Zásady islámu pro jednotlivce i společnost

Datum: 26. 07. 2002
Imám: Rášid al-Aléwí

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři, milé sestry v islámu,
člověka stvořil Alláh, a aby toto stvoření mělo smysl, nenechal jej jen tak být, ale staral se o něj. Poslal mu Knihy a Své Posly, aby člověk poznal svého Stvořitele a poznal co smí a co nesmí. Posílal národům své náboženství a zákony, které odpovídaly době a místu, kdy a kde byly seslány. Každé náboženství, ale i různé filosofické směry by měly řešit stejné záležitosti.
Tyto záležitosti známe jako potřeby lidské společnosti a těch hlavních je šest:
 1. víra

 2. život

 3. rodina a soukromí

 4. potomstvo

 5. rozum

 6. majetekIslám se velmi důkladně zabývá těmito potřebami. Stojí na nich všechno důležité ohledně tohoto i posmrtného života. Pokud by se kterákoliv společnost správně nezabývala těmito věcmi, byla by nějakým způsobem narušená.. Když se však o ně dobře staráme, život se ubírá správným směrem.

Islám pro tyto potřeby dělá dvě věci: jednak vytváří zákonné prostředí, aby mohly existovat a jednak vytváří podmínky a dává návod k tomu, jak mají být zachovány a chráněny.

A teď k jednotlivým potřebám:

 1. VÍRA. Co se týká zachování a opatrování víry ve společnosti, byla stanovena a předepsána čistá víra v jediného Boha - Alláha. A také dodržování základů víry, konání povinností, vyhýbání se zakázanému apod.


 2. ŽIVOT. Náš Pán přikázal, že lidský život a každá duše musí být respektovány a ochraňovány. Islám přikázal člověku, aby opatroval svůj život tak, aby nepřišel k újmě. Alláh říká: "Rozdávejte na stezce Boží, avšak nevrhejte se do zkázy vlastníma rukama!" (2:195)
  Musíme poskytnout svému tělu vše potřebné, aby mohlo žít a být zdravé a na druhé straně máme zakázány všechny látky a věci, které by mohly způsobit poškození zdraví nebo smrt. Kdo spáchá sebevraždu, učiní veliký hřích a půjde do pekla. Rovněž bylo zakázáno, aby byla bez důvodu zabita jakákoliv živá bytost. A ten, kdo by takový čin spáchal, bude Bohem potrestán.
  Alláh říká: "Kdokoliv zabije úmyslně věřícího, bude jeho odměnou peklo a bude v něm nesmrtelný." (4:93)
  A islám dal také zákony, týkající se lidského života, což čteme ve verši: "...aby ten, jenž zabije jednoho člověka, nikoliv za zabití jiného anebo za to, že šířil pohoršení na zemi - byl souzen, jakoby zabil lidstvo veškeré. A aby ten, kdo oživí jednoho, byl posuzován, jakoby oživil lidstvo veškeré." (5:32)


 3. RODINA A SOUKROMÍ. Islám chrání a opatruje soukromí a rodinu každého tím, že zakázal pomluvu, křivé svědectví, zesměšňování, ponižování atd. Zakázal také cizoložství, nemravnosti i křivé obvinění z nemravnosti. A také předepsal tresty pro ty, kdo je páchají. Islám chrání společnost před některými nemocemi, které mohou být i smrtelné. Prorok (nmAž) řekl, že každá společnost, ve které se rozšíří nemravnosti do té míry, že začnou být veřejné a společnost na ně začne pohlížet tak, že to není něco nepatřičného, tak takoví lidé budou postiženi bolestmi a smrtelnými nemocemi, které dříve jejich předkové neznali. To je právě to, co vidíme v dnešní době, kdy se šíří AIDS a jiné nemoci. Islám zakázal i to, co k nemravnosti může vést, např. aby muž se ženou zůstávali o samotě, zakázal pornografii a nemravné časopisy atd.
  Alláh říká: "Těm, kdož si přejí, aby se rozšířila nestoudnost mezi věřícími, těm dostane se trestu bolestného na tomto i na onom světě; a Bůh dobře zná to, co vy neznáte." (24:19)


 4. ZACHOVÁNÍ POTOMSTVA. K tomuto dal Alláh lidem manželství, které má přesné podmínky a ukládá určité povinnosti. Islám zakázal, aby někdo odmítal potomky z toho důvodu, že se o ně nechce postarat nebo z obavy, že se o ně nebude moci postarat. Ale v určitých případech povolil regulaci porodnosti a povolil i plánování rodičovství. A zakázal interrupci bez vážných důvodů a zakázal cizoložství.


 5. ROZUM. Rozum je věc, kterou jsme byli obdařeni jen my, lidé, a to nás odlišuje od zvířat. Člověk má mít správné přesvědčení a používat rozum k tomu, aby jej vedl k Bohu a k pochopení Boha a aby zůstal daleko od pověr a magie. Proto, aby byl ochráněn náš rozum, islám zakázal jakékoliv látky, které by mohly negativně ovlivnit nebo omezit náš rozum. Zakázal omamné látky, alkohol, drogy a těm lidem, kteří je užívají, jsou slíbeny tresty.


 6. MAJETEK. Majetek je jednou ze základních potřeb našeho života, a proto se naše víra, islám, o něj také stará.
  Dělá to dvěma způsoby:

  Alláh říká: "Služebníci Milosrdného jsou ti, kdož při vydáních svých ani nerozhazují, ani neskrblí, leč na střední cestě mezi tím stojí, ..." (25:67)
  Alláh také přikázal tresty těm, kteří by zcizili majetek nebo jeho část ostatním.Bratři a sestry, víme, že islám je víra, která obsahuje všechny dobré věci pro věřící, věci a zásady pro jednotlivce i společnost, věci týkající se tohoto světa i příštího života, a že je to způsob života jako takového. To vše je jeden celek, ve kterém si nic neodporuje a je vzájemně provázáno. Je to tak proto, že celý islám přišel od Boha, který nás stvořil, který zná nejlépe naše potřeby a nejlépe ví, kde je naše dobro. Proto bychom měli být hrdí na naši víru a neměli mít o ní pochybnosti. Modleme se k Bohu ať se muslimové vrátí ke své víře, ať se jim vrátí jejich hrdost a jejich přesvědčení o své víře.