Hadísy o smyslu a naplnění víry a úsilí na cestě k ní

- 1 -
Abú Bakr as-Sidíq (NBS), když byl s Poslem Božím (NBŽM) v jeskyni Thaur a uviděl nohy polyteistů u ústí jeskyně (během emigrace – hidžry), řekl:
„Ó, Posle Boží! Kdyby se někdo z nich podíval dolů ke svým nohám, objevil by nás.“ Prorok (NBŽM) odpověděl: „Ó, Abú Bakře! Co si myslíš o dvou, se kterými je Bůh třetím?“
(podle al-BUCHÁRÍHO MUSLIMA)
Poučení:
1. Hadís poukazuje na to, že Abú Bakr miloval Proroka (NBŽM) a bál se, že by mu nepřátelé mohli ublížit.
2. Každý muslim by měl uvěřit v Boha, důvěřovat Mu a být si jistý Jeho podporou a pomocí.
3. Bůh poskytuje Svou podporu a ochranu prorokům a bohabojným lidem.


- 2 -
Abdulláh ibn Amr al-Ás (NBS) vyprávěl, že Posel Boží (NBŽM) řekl:
„Kdo vstoupí do islámu a dostane se mu živobytí, které uspokojuje jeho potřeby, a Bůh ho učiní spokojeným s tím, co se mu od Něho dostalo, ten dosáhl skutečného blahobytu.“
(podle MUSLIMA)
Poučení:
1. Člověk, který se vyhne žebrání od lidí a který se spokojí s tím, čeho se mu dostalo, i kdyby to bylo jen velmi málo, bude mít velkou zásluhu.
2. Mít dostatek je lepší než být bohatý nebo chudý, protože bohatství může vést k povýšenosti a chudoba může vést k poníženosti.


- 3 -
Podle Abú Hurajry (NBS), který vyprávěl, že Posel Boží (NBŽM) řekl:
„Bůh všemohoucí pravil: „Jsem oproštěný od polytheismu a polytheistů. Kdokoli by ke Mně nějakým způsobem přidružoval někoho dalšího, toho opustím stejně jako jeho polytheismus.“
(podle MUSLIMA)
Poučení:
1. Bůh od nikoho nepřijme žádný čin, pokud není poctivě zamýšlen pro Něho.
2. Okázalé chování se považuje za nepoctivost, protože ruší odměnu za vykonané činy.


- 4 -
Podle Abú Hurajry (NBS), který vyprávěl, že Posel Boží (NBŽM) řekl:
„Pokud člověk dostává otázky týkající se vědomostí (o náboženství) a on je zatají, dostane v Den zmrtvýchvstání ohnivou uzdu.“
(podle ABÚ DÁWÚDA)
Poučení:
1. Je třeba předávat vědomosti, zejména co se týče náboženství.
2. Zatajování vědomostí o své víře je jedním z nejvážnějších hříchů, za které je strašlivý trest.


- 5 -
Umar ibn al-Chattáb (NBS) vyprávěl:
„Slyšel jsem Posla Božího (NBŽM), jak říká: „Kdybyste se byli všichni plně spolehli na Boha, jistě by vás byl zaopatřil tak, jako zaopatřuje ptáky, kteří se ráno probouzejí hladoví a za soumraku se vracejí s plnými žaludky.“
(podle AT-TIRMÍDHÍHO)
Poučení:
1. Tento hadís hovoří o tom, jak je dobré spoléhat se plně na Boha, neboť je to dobrý důvod pro slávu každého muslima.
2. Spoléhat se na Boha nikomu nebrání v tom, aby se živil legálním způsobem.


- 6 -
Abú Hurajra (NBS) vyprávěl, že Posel Boží (NBŽM) řekl:
„Bůh stvořil milost ze sta částí a na džiny, lidské bytosti a hmyz seslal jen jednu z nich.. Díky tomu (této jedné části) milují jeden druhého, jsou k sobě laskaví a dokonce i zvíře pečuje o své mladé s láskou. Devadesát devět částí milosti si ponechal Bůh pro Sebe, aby je použil vůči Svým služebníkům v Den zmrtvýchvstání.“
(podle MUSLIMA)
Poučení:
1. Tento hadís poukazuje na nekonečnou Boží milost. 2. Kvůli množství hříchů, které lidé mají, a Boží zlobě v Den zmrtvýchvstání si Bůh ponechal většinu milosti právě pro tento Den. 3. Jedině muslimové, i když byli vůči Bohu neposlušní, se budou těšit z Boží milosti v Den posledního soudu. Tato milost se nebude nikdy vztahovat na nevěřící.


