FATWY
Název: POSTOJ ISLÁMU K ANTIKONCEPCI
Odpovídá: Evropská rada pro fatwy a výzkum
Zdroj: Islamophile.org
Otázka: Jaké je stanovisko Islámu k používání antikoncepce?
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Základním cílem sňatku je založit muslimskou rodinu, která je zárukou dobré společnosti. Velká většina našich vědců souhlasí s používáním antikoncepce jako prostředku pro plánování rodiny. Opírají se o množství autentických hadíthů. Např.:
Džábir, jeden z přátel Proroka (nmAž) řekl: „V době Proroka, i v době, kdy sestupoval Korán, jsme používali přerušovaný styk.“ (al-Buchárí a Muslim)
Ve vyprávění podle Isháqa k tomu byla řečena ještě jedna věta: „Kdyby to bylo zakázané, Korán by to jasně zakázal.“ (al-Buchárí a Muslim)

Zabránění těhotenství se smí použít jen v rodině, která už má alespoň jedno dítě a musí to být se souhlasem obou manželů. Je dovolené proto, aby chránilo zdraví matky a aby jí dalo dost času na výchovu dětí. Není je však možné použít ze strachu, že své děti neuživíme, protože Alláh je zaopatří:

„Rci: "Pojďte sem, abych vám sdělil to, co Pán váš vám zakázal! Nepřidružujte k Němu nic, buďte laskaví k rodičům, nezabíjejte z nedostatku děti své, vždyť jsme uštědřili nezbytné pro vás i pro ně! Střezte se smilstva veřejného i tajného, nezabíjejte nikoho, koho Bůh vám zakázal, leda podle práva! A toto je to, co On vám přikazuje - snad budete rozumní!“ [Korá, 6:151]
Stejně tak:
„Nezabíjejte děti své z obavy před zchudnutím, vždyť My jim i vám obživu uštědříme. A jejich zabíjení je hříchem velkým.“ [Korán, 17: 31]

Povolené metody
Muhammad Diako ve své knize „Cíl stvoření“ říká, že: „Dovolené prostředky brání početí, ale dlouhodobě neohrozí plodnost muže nebo ženy“.
Zarkachi tvrdí, že je nutné sledovat sunnu a užívat přerušovaný styk, nikoli pilulky.

Diakho určuje tyto nedoporučované (makrúh) nebo zakázané metody:

  • pilulka, která se bere až po oplodnění (potrat),
  • tělíska, která zabraňují oplodněnému vajíčku, aby se přichytilo (je už oplodněné, tedy potrat),
  • sterilizace (sterilizace může být povolena jen v případě nutnosti když je ohroženo zdraví člověka ).

Kategorie potratů
Potrat se nazývá idžhád a vědci jsou v této otázce nejednotní.
Imám al-Ghazálí dělá rozdíl mezi zabráněním početí a potratem: „Zabránění těhotenství se nedá srovnat ani s uměle vyvolaným potratem ani se zabitím novorozence. Dva poslední činy totiž ukončí existenci lidské bytosti. Existence lidské bytosti má totiž několik stupňů – nejdříve dojde k oplodnění vajíčka a to se připravuje na přijetí života. Bránit mu, aby přijal život, je hřích. ...“
Většina vědců zakazuje potrat. Hadíth an-Nawáwíhiho říká: „Početí každého z vás, v lůně vaší matky, trvá 40 dnů. Nejdřív v podobě kapky (nutfa), potom přilnavosti (alaq), potom těla (mudgha). Potom je seslán anděl, který vdechne duši (ar- rúh) a zapíše čtyři rozhodnutí, které se týkají nové bytosti – majetek, který je mu určen pro tento svět, dobu jeho života, jeho dílo a jeho osud, šťastný nebo nešťastný.“
Škola Máliki potrat před 120 dnem zakazuje, Šáfíi ji povoluje. Hanafi povoluje, ale nedoporučuje.
V dalších čtyřiceti dnech se potrat povoluje jen ve výjimečných případech, i kdyby duše ještě nebyla vdechnutá. Po osmdesáti dnech se jedná o vraždu.

Na závěr připomeneme, že Prorok Muhammad (nmAž) nezakázal přerušovaný styk. Když se ho na to lidé ptali, řekl: „Každá duše, která má existovat, bude existovat, a to až do dne vzkříšení.“

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.