bohu a nebumeme k Němu nic přidružovat a že si nebude brát jeden druhého za Pána místo Boha!“ Obrátí-li se však zády, pak jim řekněte: „Dosvědčte, že my jsme do vůle Boží odevzdáni!“ [ [Korán, 3:64]

Následujeme příklad našeho proroka Muhammada (nmAž), který hovořil zejména s křesťany z Nadžránu. Můžeme tedy organizovat dialogy s lidmi jiných vyznání o tématech, jako jsou jednota Alláha, poslání proroků (mír s nimi) nebo původ lidstva. Tyto rozhovory se musejí odehrávat ve zdravé atmosféře, není možné používat nátlak, ponižovat druhé nebo je zraňovat. Přestože se Islám od jiných náboženství liší, existují společné oblasti, na nichž se všichni mohou setkat. Například všechna Alláhova náboženství uznávají pojem božství, prorockého poslání a věčného života. Všechna přijímají zásady dobrého chování a zabývají se sociální strukturou rodiny. Mají shodné názory na otázky, které se týkají životního prostředí, lidských práv, obrany utiskovaných, boje s nespravedlností a s tyranií, všechna zavrhují genocidy, útoky, fanatismus a usilují o toleranci atd. Dialog a spolupráce dnes mají zvláštní význam i proto, že vládne ateistická, materialistická kultura, ve které je všechno dovoleno, a kromě toho je celý svět propojen telekomunikacemi.

Korán říká:

„Lidé, věru jsme vás stvořili z muže a ženy a učinili jsme z vás národy a kmeny, abyste se vzájemně poznali. Avšak nejvznešenější z vás před Bohem je ten, kdo je nejbohabojnější - a Bůh je vševědoucí a dobře zpravený.“ [ [Korán, 49:13]
Korán také říká:
„Vy, kteří věříte, neznesvěcujte ani obřady Boží, ani posvátný měsíc, ani obětní dary, ani oběti ozdobené věnci, ani ty, kdož míří k Posvátnému chrámu a usilují tak o získání přízně a zalíbení Pána svého! A až vyjdete ze stavu zasvěcení, pak můžete lovit! Nechť nenávist k lidu, který vás vypudil z Posvátné mešity, vás nevede k hříchu! Pomáhejte si vzájemně ke zbožnosti a bohabojnosti a nepomáhejte si k hříchu a nenávisti. Buďte bohabojní, vždyť Bůh je přísný v trestání svém. "[ [Korán, 5:2]

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.