- 7 -
Abú Hurajra (NBS) vyprávěl, že Posel Boží (NBŽM) zarecitoval tento verš:
„V ten den bude země vyprávět své děje“ (99:4) Pak se zeptal: „Víte, co jsou tyto děje?“ Odpověděli mu: „Bůh a Jeho Posel to vědí nejlépe.“ Řekl: „Její děje znamená to, že bude svědčit proti každému služebníkovi a služebnici o tom, co dělali na jejím povrchu. Řekne: „Toho a toho dne jsi udělal to a to. To budou její děje.“
(podle AT-TIRMÍDHÍHO)
Poučení:
1. Každý muslim by měl konat dobré skutky a vyhýbat se hříchům.
2. S vůlí Boží bude země svědčit a řekne, co se na ní událo.
3. Každý muslim by se měl vyhnout páchání hříchů, i když ho nikdo nevidí. Bůh ho vidí a země proti němu bude svědčit.


- 8 -
Podle Abú Múdá al-Ašcarího (NBS), který vyprávěl, že Posel Boží (NBŽM) řekl:
„Osvěžujte znalost toho, co se naučíte z Koránu zpaměti, neboť přísahám při Tom, v Jehož rukou je život Muhammadův, že to unikne snáze než velbloudi, jejichž provazy jsou uvolněny.“
(podle al-BUCHARÍHO a MUSLIMA)
Poučení:
1. Tento hadís dokazuje, že pokud člověk, který se učí Korán zpaměti, neustále Korán recituje, zachová si ho v paměti. Jinak ho zapomene.


- 9 -
Podle Umara ibn al-Chattába (NBS), který vyprávěl, že Posel Boží (NBŽM) řekl:
„Bůh pozvedá někoho lidí mocí této knihy (Koránu) a jiné ponižuje.“
(podle MUSLIMA)
Poučení:
2. Tento hadís apeluje na muslimy, aby udržovali svůj zájem o Korán, co se týče: recitace, porozumění, zapamatování si ho a uplatňování nařízení v něm obsažených. Muslimové, kteří věnují pozornost těmto věcem, dostanou velkou odměnu, zatímco ti, kteří zanedbávají nebo odmítají Korán, stanou na nízkém stupni a ztratí jak tento svět, tak i svět příští.


- 10 -
Abú Hurajra (NBS) vyprávěl, že Posel Boží (NBŽM) řekl:
„Když Bůh stvořil stvoření, napsal do Své Knihy, kterou měl nad Trůnem: Věru, Mé milosrdenství převládá nad Mým hněvem.“
(podle al-BUCHÁRÍHO a MUSLIMA)
Poučení:
3. Všechno je udeláno v souladu s Boží vulí. Buh odmenuje pocestné a trestá hríšníky. Boží milost je velká a všezahrnující. Jeho milost zahrnuje jak pocestné, tak hríšníky. Proto všem poskytuje živobytí, má trpelivost s neverícími a prijímá pokání od tech, kdož se provinili.


- 11 -
Abú Hurajra vyprávěl, že slyšel Posla Božího jak říká:
„Bůh Mocný a Vznešený pravil: ‚Hrdost je Můj oděv a velikost je Můj šat a kdo Mi jedno z toho chce upřít, toho uvrhnu do plamenů.‘“

(podle ABÚ DÁWÚDA) Poučení:
4. Tento hadís dokládá jedinost a velikost Boží. Nabádá muslimy k oddanosti Bohu neboť Jeho zpochybňování .je přímá cesta do ohně.


- 12 -
Abú Hurajra vyprávěl, že Prorok Boží (NBŽM) řekl:
„Brány rajské zahrady se otvírají v pondělí a ve čtvrtek a služebníkovi, který vedle Boha nestaví žádných jiných bohů, bude odpuštěno, kromě jednoho muže. Toho mezi kterým a jeho bratrem stojí hněv. A bude vyřknuté: ‚Počkejte s těmi dvěma, dokud se nesmíří, čekejte s těmi dvěma dokud se nesmíří, čekejte s těmi dvěma dokud se nesmíří.‘“
(podle MUSLIMA)
Poučení:
5. Muslimové věří v jedinost Boha, a že není boha kromě Něho. Přidružování k Bohu vyvolává velký hněv Boží.
6. Hadís vybízí, aby muslimové mezi sebou udržovali dobré vztahy a nepřetrhávali vztahy příbuzenské.


