FATWY
Název: SOUNÁLEŽITOST MUSLIMSKÉ UMMY
Odpovídá: Alfwine Mischler
Zdroj: Islamonline.net
Otázka: Proč se arabští muslimové cítí nadřazeni nearabským muslimům? Proč jsou k nim někdy tak nevybíraví? Běžně vidíme, jak nemuslimské země udělují občanství bez ohledu na národnost a náboženství, ale v mnoha arabských zemích nic takového neexistuje, dokonce ani pro muslimské bratry. Snadnost získání víza do některých západních zemí je až překvapující v protikladu k mnoha arabským zemím, kde pokud nemáte nějakého přímluvce, nemůžete vízum nikdy získat. Tyto země mají dokonce mírnější politiku udělování víz pro americké nebo britské občany v protikladu ke svým muslimským bratrům z Asie nebo z Afriky. Můžete mi objasnit tento stav?
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Je samozřejmě pravdou, že muslimové by se měli chovat k sobě navzájem bez jakýchkoliv předsudků, bez ohledu na jejich jazyk, rasu, sociální a ekonomické postavení, bez ohledu na to, zda jsou rození muslimové nebo konvertité. Alláh říká v Koránu:

Lidé, věru jsme vás stvořili z muže a ženy a učinili jsme z vás národy a kmeny, abyste se vzájemně poznali. Avšak nejvznešenější z vás před Bohem je ten, kdo je nejbohabojnější a Bůh je vševědoucí a dobře zpravený. [Korán 49:13]

Ve svém kázání během pouti na rozloučenou Prorok Mohamed jasně stanovil, že neexistuje žádná nadřazenost Arabů nad ne-Araby.

Vaše otázka zní, proč se někteří Arabové chovají k ne-Arabům tak nevhodně? To je stejné jako otázka, proč někteří muslimové pijí alkohol nebo dělají další hříchy. Nikdo nemůže odpovědět na to, proč jiný hřeší. Je to proto, že tato osoba ignoruje přikázání Alláha? Je to proto, že si chybně vysvětluje některá Boží přikázání? Nebo se jedná pouze o domýšlivost či přílišnou orientaci na světské radovánky? Měli bychom vždy napomenout ty, kdo si myslí, že jejich národ je nadřazen jiným v islámské ummě. Musíme jim připomenout, že to není způsob, jakým by měli muslimové myslet, a že zatímco jedni jsou třeba bohatší, jiní brání Islám vlastní krví nebo bojují o jeho udržení proti kulturnímu tlaku atd. Musíme vědět, že to nejsou jen asijští nebo afričtí bratři, kteří mají potíže při získání pracovního víza v nějaké bohaté zemi Zálivu. Ale jsou to i Arabové z jiných zemí, kteří mají problém dostat se do jiné arabské země!

Mnoho z nás, konvertovaných muslimů se cítí být opovrhovaní svými arabsky mluvícími bratry a sestrami, zvláště v Evropě a Americe. Zdá se, že někteří Arabové si myslí, že pouze proto, že umí číst a psát arabsky jsou lepšími muslimy! Ale naopak můžeme najít i jiné, kteří jsou zastánci skutečného Islámu a mají skvělé znalosti, takže bychom nikdy neměli zevšeobecňovat.

Také nesmíme zapomenout na dopad kolonizace, který je v mnoha případech markantní. Britští a američtí občané se těší zvláštním privilegiím, s ohledem na historické skutečnosti a také hospodářské důvody. Co se týká historie, tyto výhody byly součástí zákonných opatření během získávání samostatnosti, aby zajistily jejich další vliv a moc. Co se týká ekonomického aspektu, tyto země mají velký vliv na obchod v těchto arabských zemích, takže můžeme očekávat, že jejich občané budou mít zvláštní podmínky....tento problém má prostě více aspektů – historický, politický i ekonomický. Pracovní víza jsou věcí politiky, mezinárodních a bilaterálních smluv a dohod.

V širším kontextu je tento problém svázán také s respektováním lidských práv a politické svobody domácích, která v některých arabských zemích naprosto chybí! Situace se nezmění, dokud občané těchto zemí nebudou moci mluvit do svých záležitostí. Jak můžeme předpokládat, že budou chránit práva jiných národů, když oni sami nejsou schopni rozhodovat sami o sobě, jako občané své vlastní země, dokonce i když jejich země je velmi bohatá?

Jestliže my, muslimové - Arabové i ne-Arabové, budeme žít jako jeden národ, nebo přinejmenším otevřeme naše hranice pro volný pohyb zboží a lidí, budou moci muslimové cestovat za prací, tam kde jsou zdroje a pracovní příležitost. Pokud bychom sdíleli naše zdroje a byli jedním národem, byli bychom daleko silnější a solidárnější jeden ke druhému jak na úrovni jednotlivců tak i národů.

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.