Ramadán 1423H (2.díl) – denní program muslima

Datum: 25. 10. 2002
Imám: Karam Badawy

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři, milé sestry v islámu,
v minulém kázání byla řeč o přípravě srdce a duše dříve než začne postní měsíc ramadán, protože ramadán je šance, která se opakuje jen jednou ročně. A proto je tu šance pro pokání a obrácení se k Bohu a také k soutěži mezi muslimy v oblasti dobra, např. čtení Koránu, vzpomínání na Boha, dobročinnosti a půstu. Celková atmosféra ramadánu pomáhá muslimovi být blíže poslušnosti Bohu.
Prorok Muhammad (s.A.s.) řekl: "Přišel k nám měsíc ramadán, měsíc požehnání a Bůh vám v něm přikázal držet půst. V ramadánu se otvírají brány ráje a zavírají brány pekla a satani jsou spoutáni řetězy. A v ramadánu je noc, která je lepší než tisíc měsíců (v uctívání), a komu se nedostalo její dobro, ten hodně ztratí." Bohužel mnoho muslimů ztrácí tuto šanci. Přichází a odchází jeden ramadán za druhým, aniž by se v jejich životě cokoliv změnilo. 
Všimněme si toho, že mnoho muslimů je zvyklých ztratit čas ramadánu, ale i mimo něj, ve věcech zcela zbytečných a málokdo si uvědomí, že požehnání a duše ramadánu se tím ztrácí, aniž cokoliv z něj v muslimovi zůstane. 
cAbdulla ibn Mascúd řekl: "Nelitoval jsem ničeho, kromě toho dne, kterým se můj život přiblížil ke konci, aniž by se v něm mé dobré činy zvyšovaly."

Denní program během ramadánu.
1) Vstát včas na ranní modlitbu "fadžr" a snažit se až do východu slunce číst Korán, vzpomínat na Boha, chválit Ho a po východu slunce se pomodlit 2 rakac modlitby "duhá". Prorok (s.A.s.) řekl: "Kdo se modlí ranní modlitbu společně s ostatními a potom až do východu slunce vzývá Boha, potom se pomodlí 2 rakac, tomu se dostane stejné odměny jako tomu, kdo vykonal hadždž a comra."
2) Je-li to možné, při cestě do školy nebo do práce číst Korán v autobuse či jinde, využít této příležitosti.
3) Vyvarovat se lhaní, podvádění, pomluvy, křivého svědectví a hrubostech ve všech jeho podobách. Protože půst neznamená pouze nejíst a nepít, ale půst v celém jeho významu musí obsáhnout všechny orgány v těle. Řekl prorok Muhammad (s.A.s.): "Kdo nevynechá ze svého jednání křivé svědectví, postění mu není nic platné."
4) Modlit se polední a odpolední povinnou modlitbu včas zvláště během ramadánu a snažit se modlit nepovinné modlitby. Řekl Prorok Boží (s.A.s.): "Kdo se modlí denně 12 rakac nepovinných, tomu Alláh připraví dům v ráji."
5) Strávit určitý čas denně s rodinou v rozjímání a učení Koránu a islámských příběhů, věnovat se dětem, učit je Korán a zvykat je na půst. Je dobré si na tuto aktivitu vyhradit denně stejnou dobu a je důležité, aby to bylo pravidelně.
6) Při jezení není dobré přehánět s vybranými jídly a je nutné myslet i na ty, kteří takové štěstí nemají a jejich stoly se doma neprohýbají pod tíhou vybraných pochoutek. Musíme myslet i na duchovní stránku ramadánu. Mnoho muslimů je při ramadánu mistry v nočním jídle a pití. Alláh říká: "...vždyť marnotratní jsou bratři satanovi a satan byl vůči Pánu svému nevděčný." (17:27)
7) Nezapomenout říci ducá (prosbu) k Bohu při přerušování půstu, protože Prorok (s.A.s.) řekl, že když postící se člověk přerušuje půst a vzývá při tom Boha a žádá o odpuštění pro sebe a pro druhé, jeho prosba nebude odmítnuta. 
8) Po modlitbě západu slunce (maghribu) a po jídle přerušujícím půst (iftáru)se člověk připraví na noční modlitbu taráwíh, protože je to neopakovatelná šance pro noční modlitbu. Prorok (s.A.s.) řekl: "Kdo se v ramadánu modlil noční modlitby s pevnou vírou, tomu budou odpuštěny předcházející hříchy."
9) Po noční modlitbě neztrácejte čas před televizí, ale po namáhavém dni si odpočiňte a jděte spát. Zbytečně nevysedávejte u řečí, nýbrž s pokorou se obracejte k Bohu.
10) Důležité je také ranní jídlo, na které by se nemělo zapomínat. Prorok (s.A.s.) řekl: "Jezte ráno před půstem, neboť v tom je požehnání." A v jiném hadísu se říká: "Bůh a andělé se modlí za ty, co jedí ráno před půstem."

Takový je program, který když budeme dodržovat, nebo se o to alespoň budeme snažit, na konci ramadánu nám bude u Boha zapsána velká odměna a ochrání nás před peklem.