- 13 -
Podle Abú Mascúda al-Ansárího (NBS), který vyprávěl, že Boží Posel (NBŽM):
„Kdo večer odrecituje dva poslední verše ze súry Krávy, budou mu stačit.“
(podle al-BUCHÁRÍHO a MUSLIMA)
Poučení:
7. Kdo odrecituje poslední dva verše ze súry Krávy, zbaví se úzkosti na tomto světě a ve světě příštím ho tyto dva verše ochrání před zlem.
8. Pokud neustále děláme dobré skutky, i když jen malé, může to pro nás znamenat velký úspěch.


- 14 -
Anás (NBS) vyprávěl, že Posel Boží (NBŽM) řekl:
„Kdo se vydal hledat vědění, je na stezce Boží až do návratu.“
(podle at-TIRMIDHÍHO)
Poučení:
1. Tento hadís nabádá věřící, aby usilovali o své vzdělávání.
2. Hadís ukazuje, že jakékoli vědění vede nejen k poznání, ale především k Bohu.


- 15 -
Abú Barza Nadla ibn Ubajd al-Aslámí (NBS) vyprávěl, že slyšel Posla Božího (NBŽM), jak říká:
„Boží služebník bude stát v den Posledního soudu, dokud nebude dotázán na svůj věk a na to, jak svůj život strávil, na své znalosti a jak je použil, na své bohatství, jak ho získal a jak s ním naložil, na své tělo a jak ho unavil.“
(podle at-TIRMÍDHÍHO)
Poučení:
9. Tento hadís nabádá muslimy k tomu, aby svůj život strávili tím, že budou konat pouze to, co těší Boha.
10. Přikazuje, aby každý získával své bohatství zákonným způsobem a nakládal s ním podle zákona.
11. Nabádá člověka, aby šetřil své fyzické síly tím, že se bude vyhýbat všemu, co Bůh zakázal a oddá se uctívání Boha.
12. Vyzývá muslimy, aby se učili užitečné věci a jednali upřímně podle toho, co se naučili, tak, aby to bylo ku prospěchu jim i jiným.


- 16 -
Abú Hurajra (NBS) vyprávěl, že Posel Boží (NBŽM) řekl:
„Opatrujte to, z čeho máte užitek (na Onom světě). Hledejte pomoc u Boha a nemějte pocit, že jste neschopní. Jestliže vás něco postihne (v podobě potíží), neříkejte: ‚Kdybych udělal to, nestalo by se to a to.‘ Nýbrž řekněte: ‚Bůh tak rozhodl a On vykonává, co předurčil. Slovíčko kdyby otvírá brány ďáblovi.‘“
(podle MUSLIMA)
Poučení:
13. Každý muslim by se měl zabývat tím, co mu prospěje ve věcech náboženských i pozemských. Měl by si uchovávat své náboženství, čest a důstojnost.
14. Pokud se muslim dostane do nesnází, měl by se podřídit Bohu a přijmout Jeho osud.


- 17 -
Podle Ubaje ibn Kacba (NBS), který vyprávěl, že Posel Boží (NBŽM) řekl:
„Abú al-Mundhire! Víš, který verš z Knihy Boží je pro tebe nejvýznamnější?“ Odpověděl jsem: „Rci: „On Bůh je jedinečný, Bůh sám o sobě věčný.“ Udeřil mě do prsou a řekl: „Nechť je ta znalost tebou potěšena, Abú al-Mundhire!“
(podle MUSLIMA)
Poučení:
15. Tento hadís ukazuje, že některým částem Koránu je dávána přednost před jinými. Verš al-Kursí (Božího Trůnu) je považován za nejlepší díky jeho obsahu.
16. Je dovoleno chválit člověka v jeho přítomnosti, pokud to nezpůsobí, že bude ješitný.


- 18 -
Abú Ajjúb (NBS) vyprávěl, že jakýsi člověk řekl Poslu Božímu (NBŽM):
„Ukaž mi cestu k činu, který mě může dovést do Ráje.“ Boží Posel mu odpověděl: „Uctívej Boha a nikdy k Němu nic nepřidružuj, dodržuj modlitbu, plať zakát a posiluj pouta příbuzenství.“
(všichni se na nem shodují)
Poučení:
17. Když bude věřící dodržovat tyto zásady, bude moct v Ráji získat vysoké postavení.
18. Tento hadís dále doporučuje muslimům, aby nepřetrhávali vztahy se svými příbuznými.


- 19 -
Podle Abú Hurajry (NBS), který vyprávěl, že Posel Boží (NBŽM) řekl:
„Súra Koránu skládající se z třiceti veršů pomohla jednomu člověku tak, že mu byly odpuštěny jeho hříchy. Je to súra al-Mulk (67 – Království).“
(podle at-TIRMÍDHÍHO)
Poučení:
19. Tento hadís dokládá význam súry Království a doporučuje, aby byla recitována a abychom se ji učili nazpaměť, neboť pomáhá tomu, kdo ji recituje, aby mu byly odpuštěny hříchy.
20. Toto je doklad, že súra s malým počtem veršů může mít obrovský význam.


- 20 -
Podle Abú Hurajry (NBS) Posel Boží (NBŽM) řekl:
„Bůh nejvznešenější pravil: ‚Pro Svého věřícího služebníka, který nepřestává být trpělivý, když mu vezmu milovaného člověka z obyvatel světa, nemám jinou odměnu než Ráj.‘“
(podle al-BUCHÁRÍHO)
Poučení:
21. Mezi známky dokonalé víry patří trpělivost a spoléhání se na Boha v období těžkostí. Naopak mezi znaky nedokonalé víry patří rozhořčení a nespokojenost.
22. Hadís poukazuje na to, jak štědré odměny se dostane tomu, kdo trpělivě snáší obtíže a čeká, že mu je Bůh vynahradí.


- 21 -
Podle Abú Músá al-Ašcarího (NBS), který vyprávěl, že Posel Boží (NBŽM) řekl:
„Rozdíl mezi tím, kdo si připomíná Boha a tím, kdo si Ho nepřipomíná, může být přirovnán k rozdílu mezi živým a mrtvým.“
(podle al-BUCHÁRÍHO a MUSLIMA)
Poučení:
23. Zanedbává-li se připomínání Boha, je to jako smrt, protože když si Ho člověk přestane připomínat, přestane dávat pozor, jestli činí dobře nebo špatně, a proto je jako mrtvý.


- 22 -
Uthmán ibn Affán (NBS) vyprávěl, že Posel Boží (NBŽM) řekl:
„Ten nejlepší z vás je ten, kdo se učí Vznešený Korán a vyučuje jej.“
(podle al-BUCHÁRÍHO)
Poučení:
24. Tento hadís zdůrazňuje velký význam toho, když ovládáme a recitujeme Korán.
25. Zdůrazňuje vyučování Koránu a jednání podle jeho ustanovení.
26. Vyzdvihuje výlučné postavení Koránu a nabádá muslimy, aby co nejvíce usilovali o to, aby sloužili jeho věci a rozšiřovali ji učením.


- 23 -
Amr ibn Šuajb (NBS) vyprávěl podle svého otce, že jeho děd slyšel Posla Božího (NBŽM), jak říká:
„Přikazujte svým dětem, aby se modlily od sedmi let, a bijte je za to (že tak nečiní) od deseti let a oddělte je v posteli.“
(podle ABÚ DÁWÚDA)
Poučení:
27. Rodiče by měli přikazovat svým dětem, aby se modlily tak, jak uvádí tento hadís. Měly by je naučit pravidla modlitby, úkony a podmínky. Měly by jim přikazovat, aby tak činily bez přestání a pokud přestanou mají rodiče právo je potrestat i bitím.
28. Rodiče by měli chránit děti před různými svody zvláště v období puberty. Od věku deseti let by rodiče měli při spaní oddělit dívky a chlapce.
Nejvhodnější věk pro učení a vzdělávání je 7 let, zatímco puberta začíná v 10ti letech. Toto je cenný návod ke vzdělávání daný Prorokem (NBŽM).

Předchozí           Další